Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorová vozidla s přípojnými vozidly: zadní mlhové svítilny (do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorová vozidla s přípojnými vozidly: zadní mlhové svítilny (do roku 2014)

Účelem této směrnice je zavést harmonizované technické požadavky pro zadní mlhové svítilny s cílem umožnit provádění postupu Společenství schvalování typu.

AKT

Směrnice Rady 77/538/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

PŘEHLED

Směrnice 77/538/EHS

Zadní mlhovou svítilnou se rozumí svítilna užívaná pro zlepšení viditelnosti vozidla zezadu při husté mlze.

Každý členský stát musí udělit schválení typu konstrukční části pro každý typ zadní mlhové svítilny, který splňuje požadavky na provedení a zkoušení stanovené v přílohách směrnice, a vydat značku ES schválení typu konstrukční části. Členský stát, který udělil ES schválení typu konstrukční části, musí přijmout nezbytná opatření k ověření, že vyráběné typy jsou shodné se schváleným typem.

Členské státy nesmějí:

  • zakázat uvedení zadních mlhových svítilen na trh z důvodů týkajících se jejich konstrukce nebo funkčního principu, jestliže jsou opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části;
  • odmítnout udělit ES schválení typu či vnitrostátní schválení typu pro určitý typ vozidla z důvodů týkajících se zadních mlhových svítilen, jestliže jsou tyto svítilny opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části a jestliže jsou namontovány v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 76/756/EHS;
  • zakázat prodej, registraci, uvedení do provozu nebo užívání vozidla z důvodů týkajících se zadních mlhových svítilen, jestliže jsou tyto svítilny opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části a jestliže jsou namontovány v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 76/756/EHS.

Směrnice 89/518/EHS

Tato směrnice přizpůsobuje předchozí směrnici technickému pokroku a zjednodušuje značku ES schválení typu konstrukční části pro zadní mlhové svítilny, které jsou skupinové, sdružené nebo sloučené s jinými svítilnami nebo světlomety; Definice stanovené ve směrnici 76/756/EHS (Skupinové světlomety nebo svítilny, sdružené světlomety nebo svítilny, zdroj světla, pokud jde o žárovky atd.) platí také na směrnici 77/538/EHS.

Směrnice 99/14/ES

Ve světle technického pokroku tato směrnice radikálně pozměňuje přílohy směrnice 77/538/EHS, zejména s ohledem na informační dokument a certifikát schválení typu. Směrnice 99/14/ES také zjednodušuje postupy schvalování typu pro zachování rovnocennosti mezi směrnicí 77/538/EHS a odpovídajícími nařízeními Evropské hospodářské komise OSN.

Od 1. dubna 2000 již členské státy nemohou udělovat ES schválení typu a mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro určitý typ vozidla z důvodů týkajících se zadních mlhových svítilen, jestliže nejsou splněny požadavky směrnice 77/538/EHS.

Jakékoli změny nutné k přizpůsobení ustanovení příloh technickému pokroku budou přijaty podle postupu stanoveného v článku 13 směrnice 70/156/EHS.

Směrnice 77/538/EHS je zrušena nařízením (EU) č. 661/2009 s platností od 12. listopadu 2014.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 77/538/EHS

29. 6. 1977

29. 12. 1978

Úř. věst. L 220 ze dne 29. 8. 1977

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 89/518/EHS

17. 8. 1989

31. 12. 1989

Úř. věst. L 265 ze dne 12. 9. 1989

Směrnice 99/14/ES

2. 5. 1999

1. 10. 1999

Úř. věst. L 97 ze dne 12. 4. 1999

Akt o přistoupení

1. 5. 2004

1. 5. 2004

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2006/96/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top