Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eminenti cenných papírů – transparentnější informace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eminenti cenných papírů – transparentnější informace

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/109/ES – požadavky na průhlednost týkající se informací o eminentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice má zlepšit informace poskytované investorům o emitentech cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v některé zemi EU. Od zemí EU požaduje, aby v průběhu účetního období zveřejňovaly pravidelné finanční informace o svém příjmu kromě průběžného informování o vlastnictví významných procent hlasovacích práv.

Směrnice o průhlednosti byla pozměněna v roce 2013 směrnicí 2013/50/EU. Cílem této změny je zejména:

  • snížit administrativní zátěž, která zatěžovala malé a střední emitenty, aby se zlepšil jejich přístup ke kapitálu;
  • zefektivnit systém průhlednosti, zejména s ohledem na zveřejňování informací o vlastnictví společností.

Směrnice 2013/50/EU měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů zemí EU do 26. listopadu 2015.

Pravidelné finanční informace

Pravidelné informace se týkají finanční situace emitenta cenných papírů a podniků, které ovládá. Emise cenných papírů musí sdělovat výroční finančnízprávy i mezitímní finanční zprávy („mezitímní zprávy vedení“), pokud již nezveřejňují čtvrtletní finanční zprávy.

Směrnice 2013/50/EU však odstranila povinnost zveřejňovat mezitímní závěrku nebo čtvrtletní finanční zprávu. Na druhou stranu finanční zpráva musí zůstat veřejně přístupná nejméně deset měsíců, a ne pět.

Poznámka týkající se vlastnictví významného množství hlasovacích práv

Když akcionář nabude nebo pozbude akcie emitenta, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jsou s nimi spojena hlasovací práva, oznámí tento akcionář emitentovi podíl na hlasovacích právech po provedení této operace. Toto pravidlo platí v případě, že vlastněný podíl dosáhne určitých prahových hodnot (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 a 75 %) nebo jde nad či pod tyto prahové hodnoty. Platí to i v dalších případech, kdy fyzická nebo právnická osoba má právo nabýt, pozbýt nebo vykonávat hlasovací práva

Směrnice 2013/50/EU rozšířila oznámení o překročení prahové hodnoty na finanční nástroje, ze kterých vyplývá nárok nebo možnost na pořízení akcií se srovnatelným ekonomickým účinkem. Pro posouzení překročení prahové hodnoty musí držitel schválit akcie pomocí jiných finančních nástrojů.

Oznámení, které musí být poskytnuto co nejrychleji, se týká nové distribuce hlasovacích práv, identifikátoru akcionáře, data změny a dosažení prahové hodnoty hlasů.

Zprávy o platbách odváděných vládám

Jedná se o nové opatření zavedené směrnicí 2013/50/EU. Tato směrnice zavazuje uvedené společnosti, které působí v těžebním průmyslu (ropa, plyn a minerály) a lesním zemědělství, aby v samostatné výroční zprávě deklarovaly platby vládám v zemích, v nichž působí.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice platí od 20. ledna 2005. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 20. ledna 2007.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38–57)

Postupné změny směrnice 2004/109/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 66–68) Viz konsolidované znění.

Doporučení Komise 2007/657/ES ze dne 11. října 2007 o elektronické síti úředně určených mechanismů centrálního ukládání regulovaných informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (Úř. věst. L 267, 12.10.2007, s. 16–22)

Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (Úř. věst. L 69, 9.3.2007, s. 27–36) Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 30.11.2015

Top