Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (do roku 2014)

Cílem této směrnice je stanovit technické požadavky týkající se směrových svítilen a umožnit provádění postupu schvalování typu Společenství.

AKT

Směrnice Rady 76/759/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Každý členský stát musí udělit schválení typu konstrukční části pro každý typ směrové svítilny, který splňuje požadavky na provedení a zkoušení stanovené v přílohách směrnice, a vydat značku ES schválení typu konstrukční části podle vzoru uvedeného v příloze směrnice pro každý typ. Členský stát, který udělil ES schválení typu konstrukční části, musí přijmout nezbytná opatření k ověření, že vyráběné typy jsou shodné se schváleným typem.

Podle systému udělování schválení, který je stanoven ve směrnici, členské státy nesmějí:

  • zakázat uvedení směrových svítilen na trh z důvodů týkajících se jejich konstrukce nebo funkčního principu, jestliže jsou opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části;
  • odmítnout udělit ES schválení typu či vnitrostátní schválení typu pro určitý typ vozidla z důvodů týkajících se směrových svítilen, jestliže jsou tyto svítilny opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části a jestliže jsou namontovány v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 76/756/EHS;
  • zamítnout nebo zakázat prodej, registraci, uvedení do provozu nebo užívání vozidla z důvodů týkajících se směrových svítilen, jestliže jsou tyto svítilny opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části a jestliže jsou namontovány v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 76/756/EHS.

Nicméně členský stát může zakázat uvedení na trh směrových svítilen se značkou ES schválení typu konstrukční části, která neustále neodpovídá schválenému typu.

Tato směrnice je zrušena nařízením (ES) č. 661/2009 od 1. listopadu 2014.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 76/759/ES

30. 7. 1976

1. 7. 1977

Úř. věst. L 262 ze dne 27. 9. 1976

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 1999/15/ES

2. 5. 1999

1. 10. 1999

Úř. věst. L 97 ze dne 12. 4. 1999

Akt o přistoupení

1. 5. 2004

1. 5. 2004

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2006/96/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Postupné změny a opravy směrnice 76/759/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top