Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jak EU upravuje používání chemických látek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jak EU upravuje používání chemických látek

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zřízení Evropské agentury pro chemické látky

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek poskytuje ucelený právní rámec pro výrobu a používání chemických látek v Evropě. Odpovědnost za zajištění toho, že chemické látky vyráběné, prodávané a používané v EU a do EU dovážené jsou bezpečné, přesouvá z veřejných orgánů na průmysl. Kromě toho:

 • prosazuje alternativní metody pro zkoušky na zvířatech,
 • vytváří jednotný trh pro chemické látky,
 • má za cíl podporovat inovace a konkurenceschopnost v odvětví,
 • zřizuje Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA).

KLÍČOVÉ BODY

 • Tento právní předpis se vztahuje na všechny chemické látky: vyrobené, dovážené, prodávané, používané samotné, ve směsích nebo výrobcích. S řadou z nich se běžně setkáváme v podobě čisticích prostředků, barev nebo v elektrických spotřebičích.
 • Společnosti musí v centrální databázi registrovat všechny chemické látky, které ročně vyrobí nebo dovezou v množství 1 tuny nebo více. Informace poskytované při registraci musí ECHA kontrolovat.
 • Společnosti musí identifikovat a řídit rizika spojená s látkami, které vyrábějí a prodávají v EU. Musí uvést bezpečný způsob používání svých výrobků a informovat uživatele o všech opatřeních k řízení rizik, která by měli provést pro zajištění bezpečného používání v celém dodavatelském řetězci.
 • Vnitrostátní orgány mohou omezit výrobu nebo používání určitých látek, pokud jsou toho názoru, že rizika nejsou náležitě kontrolována.
 • Cílem tohoto právního předpisu je nahradit nejnebezpečnější látky bezpečnějšími alternativami, pokud jsou k dispozici.
 • Toto nařízení se nevztahuje na určité skupiny látek (např. na radioaktivní látky nebo látky podléhající celnímu dohledu) nebo na odpad, protože už jsou značně regulovány jinými právními předpisy.

V roce 2013 provedla Evropská komise hodnocení prvních pěti let platnosti nařízení REACH a dospěla k závěru, že až do 1. června 2018, což je termín pro registraci určitých látek, není nutné provádět významné přepracování.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 1. června 2007.

KONTEXT

Chemický průmysl je jedním z největších výrobních odvětví EU. Hraje zásadní úlohu v našem každodenním životě a v celkové konkurenceschopnosti hospodářství. EU zavedla právní předpis, který chemickému průmyslu (a také širšímu zpracovatelskému průmyslu, který využívá chemické látky) umožňuje rozvíjet a inovovat výrobky a zároveň zajistit, že jsou pro lidi a životní prostředí bezpečné.

 • „Chemické látky“ na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
 • „Chemické látky“ na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí
 • „REACH“ na internetových stránkách Evropské agentury pro chemické látky

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1907/2006 a jeho příloh byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 771/2008 ze dne 1. srpna 2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 206, 2.8.2008, s. 5–13)

Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1–739). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 6–25). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1238/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se stanoví pravidla týkající se kvalifikace členů odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 280, 24.10.2007, s. 10)

Poslední aktualizace 02.02.2016

Top