Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vozidla s ukončenou životností

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vozidla s ukončenou životností

Motorová vozidla, která se dostala na konec své životnosti, a již je není možné používat, vytvářejí miliony tun odpadu. S cílem minimalizovat dopad na životní prostředí, zajistit lepší opětné použití materiálů a vylepšit úspory energie stanoví právní předpisy Evropské unie (EU), jak by se měla nová vozidla projektovat a jak by se měl tento odpad sbírat a zpracovávat.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností

PŘEHLED

Motorová vozidla, která se dostala na konec své životnosti, a již je není možné používat, vytvářejí miliony tun odpadu. S cílem minimalizovat dopad na životní prostředí, zajistit lepší opětné použití materiálů a vylepšit úspory energie stanoví právní předpisy Evropské unie (EU), jak by se měla nová vozidla projektovat a jak by se měl tento odpad sbírat a zpracovávat.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví opatření, která mají zabránit a omezit odpad z vozidel s ukončenou životností a jejich součástí, a zajišťuje, že je pokud možno opětovně používán, recyklován nebo využíván.

KLÍČOVÉ BODY

 • Výrobci vozidel a zařízení musí při projektování a výrobě svých produktů brát v potaz demontáž, opětné použití a recyklaci vozidel. Musí zajistit, aby nová vozidla splňovala tyto požadavky:
  • míra opětného použití a recyklace nejméně 85 % hmotnosti vozidla,
  • míra opětného použití a využití nejméně 95 % hmotnosti vozidla,
 • Nesmějí používat nebezpečné látky, jako je olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom.
 • Výrobci, dovozci a distributoři musí zajistit systémy pro sběr vozidel s ukončenou životností, a pokud je to technicky možné, použitých dílů vyjmutých z osobních automobilů při jejich opravách.
 • Vlastníci vozidel s ukončenou životností předaných ke zpracování odpadu obdrží osvědčení o likvidaci vozidla. To je nutné pro odhlášení vozidla.
 • Výrobci hradí veškeré náklady nebo jejich značnou část spojených s předáním do střediska pro zpracování odpadu. Vlastník vozidla nemá žádné výdaje kromě vzácných případů, když chybí motor nebo je vozidlo s ukončenou životností plné odpadu.
 • Střediska pro zpracování odpadu musí požádat o povolení nebo se zaregistrovat u příslušných orgánů.
 • Vozidla s ukončenou životností jsou před dalším zpracováním rozebrána. Nebezpečné materiály a součásti jsou odstraněny a odděleny selektivním způsobem. Pozornost se věnuje potenciálnímu opětovnému použití, využití či recyklaci odpadu.
 • Existují jasné kvantifikované cíle pro roční zasílání zpráv Evropské komisi pro opětné používání a využití vozidel s ukončenou životností. Ty jsou stále přísnější.
 • Země EU každé tři roky předloží Evropské komisi zprávu o provádění této směrnice.
 • Tento právní předpis se vztahuje na osobní vozidla a malé nákladní vozy, ale ne na velké nákladní vozy, dobová vozidla ani na vozidla pro zvláštní využití.

Samostatný právní předpis se vztahuje na opětné používání, recyklaci a využívání součástí vozidel a materiálů.

KONTEXT

Vozidla s ukončenou životností tvoří v EU každoročně 8 až 9 milionů tun odpadu.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované vozidlům s ukončenou životností.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2000/53/ES

21. 10. 2000

21. 4. 2002

Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34-43

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/33/ES

21. 3. 2008

-

Úř. věst. L 81, 20.3.2008, s. 62-64

Směrnice 2008/112/ES

12. 1. 2009

-

Úř. věst. L 345, 23. 12. 2008, s. 68-74

Postupné změny a opravy příloh směrnice 2000/53/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Úřední věstník L 310, 25.11.2005, s. 10-27)

Rozhodnutí Komise 2005/293/ES ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (Úř. věst. L 94, 13.4.2005, s. 30-33)

Rozhodnutí Komise 2001/753/ES ze dne 17. října 2001 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 282, 26.10.2001, s. 77-80)

Rozhodnutí Komise 2003/138/ES ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 58-59)

Rozhodnutí Komise 2002/151/ES ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 94-95)

Poslední aktualizace 17.09.2015

Top