Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pojištění a zaměstnanecké penzijní pojištění: poradní výbor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pojištění a zaměstnanecké penzijní pojištění: poradní výbor

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2004/9/ES o zřízení Evropského výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zřizuje Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPC), který pomáhá a radí Evropské komisi v otázkách provádění právních předpisů Evropské unie (EU) v oblasti finančních služeb.

KLÍČOVÉ BODY

Zřízení EIOPC

  • EIOPC přispívá k lepší regulaci pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění. Byl zřízen, aby nad rámec oblasti trhu s cennými papíry* rozšířil čtyřstupňový regulační postup doporučený v roce 2001 Výborem moudrých v dokumentu zvaném Lamfalussyho zpráva.
  • Podílí se na přípravě a přijímání opatření na provádění zásad stanovených v příslušných směrnicích a nařízeních. Nemá ovšem pravomoc řešit otázky pracovního nebo sociálního práva.

Úloha EIOPC

ODKDY SE ROZHODNUTÍPOUŽIJE?

Používá se od 13. dubna 2005.

KONTEXT

Více informací najdete:

* KLÍČOVÉ POJMY

Cenné papíry: převoditelné akcie, které dávají majiteli hlasovací právo ve společnosti.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Komise 2004/9/ES ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 34–35)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1–155)

Postupné změny směrnice 2009/138/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48–83)

Viz konsolidované znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13–18)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie — Část šestá — Institucionální a finanční ustanovení — Finanční ustanovení — Hlava I — Institucionální ustanovení — Kapitola 2 — Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení — Oddíl 1 — Právní akty Unie —Článek 291 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 173)

Poslední aktualizace 17.11.2016

Top