Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb do roku 2016

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb do roku 2016

Směrnice 2004/17/ES se dotýká potřeby zajistit otevření trhu, jakož i spravedlivou rovnováhu v zadávání zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Směrnice 2014/25/EU nahrazuje uvedenou směrnici, která nicméně zůstává použitelná, a to až do provedení této směrnice v členských státech, jež má proběhnout nejpozději k 18. dubnu 2016.

AKT

Směrnice 2004/17/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

PŘEHLED

Směrnice 2004/17/ES o zvláštních odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (tzv. zvláštní odvětví) se vztahuje na zadávání zakázek ze strany zadavatelů v příslušných odvětvích, a to v oblasti:

 • dodávek;
 • služeb;
 • stavebních prací.

Nevztahuje se však na koncese na stavební práce nebo služby, které jsou upraveny směrnicí 2014/23/EU.

Zadavatelé

Směrnice o zvláštních odvětvích se vztahuje na:

 • každého zadavatele nebo veřejnou obchodní společnost, jež vykonává svou činnost v odvětví energetiky (plynárenství, elektřina, extrakce fosilních paliv), vodohospodářství, dopravy (včetně zajištění přepravy do přístavů nebo na letiště) a v odvětví poštovních služeb;
 • každého zadavatele, který vykonává činnost v jednom (nebo více) z výše uvedených odvětví a čerpá výhody ze zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem členského státu.

Přílohy směrnice obsahují nikoli vyčerpávající seznamy zadavatelů.

Dotčené činnosti

Směrnice se vztahuje zejména na poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služby veřejnosti v těchto odvětvích:

 • produkce, doprava nebo distribuce plynu, tepla, elektřiny nebo pitné vody. Týká se i dodávek plynu, tepla, elektřiny, pitné vody do těchto sítí, stejně jako trhů spojených s dodávkami nebo úpravou vody používané pro projekty vodohospodářských děl, zavlažování nebo odvodňování;
 • železniční doprava, doprava automatizovanými systémy, tramvajová, trolejbusová, autobusová (za určitých okolností) nebo lanová doprava.

Vztahuje se také na:

 • poskytování poštovních služeb;
 • využívání geografické oblasti za účelem vyhledávání nebo těžby fosilních paliv nebo dodávek fosilních paliv na letiště, do přístavů nebo jiných dopravních terminálů pro použití leteckými a námořními dopravci a dopravci na vnitrozemských vodních cestách.

Je důležité zmínit, že na zakázky zadávané v příslušných odvětvích se směrnice již nevztahuje tehdy, existuje-li účinná hospodářská soutěž schválenározhodnutím Komise o účinné hospodářské soutěži v určitém členském státě nebo pro určité odvětví.

Prahové hodnoty revidované každé dva roky

Směrnice se vztahuje na veřejné zakázky, jejichž odhadovaná hodnota, bez DPH, je rovna nebo vyšší než následující prahové hodnoty:

 • 414 000 EUR v případě zakázek na dodávky a služby;
 • 5 186 000 EUR v případě zakázek na stavební práce.

Kritéria pro zadávání zakázek

Kritéria, podle kterých zadavatelé zadávají zakázky, jsou:

 • buď nejnižší cena;
 • nebo pokud se zakázka zadává ekonomicky nejvýhodnější nabídce, různá kritéria podle konkrétní zakázky, například kvalita, cena, odborná hodnota, ekologické charakteristiky atd.

Povinnost zveřejňování a transparentnost

Tato povinnost se týká zejména zveřejňování oznámení podle standardních pravidel Komise, dostupných v Informačním systému pro evropské veřejné zakázky (SIMAP). Existuje několik typů:

 • oznámení o uveřejnění pravidelného oznámení (není povinné);
 • pravidelné předběžné oznámení (které lze použít jako způsob, jak vyzvat k účasti v soutěži);
 • oznámení o výzvě k uzavření smlouvy nebo zadávacím řízení (povinné, pokud výzva k účasti v soutěži není ani pravidelné oznámení, ani oznámení o existenci systému kvalifikace);
 • vyhlášení zadání zakázky nebo výsledek vyhlášení soutěže (povinné);
 • existence systému kvalifikace (který lze použít jako způsob, jak vyzvat k účasti v soutěži).

Pro každou smlouvu musí zadavatel být také schopen zdůvodnit svá rozhodnutí a uchovávat veškeré příslušné informace po dobu nejméně čtyř let. Při nejbližší příležitosti uvědomí:

 • každého neúspěšného žadatele o důvodech odmítnutí;
 • každého žadatele, pro nějž je nabídka otevřená, o přednostech úspěšného žadatele, jakož i o názvu vybraného hospodářského subjektu.

Technické specifikace

Technické specifikace musí definovat požadované vlastnosti materiálu, dodávky nebo služby tak, aby splňovaly využití, pro něž jsou určeny. Musí být uvedeny ve smluvní dokumentaci (vyhlášení zakázky, specifikace nebo dodatečné dokumenty) a nesmí vytvářet neodůvodněné překážky pro hospodářskou soutěž.

Podmínky účasti

Evropské právní předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek stanoví podmínky, jež lze požadovat při účasti na zadávání veřejných zakázek. Tyto podmínky mají za cíl zjistit dispozice hospodářských subjektů pro účast ve smlouvě na základě kritérií týkajících se hospodářské a finanční schopnosti a odborných a technických kapacit.

Účelem podmínek účasti je rovněž boj proti podvodům a korupci. Každý hospodářský subjekt odsouzený za účast ve zločinném spolčení, korupci, podvod nebo praní špinavých peněz je zadavatelem systematicky vyloučen ze zadávání veřejných zakázek.

Hospodářský subjekt může být také vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek, pokud:

 • se nachází ve stavu konkurzu, likvidace, ukončení nebo pozastavení činnosti nebo soudního urovnání (nebo vůči němu byl tento stav prohlášen);
 • je shledán vinným pro trestný čin související s jeho podnikáním;
 • se dopustil vážného profesního pochybení;
 • nesplnil předpisy vztahující se k placení příspěvků na sociální zabezpečení a daní.

Postupy zadávání veřejných zakázek

Existují různé postupy pro zadávání veřejných zakázek:

 • otevřené řízení: nabídku mohou předložit všechny hospodářské subjekty, které mají zájem;
 • omezené řízení: o účast se mohou ucházet všechny hospodářské subjekty s tím, že nabídku mohou předložit pouze ty, které jsou k tomu vyzvány;
 • vyjednávací řízení: zadavatelé se obrátí na hospodářské subjekty podle svého výběru a vyjednají s nimi podmínky zadávacího řízení.

V určitých konkrétních případech uvedených ve směrnici mohou zadavatelé rovněž udělit zakázky bez předchozí výzvy k účasti v soutěži.

Soutěže v odvětví služeb

Směrnice se vztahuje na soutěže pro zadávání zakázek na služby nad 414 000 EUR.

Zadavatel uveřejní vyhlášení soutěže v souladu s předpisy pro postup zadávání veřejných zakázek a o projektech je informován až po skončení lhůty na anticipovanou prezentaci.

Kritéria pro zadání zakázky jsou jasná, nediskriminační a zajišťují skutečnou soutěž. Porota se musí skládat výhradně z odborně kvalifikovaných a nezávislých osob.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2004/17/ES

30.4.2004

31.1.2006

Úř. věst. L 134 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2005/51/ES

21.10.2005

31.1.2006

Úř. věst. L 257 ze dne 1. 10. 2005

Nařízení (ES) č. 2083/2005

1.1.2006

-

Úř. věst. L 333 ze dne 20. 12. 2005

Nařízení (ES) č. 1422/2007

1.1.2008

-

Úř. věst. L 317 ze dne 5. 12. 2007

Směrnice 2009/81/ES

21.8.2009

21.8.2011

Úř. věst. L 216 ze dne 20. 8. 2009

Nařízení (ES) č. 1177/2009

1.1.2010

-

Úř. věst. L 314 ze dne 1. 12. 2009

Nařízení (EU) č. 1251/2011

1.1.2012

-

Úř. věst. L 319 ze dne 2. 12. 2011

Nařízení (EU) č. 1336/2013

1.1.2014

-

Úř. věst. L 335 ze dne 14. 12. 2013

Postupné změny a opravy směrnice 2004/17/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014)

Poslední aktualizace: 02.06.2014

Top