Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obaly a obalové odpady

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Obaly a obalové odpady

Evropská unie se snaží harmonizovat vnitrostátní opatření týkající se nakládání s obaly a obalovými odpady s cílem dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí a zabezpečit fungování vnitřního trhu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví opatření, jejichž cílem je omezit celkový objem odpadů a podpořit opakované používání obalů, recyklaci a další formy využití obalových odpadů. Konečné odstranění těchto odpadů bez recyklace musí být považováno za poslední možné řešení.

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na veškeré obaly, které jsou ve Společenství uváděny na trh, a na veškeré obalové odpady, ať již jsou užívány nebo uvolňovány na úrovni průmyslu, velkoobchodu, maloobchodu, kanceláří, služeb, domácností nebo na jakékoli jiné úrovni, bez ohledu na použitý materiál.

Opatření

Členské státy musí zavést opatření k prevenci vzniku obalového odpadu a rozvinout systémy opakovaného použití těchto obalů způsobem příznivým pro životní prostředí.

Členské státy měly zavést systémy zpětného odběru, sběru a využití použitých obalů nebo obalových odpadů, aby dosáhly těchto výsledků:

 • nejpozději 30. června 2001 bude využíváno nebo spalováno ve spalovnách odpadu s energetickým využitím 50 % až 65 % hmotnosti obalových odpadů;
 • nejpozději 31. prosince 2008 bude využíváno nebo spalováno ve spalovnách odpadu s energetickým využitím alespoň 60 % hmotnosti obalových odpadů;
 • nejpozději 30. června 2001 bude recyklováno mezi 25 % a 45 % hmotnosti veškerých obalových materiálů obsažených v obalových odpadech, přičemž z každého obalového materiálu bude recyklováno alespoň 15 % hmotnosti;
 • nejpozději 31. prosince 2008 bude recyklováno mezi 55 % a 80 % hmotnosti obalového odpadu;
 • nejpozději 31. prosince 2008 bude dosaženo následujících minimálních cílů v oblasti recyklace materiálů obsažených v obalovém odpadu:
  • o 60 % hmotnosti u skla, papíru a lepenky,
  • o 50 % hmotnosti u kovů,
  • o 22,5 % hmotnosti u plastů,
  • o 15 % hmotnosti u dřeva.

Spalování odpadu ve spalovnách odpadu s energetickým využitím je považováno za dostačující způsob přispívající k naplnění těchto cílů.

Řecko, Irsko a Portugalsko se mohly s ohledem na svou zvláštní situaci, totiž vzhledem k velkému počtu malých ostrovů, k existenci venkovských a horských oblastí a k současné nízké úrovni spotřeby obalů, rozhodnout, že odloží dosažení těchto cílů na rok 2011.

Značení a identifikační systém

Na obalech musí být pro účely jejich identifikace a klasifikace uveden údaj o charakteru použitého obalového materiálu nebo materiálů. Obaly musí být opatřeny vhodným označením buď na povrchu, nebo na etiketě. Označení musí být dobře viditelné a snadno čitelné.

Základní požadavky

Obaly musí vyhovovat určitým požadavkům. Proto bude Komise podporovat vypracování evropských norem.

Členské státy musí ověřit, že obaly uváděné na trh splňují základní požadavky uvedené v příloze II:

 • omezit objem a hmotnost obalu na minimální hodnotu přiměřenou pro zachování nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro spotřebitele;
 • snížit na minimum obsah škodlivých a jiných nebezpečných látek a materiálů, které jsou složkami obalového materiálu nebo kterékoli ze součástí obalu;
 • navrhovat obaly způsobem, který umožní jejich opakované využití.

Informační systémy

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byly pro obaly a obalové odpady vytvořeny, pokud již neexistují, harmonizované databáze, které by podpořily schopnost členských států a Komise sledovat uskutečňování cílů stanovených touto směrnicí. Údaje, které mají k dispozici, musí předat Komisi formou uvedenou v příloze III.

Výjimky

Směrnice 2005/20/ES uděluje dodatečnou lhůtu 10 novým členským státům (Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko) k dosažení cílů této směrnice o obalech. Tyto výjimky jsou platné až do roku 2015. Rumunsko a Bulharsko mají také zvláštní výjimky definované ve svých smlouvách o přistoupení.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 94/62/ES

31. 12. 1994

29. 6. 1996

Úř. věst. L 365 ze dne 31. 12. 1994

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2004/12/ES

18. 2. 2004

18. 8. 2005

Úř. věst. L 47 ze dne 18. 2. 2004

Směrnice 2005/20/ES

5. 4. 2005

8. 9. 2006

Úř. věst. L 70 ze dne 16. 3. 2005

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009

Směrnice 2013/2/EU

28. 2. 2013

30. 9. 2013

Úř. věst. L 37 ze dne 8. 2. 2013

Postupné změny a opravy směrnice 94/62/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Harmonizace

Rozhodnutí Komise 2005/270/ES ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 86 ze dne 5.4.2005).

Tyto formáty databázových systémů slouží k harmonizaci charakteristik a prezentaci dat na obalech a obalových odpadech a zaručují kompatibilitu ve všech členských státech. Údaje mají umožnit dohled nad prováděním cílů směrnice 94/62/ES. Poskytování těchto údajů je povinné pouze pro tyto obalové materiály: sklo, plasty, papír, lepenka, dřevo a kov.

Rozhodnutí Komise 2001/524/ES ze dne 28. června 2001 o zveřejnění odkazu na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úředním věstníku Evropských společenství v souvislosti se směrnicí 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 190 ze dne 12.7.2001)

Výjimky

Rozhodnutí Komise 2001/171/ES ze dne 19. února 2001, kterým se stanoví podmínky pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 62 ze dne 2.3.2001)

Prodlouženo:Rozhodnutí Komise 2006/340/ES (Úř. věst. L 125 ze dne 12.5.2006)

Rozhodnutí Komise 2009/292/ES ze dne 24. března 2009, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů (Úř. věst. L 79 ze dne 25.3.2009)

Identifikační systémy

Rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 50 ze dne 20.2.1997).

Toto rozhodnutí zavádí číslování a zkratky, na nichž je identifikační systém založen a které označují charakter použitého obalového materiálu (materiálů) a určují, na které materiály se tento identifikační systém vztahuje.

Použití právního předpisu

Zpráva Komise ze dne 20. listopadu 2009 o provádění právních předpisů Společenství o odpadech, směrnice 2006/12/ES o odpadech, směrnice91/689/EHS o nebezpečných odpadech, směrnice 75/439/EHS o odpadních olejích, směrnice 86/278/EHS o kalech z čistíren odpadních vod, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů a směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních za období let 2004–2006 ( KOM(2009) 633 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Směrnice byla řádně provedena všemi členskými státy a úroveň provedení je celkově uspokojivá. V roce 2009 nebylo zahájeno žádné řízení pro nesplnění povinnosti.

Směrnice měla pozitivní dopady na životní prostředí díky stabilní míře recyklace a využití obalového odpadu. Ve sledovaném období let 2004–2006 bylo množství vyprodukovaného obalového odpadu na vzestupu (přičemž část tohoto přírůstku byla důsledkem rozšíření EU v roce 2004), kdežto míra recyklace a využití zůstávala stabilní pouze s mírným celkovým poklesem. Praktické provádění a prosazování základních požadavků však bylo některými zainteresovanými stranami zpochybňováno, což přimělo Komisi k pozornějšímu sledování situace.

Pokud jde o dopady směrnice na vnitřní trh, v posledních letech probíhaly mezi Komisí a členskými státy právní diskuse o míře slučitelnosti vnitrostátních opatření přijímaných za účelem omezení dopadů obalů na nápoje na životní prostředí i množství odpadu, jež způsobují, s pravidly vnitřního trhu. Ve snaze předejít dalším problémům na vnitřním trhu a omezit množství právních diskusí s členskými státy přijala Komise sdělení o obalech na nápoje, systémech zálohování a volném pohybu zboží, ve kterém jsou shrnuta dosud nalezená a rozpracovaná řešení.

Poslední aktualizace: 11.02.2014

Top