Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zadávání veřejných zakázek a koncesí: přezkumné řízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zadávání veřejných zakázek a koncesí: přezkumné řízení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 89/665/EHS o použití přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Požaduje po zemích EU, aby zajistily rychlý a účinný přezkum rozhodnutí o zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí a předběžných procedurálních rozhodnutí v tom kontextu v případě, že porušily právo EU v oblasti veřejných zakázek.

KLÍČOVÉ BODY

  • Směrnice 89/665/EHS se vztahuje na veřejné zakázky ve veřejném sektoru a koncese spadající do působnosti příslušných hmotněprávních pravidel (tj. pravidel, která určují práva a povinnosti). Směrnice 2014/23/EU a 2014/24/EU nahrazují směrnici 2004/18/ES od 18. dubna 2016.
  • Země EU musí zajistit, aby přezkumné řízení bylo dostupné každé osobě, která má nebo měla zájem na získání určité veřejné zakázky a které v důsledku domnělého protiprávního jednání vznikla škoda nebo jí hrozí.
  • Směrnice 89/665/EHS umožňuje konat jak před zadáním veřejné zakázky (prostředky nápravy před uzavřením smlouvy), tak i po něm (prostředky nápravy po uzavření smlouvy).
    • Prostředky nápravy před uzavřením smlouvy mají napravit porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek v průběhu nabídkového řízení a v každém případě předtím, než smlouva nabude účinnosti. Tyto prostředky zahrnují právo na předběžná opatření, povinnou odkladnou lhůtu a požadavek na pozastavení postupů vedoucích k zadání dané veřejné zakázky, dokud nebylo vyřízeno odvolání, a zabránit tím přidělení veřejné zakázky.
    • Cílem prostředků nápravy po uzavření smlouvy je prohlásit stávající smlouvu za neplatnou a/nebo poskytnout náhradu (zejména škod) dotčeným stranám poté, co byla dotyčná zakázka přidělena.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 3. ledna 1990. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 21. prosince 1991.

KONTEXT

  • Směrnice 89/665/EHS byla výrazně pozměněna směrnicí 2007/66/ES. Směrnice 2014/23/EU přinesla další změny, zejména rozšířila působnost směrnice 89/665/EHS s ohledem na koncese podle směrnice 2014/23/EU a aktualizovala odkazy na hmotněprávní pravidla pro veřejné zakázky stanovená ve směrnici 2014/24/EU.
  • Směrnice 92/13/EHS je ekvivalentem směrnice 89/665/EHS pro veřejné zakázky v odvětví veřejných služeb. Byla výrazně pozměněna směrnicí 2007/66/ES. Směrnice 2014/23/EU přinesla další změny pro potřeby směrnice 2014/25/EU.

AKT

Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33–35)

Postupné změny směrnice 89/665/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění (které obsahuje pouze změny zavedené do směrnice 2007/66/ES včetně) má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14–20). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1–64). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65–242). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.03.2016

Top