Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mezinárodní obchod s nebezpečnými chemickými látkami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mezinárodní obchod s nebezpečnými chemickými látkami

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2006/730/ES – Postup předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zajišťuje schválení Rotterdamské úmluvy a účast na ní potom, co Soudní dvůr zrušil původní legislativní rozhodnutí ohledně právní otázky.

Úmluva uvádí postup předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.

KLÍČOVÉ BODY

Úmluva

Upravuje vývoz a dovoz 47 nebezpečných chemických látek a pesticidů.

Vyžaduje, aby každá z chemických látek, které uvádí, měla před tím, než se smí vyvézt, předchozí souhlas dovozce.

Stanovuje postup pro výměnu informací o rozhodnutích přijatých dovážejícími zeměmi.

Vyžaduje, aby každá země, jež je signatářem úmluvy, jmenovala vnitrostátní orgán, který zajistí její úplné provádění.

Každé signatářské země se dotazuje, zda je či není připravena přijímat dovozy chemických látek a pesticidů, které uvádí.

Od vývozců vyžaduje, aby zajistili, že uvedené chemické látky nebudou vyváženy, pokud země, která je dovozcem, k tomu nedala formální schválení.

Požaduje, aby strany, které určitou chemickou látku zakázaly nebo přísně omezily, oznámily tuto skutečnost sekretariátu úmluvy.

Zajišťuje výměnu vědeckých, technických, hospodářských a právních informací o chemických látkách, které pokrývá, a možnost technické pomoci v oblasti regulace chemických látek pro rozvojové země.

Signatářské zemi umožňuje odstoupit od této úmluvy jeden rok po obdržení oznámení o odstoupení.

Z oblasti působnosti jsou vyňaty omamné látky, radioaktivní látky, odpad, chemické zbraně, potraviny a potravinářské přídatné látky, geneticky modifikované organismy nebo chemické látky vyvážené pro účely výzkumu.

KONTEXT

Dne 10. ledna 2006 vynesl Evropský soudní dvůr rozsudek ve věci C-94/03. Evropská komise podala žalobu proti Radě a žádala Soudní dvůr o zrušení rozhodnutí Rady 2003/106/ES, které schvaluje Rotterdamskou úmluvu jménem Evropské unie.

Komise tvrdila, že rozhodnutí by mělo být založeno výlučně na článku Smlouvy, který se týká společné obchodní politiky (tehdy článek 133 Amsterodamské smlouvy), a ne na článku 175 téže smlouvy, který pojednával o politice životního prostředí.

Soudní dvůr rozhodl, že pro zajištění nezbytného právního základu jsou nutné oba články, a původní rozhodnutí Rady zrušil. Pro zamezení vzniku právního vakua nové rozhodnutí nabylo účinku ode dne, kdy bylo přijato předchozí rozhodnutí.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 23–25)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60–106)

Postupné změny nařízení (EU) č. 649/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 26.11.2015

Top