Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Řešení hrozeb, které představují chemické látky (Stockholmská úmluva)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Řešení hrozeb, které představují chemické látky (Stockholmská úmluva)

Perzistentní organické znečišťující látky škodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. Stockholmská úmluva vychází ze zásady předběžné opatrnosti a snaží se zaručit bezpečné odstranění těchto látek, jakož i omezení jejich výroby a používání.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství.

PŘEHLED

Perzistentní organické znečišťující látky škodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. Stockholmská úmluva vychází ze zásady předběžné opatrnosti a snaží se zaručit bezpečné odstranění těchto látek, jakož i omezení jejich výroby a používání.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Schvaluje rozhodnutí Evropské unie (nebo Evropského společenství v době jeho přijetí) přistoupit ke Stockholmské úmluvě. Definuje perzistentní organické znečišťující látky a pravidla upravující jejich výrobu, dovoz a vývoz. Požaduje, aby veřejnost, politici a chemický průmysl byli informováni o rizicích, která tyto látky představují.

KLÍČOVÉ BODY

Definice

Perzistentní organické znečišťující látky jsou chemické látky, které mají určité toxické vlastnosti a jsou odolné vůči degradaci. Akumulují se v živých organismech, jsou přenášeny vzduchem, vodou a stěhovavými druhy a hromadí se v zemských a vodních ekosystémech. Znečištění způsobované perzistentními organickými znečišťujícími látkami je přeshraniční problém vyžadující mezinárodní akci.

Oblast působnosti

Úmluva zahrnuje 23 prioritních perzistentních organických znečišťujících látek produkovaných záměrně i neúmyslně (např. takovými zdroji, jako jsou spalovny odpadů).

Jedná se o tyto látky: aldrin, chlordan, chlordekon, 1,1,1-trichloro-2,2- bis(4-chlorfenyl)etan (DDT), dieldrin, endrin, heptachlor, hexabromobifenyl, hexabromocyklododecan, hexabromodifenylether a heptabromdifenylether, hexachlorobenzen (HCB), alfa-hexachlorcyklohexan, beta-hexachlorcyklohexan, lindan, mirex, heptadekafluoroktan-1-sulfonová kyselina, její soli a heptadekafluoroktansulfonyl-fluorid, polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD), polychlorované dibenzofurany (PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), technický endosulfan a jeho izomery, tetrabromodifenylether a pentabromodifenylether a toxafen.

Provádění

Úmluvu provádějí na mezinárodní úrovni tři orgány:

Konference smluvních stran: zahrnující všechny signatáře úmluvy a případně i pozorovatele. Stanovuje pravidla provádění a odpovídá za zásadnější rozhodnutí.

Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek: složený z odborníků, kteří provádějí přezkum návrhů na přidání nových látek do úmluvy.

Sekretariát: odpovědný za administrativní úkoly.

Smluvní strany musí vytvářet plány plnění svých závazků podle úmluvy. Každá určí národní kontaktní místo pro snadnější výměnu informací.

Výroba, používání, dovoz a vývoz

Úmluva stanovuje ukončení výroby, používání, dovozu a vývozu zakázaných perzistentních organických znečišťujících látek.

Cílem je minimalizovat, a je-li to proveditelné, zrušit nezamýšlenou výrobu a uvolňování perzistentních organických znečišťujících látek. Za tímto účelem musí signatáři vypracovávat akční plány a snažit se používat náhradní materiály, produkty a procesy.

KONTEXT

Úmluva byla přijata v roce 2001. V platnost vstoupila v roce 2004. Má 179 signatářů včetně Evropské unie.

Další informace najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí.

KLÍČOVÁ SLOVA

Zásada předběžné opatrnosti: Souvisí s přístupem k řízení rizik. Pokud existuje možnost, že určitá politika nebo opatření může veřejnosti nebo životnímu prostředí způsobit škodu, a pokud v dané problematice ještě neexistuje vědecká shoda, příslušná politika nebo opatření by se neměly realizovat.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2006/507/ES

14. 10. 2004

-

Úř. věst. L 209, 31. 7. 2006, s. 1-2.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.20024, s. 7-49).

Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35-36).

Poslední aktualizace: 03.04.2015

Top