Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skládky odpadů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skládky odpadů

Existuje mnoho různých způsobů odstraňování odpadů. Zakopávání odpadů do země, známé jako ukládání na skládky, je nejméně ekologicky udržitelné a mělo by být omezováno na absolutní minimum.

AKT

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice má za cíl předcházet, nebo maximálně omezit negativní dopady skládek na povrchové vody, podzemní vody, půdu, ovzduší a lidské zdraví. Tohoto cíle dosahuje zaváděním přísných technických požadavků.

KLÍČOVÉ BODY

 • Skládky se dělí na tři kategorie: skládky pro nebezpečný odpad, skládky pro odpady neklasifikované jako nebezpečné a skládky pro inertní odpady (odpad, který se nerozkládá či nehoří, například štěrk, písek a kámen).
 • Vlády EU musí provádět vnitrostátní strategie k postupnému snižování množství biologicky rozložitelných odpadů zasílaných na skládky.
 • Skládky nesmí přijímat použité pneumatiky nebo kapalné odpady, odpady, které jsou hořlavé, výbušné nebo žíravé, nebo nemocniční odpad a odpad z léčebných nebo veterinárních zařízení.
 • Na skládku lze ukládat pouze upravený odpad.
 • Komunální odpad smí jít na skládky určené pro odpady neklasifikované jako nebezpečné.
 • Vnitrostátní orgány musí zajistit, že cena požadovaná provozovatelem za likvidaci odpadu zahrnuje veškeré náklady spojené se zřízením a ukončením provozu skládky.
 • Provozovatelé skládek musí podat žádost o povolení a poskytnout tyto informace:
  • identifikační údaje o žadateli a v některých případech i o provozovateli,
  • popis druhů ukládaných odpadů a jejich množství,
  • kapacita a popis skládky, včetně plánů jejího provozování, monitorování a kontroly,
  • způsoby předcházení znečištění a jeho omezování a
  • podrobné údaje o uzavírání a následné péči o uzavřenou skládku.

Dne 16. dubna 2014 byl přijat právní předpis EU, jehož cílem je posílit kvalitu posuzování dopadu na životní prostředí stanoveného ve směrnici 2011/92/EU. Tento krok byl nezbytný pro zajištění soudržnosti a synergie s ostatními oblastmi evropských právních předpisů a politik.

Rozhodnutí 2003/33/ES stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované skládkám odpadů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 1999/31/ES

16. 7. 1999

16. 7. 2001

Úř. věst. L 182 ze dne 16. 7. 1999, s. 1-19

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284 ze dne 31. 10. 2003, s. 1-53

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311 ze dne 21. 11. 2008, s. 1-54

Směrnice 2011/97/EU

13. 12. 2011

15. 3. 2013

Úř. věst. L 328 ze dne 10. 12. 2011, s. 49-52

Postupné změny a opravy směrnice 1999/31/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úřední věstník L 124 ze dne 25.4.2014, s. 1-18).

Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (Úř. věst. L 11 ze dne 16.1.2003, s. 27-49).

Poslední aktualizace 22.05.2015

Top