Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost výrobků: obecná pravidla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost výrobků: obecná pravidla

Cílem EU je zajistit vysokou úroveň spotřebitelské bezpečnosti, když veřejnost kupuje zboží, které je v Evropě na prodej.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků

PŘEHLED

Cílem EU je zajistit vysokou úroveň spotřebitelské bezpečnosti, když veřejnost kupuje zboží, které je v Evropě na prodej.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Požaduje, aby firmy zajistily bezpečnost prodávaného zboží a aby podnikly nápravná opatření, když se zjistí, že to tak není.

Zavádí systém EU pro rychlou výměnu informací pro nebezpečné nepotravinářské výrobky*. Tento systém umožňuje vnitrostátním orgánům rychle sdílet informace o opatřeních podniknutých s cílem stáhnout takové výrobky z prodeje.

KLÍČOVÉ BODY

 • Výrobky umístěné na trh EU musí být bezpečné.
 • Musí na sobě nést informace, díky kterým bude možné výrobky sledovat, jako je například totožnost výrobce a označení výrobku. Pokud je to nutné pro bezpečné používání, výrobky musí obsahovat upozornění a informace o případných rizicích.
 • Výrobek je považován za bezpečný, pokud odpovídá konkrétním vnitrostátním požadavkům či normám EU. Pokud takové požadavky či normy neexistují, musí být posouzení bezpečnosti založeno na:
  • pokynech Komise,
  • osvědčených postupech v příslušném odvětví,
  • stavu vědy a techniky,
  • rozumných očekáváních spotřebitelů týkajících se bezpečnosti.
 • Vnitrostátní výkonné orgány mají pravomoc sledovat bezpečnost výrobků a podnikat odpovídající kroky proti nebezpečnému zboží.
 • Systém pro rychlou výměnu informací řízený Komisí umožňuje vnitrostátním orgánům rychle upozorňovat jejich protějšky na výrobky, které vážně ohrožují zdraví a bezpečnost. Pro potraviny, léčiva a zdravotnické prostředky platí samostatná opatření.
 • Při použití systému rychlého varování musí vnitrostátní orgány poskytnout informace, které identifikují příslušnou položku a její dostupnost jinde v Evropě, podrobnosti o rizicích, která představuje, a kroky podniknuté s cílem chránit veřejnost.
 • Komise může přijmout rychlá celounijní opatření až na jeden rok (s možností jejich obnovení), pokud určitý výrobek představuje závažné riziko.
 • Tento právní předpis se nevztahuje na starožitnosti ani na výrobky, které musí být opraveny nebo upraveny.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽÍVALA?

Platí od 15. ledna 2002.

KLÍČOVÉ POJMY

* Výrobek: věc, která je určená k prodeji spotřebitelům nebo kterou budou pravděpodobně využívat, a to ať je nová, použitá nebo upravená.

Podrobnosti najdete ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2001/95/ES

15.1.2002

15.1.2004

Úř. věst. L 11 ze dne 15. 1. 2002, s. 4-17

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 765/2008

1.1.2010

-

Úř. věst. L 218 ze dne 13. 8. 2008, s. 30-47

Nařízení (ES) č. 596/2009

7.8.2009

-

OJ L 188 ze dne 18.7.2009, s. 14-92

SOUVISEJÍCÍ AKTY

2010/15/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací RAPEX zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) (Úř. věst. L 22, 26.1.2010, s. 1-64)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. C 38 ze dne 17.2.2009, s. 11-14)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (KOM(2008) 905 v konečném znění ze dne 14. ledna 2009)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES (COM(2013) 78 final ze dne 13. 2. 2013)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 (COM(2013) 75 final ze dne 13. 2. 2013)

Poslední aktualizace 14.09.2015

Top