Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (přechodné období do 1. června 2015)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (přechodné období do 1. června 2015)

Klasifikace, balení a označování nebezpečných látek se harmonizuje od roku 1967 s cílem zajistit ochranu zdraví a životního prostředí a zajistit volný pohyb výrobků. Tento systém byl zásadně revidován nařízením (ES) č. 1272/2008, které postupně nahrazuje původní směrnici.

AKT

Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.

PŘEHLED

Směrnice o nebezpečných látkách (SNL) je prvním harmonizačním textem v oblasti chemických výrobků. Vyžaduje, aby dodavatelé klasifikovali, označovali a balili nebezpečné látky podle harmonizovaných pravidel. Cílem je lépe chránit lidi a životní prostředí před riziky, která se pojí s těmito výrobky, a také zajistit volný pohyb těchto výrobků.

Když v lednu 2009 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení KOB), začalo přechodové období, během něhož platily oba systémy. To znamená, že nařízení KOB tuto směrnici trvale nahradí od 1. června 2015, přičemž již mnoho ustanovení v SNL nahradilo.

Definice a oblast působnosti

SNL se vztahuje na látky, tzn. chemické prvky a jejich sloučeniny v přirozeném stavu nebo průmyslově vyrobené. Na přípravky, tzn. směsi nebo roztoky tvořené dvěma nebo více látkami, se vztahuje směrnice 1999/45/ES (SNL).

V souladu se směrnicí se za nebezpečné považují látky náležící k některé z následujících 15 kategorií nebezpečnosti:

 • výbušné;
 • oxidující;
 • vysoce hořlavé, snadno hořlavé nebo hořlavé;
 • velmi toxické nebo toxické;
 • zdraví škodlivé;
 • žíravé;
 • dráždivé;
 • senzibilizující;
 • karcinogenní;
 • mutagenní;
 • toxické pro reprodukci;
 • nebezpečné pro životní prostředí.

Některé výrobky jsou specificky vyloučeny z oblasti působnosti textu (např. léčivé a kosmetické přípravky, radioaktivní látky, odpadní produkty atd.). Text se nevztahuje ani na přepravu nebezpečných látek. V této oblasti jsou platná nařízení založena na mezinárodních textech.

Dvojí klasifikace až do 1. června 2015

Klasifikace látek odráží druh a úroveň nebezpečnosti látek, tzn. potenciální rizika pro lidi či životní prostředí. Dodavatelé chemických produktů musí tyto produkty klasifikovat ještě před jejich uvedením na trh, pokud obsahují látky:

 • pro něž je klasifikace harmonizována a jako taková je povinná pro dodavatele (viz příloha VI nařízení KOB, které obsahuje seznamy nebezpečných látek, pro něž byla klasifikace harmonizována v souladu se SNL a nařízením KOB), nebo
 • které dodavatelé musí klasifikovat sami ve vztahu ke specifickým kritériím složeným z 15 kategorií nebezpečnosti definovaných ve směrnici (viz výše) nebo 28 tříd nebezpečnosti, které je nahradily v nařízení KOB.

Přechodné období

Od 1. prosince 2010 až do 1. června 2015 musí být látky klasifikovány jak podle SNL, tak podle nařízení KOB. Zejména to znamená, že během tohoto období se obě klasifikace musí uvádět na bezpečnostních listech. Tyto listy obsahují informace o vlastnostech dané látky, její nebezpečnosti, pokyny pro manipulaci s ní atd. a jejich cílem je zajistit bezpečné používání.

Balení a označování

Označování je hlavním zdrojem základních, stručných informací pro uživatele o nebezpečnosti látky a o bezpečnostních opatřeních, která jsou nezbytná při jejím používání. Dodavatel proto musí označit všechny obaly obsahující látku klasifikovanou jako nebezpečnou, ještě před jejím uvedením na trh.

Od 1. prosince 2010 musí být látky označovány a baleny v souladu s nařízením KOB, které zrušilo a nahradilo ustanovení SNL.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 67/548/EHS

29. 6. 1967

1. 2. 19721. 1. 1975 (Irsko)

Úř. věst. L 196, 16. 8. 1967

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 71/144/EHS

24. 3. 1971

-

Úř. věst. L 74, 29. 3. 1971

Směrnice 73/146/EHS

24. 5. 1973

24. 11. 1973

Úř. věst. L 167, 25. 6. 1973

Směrnice 75/409/EHS

27. 6. 1975

1. 6. 1976

Úř. věst. L 183, 14. 7. 1975

Směrnice 79/831/EHS

19. 7. 1979

18. 9. 1981 zvláštní opatření ve vztahu k článkům o trhu před omezením z18. 9. 1983 pro zbývající články

Úř. věst. L 259, 15. 10. 1979

Směrnice 92/32/EHS

22. 5. 1992

31. 10. 1993

Úř. věst. L 154, 5. 6. 1992

Směrnice 96/56/ES

21. 9. 1996

1. 6. 1998

Úř. věst. L 236, 18. 9. 1996

Směrnice 1999/33/ES

19. 8. 1999

30. 7. 2000

Úř. věst. L 199, 30. 7. 1999

Nařízení (ES) č. 807/2003

5. 6. 2003

-

Úř. věst. L 122, 16. 5. 2003

Směrnice 2006/121/ES

19. 1. 2007

1. 6. 2008

Úř. věst. L 396, 30. 12. 2006

Nařízení (ES) 1272/2008

20. 1. 2009

-

Úř. věst. L 353, 30. 12. 2008

Nařízení (ES) č. 790/2009

25. 9. 2009

-

Úř. věst. L 235, 5. 9. 2009

Nařízení (EU) č. 286/2011

19. 4. 2011

-

Úř. věst. L 83, 30. 3. 2011

Nařízení (EU) č. 618/2012

31. 7. 2012Hlavní ustanovení tohoto nařízení platí od 1. 12. 2013

-

Úř. věst. L 179, 11. 7. 2012

Nařízení (EU) č. 487/2013

21. 6. 2013

-

Úř. věst. L 149, 1. 6. 2013

Nařízení (EU) č. 758/2013

13. 8. 2013

-

Úř. věst. L 216, 10. 8. 2013

Nařízení (EU) č. 944/2013

23. 10. 2013

-

Úř. věst. L 261, 3. 10. 2013

Poslední aktualizace: 30.07.2014

Top