Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udělování veřejných zakázek a koncesí: přezkumné řízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Udělování veřejných zakázek a koncesí: přezkumné řízení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 92/13/EHS o postupech při zadávání zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Požaduje, aby země EU zajistily, že rozhodnutí o udělení veřejných zakázek a koncesí v odvětví veřejných služeb, jakož i předběžná procesní rozhodnutí v této souvislosti bude možné rychle a účinně přezkoumat z důvodu, že tato rozhodnutí porušila právo EU v oblasti veřejných zakázek.

KLÍČOVÉ BODY

  • Směrnice 92/13/EHS se vztahuje na veřejné zakázky a koncese v oblasti veřejných služeb spadající do oblasti působnosti příslušného hmotného práva (směrnice 2014/23/EU a směrnice 2014/25/EU, která od 18. dubna 2016 nahrazuje směrnici 2004/17/ES).
  • Země EU musí zajistit, aby přezkumná řízení byla dostupná alespoň každé osobě, která má nebo měla zájem na získání určité zakázky a které v důsledku domnělého protiprávního jednání vznikla škoda nebo jí hrozí.
  • Směrnice 92/13/EHS umožňuje přijetí opatření před podpisem smlouvy (předsmluvní opravná opatření) a po jejím podpisu (posmluvní opravná opatření).
    • Účelem předsmluvních opravných opatření je náprava porušení pravidel veřejných zakázek v průběhu výběrového řízení a v každém případě předtím, než smlouva nabude účinnosti. Patří sem právo na přechodná opatření, povinné období zastavení prací a požadavek přerušit proces udělování zakázky na dobu prošetřování odvolání s cílem předejít jejímu udělení.
    • Posmluvní opravná opatření mají stávající smlouvu prohlásit za neúčinnou a/nebo poskytnout kompenzaci (především náhradu škody) dotčeným stranám po udělení sporné zakázky.
  • Směrnice 92/13/EHS byla důkladně změněna směrnicí 2007/66/ES. Směrnice 2014/23 zavedla další změny, především rozšířila oblast působnosti směrnice 92/13/EHS s ohledem na koncese podle směrnice 2014/23/EU a aktualizovala odkazy na hmotné právo pro veřejné zakázky stanovené ve směrnici 2014/25/EU.
  • Směrnice 89/665/EHS je ekvivalentem směrnice 92/13/EHS pro veřejný sektor. Byla důkladně změněna směrnicí 2007/66/ES. Směrnice 2014/23/EU zavedla další opatření pro své vlastní potřeby i pro potřeby směrnice 2014/24/EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 6. března 1992. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 1993.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Směrnice o opravných opatřeních.

AKT

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14–20)

Postupné změny směrnice 92/13/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění (které zahrnuje pouze změny zavedené až do směrnice 2007/66/ES včetně ní) má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1–113) (platí do 18.4.2016)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243–374) (platí do 18.4.2016)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1–64). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65–242). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 21.03.2016

Top