Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odstraňování použitých baterií a akumulátorů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odstraňování použitých baterií a akumulátorů

Tento právní předpis zakazuje uvádět na trh většinu baterií a akumulátorů s určitým obsahem rtuti a kadmia a stanovuje pravidla pro sběr, recyklaci, zpracování a likvidaci baterií a akumulátorů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Směrnice zakazuje uvádět na trh některé baterie a akumulátory s obsahem rtuti nebo kadmia nad stanovenou prahovou hodnotu. Kromě toho podporuje vysokou míru sběru a recyklace odpadních baterií a akumulátorů a zlepšení vlivu na životní prostředí u všech subjektů zapojených do životního cyklu baterií a akumulátorů, včetně jejich recyklace a likvidace.

Cílem je omezit množství nebezpečných látek, zejména rtuti, kadmia a olova, hromaděných v životním prostředí; to by se mělo dít díky omezování používání těchto látek v bateriích a akumulátorech a zpracováním a opětovným používáním množství, která jsou používána.

Směrnice se vztahuje na všechny typy baterií a akumulátorů, kromě těch, které se používají v zařízeních na ochranu bezpečnosti členských států nebo pro vojenské účely nebo v zařízeních určených k vyslání do vesmíru. Zahrnuje tudíž širší řadu výrobků než směrnice 91/157/EHS, která se vztahovala pouze na baterie obsahující rtuť, olovo nebo kadmium a vylučovala knoflíkové články.

Pokud jde o přítomnost rtuti, zakazuje směrnice baterie a akumulátory obsahující více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zabudované do zařízení. Knoflíkové články s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní jsou z tohoto zákazu až do října 2015 vyloučeny (v případě, že se knoflíkové články používají v pomůckách pro nedoslýchavé, bude však Komise tuto výjimku ještě přezkoumávat).

Pokud jde o kadmium, jsou zakázány přenosné baterie a akumulátory, včetně těch, které jsou zabudované v zařízeních, obsahující více než 0,002 % hmotnostních kadmia (kromě přenosných baterií a akumulátorů používaných v nouzových a poplašných systémech nebo zdravotnických přístrojích). Výjimka z tohoto zákazu se týká přenosných baterií a akumulátorů do bezšňůrových elektrických nástrojů a platí do 31. prosince 2016. Umožňuje tak recyklačnímu odvětví a spotřebitelům v celém hodnotovém řetězci přizpůsobit se ještě více příslušným náhradním technologiím.

Aby bylo zajištěno, že vysoký podíl použitých baterií a akumulátorů bude recyklován, musí členské státy přijmout jakákoli nezbytná opatření (včetně ekonomických nástrojů) v zájmu podpory a maximalizace sběru tříděného odpadu a předcházení tomu, že baterie a akumulátory budou vyhazovány do netříděného komunálního odpadu. Musí učinit takové kroky, aby konečným uživatelům umožnily odevzdávat použité baterie a akumulátory na sběrných místech v jejich blízkosti a jejich bezplatný odběr ze strany výrobců. Do 26. září 2012 musí být dosaženo úrovně sběru nejméně 25 % a do 26. září 2016 úrovně sběru ve výši 45 %.

Podle směrnice 2013/56/EU musí být možné vyjímat baterie a akumulátory snadno a bezpečně. K zařízením obsahujícím baterie a akumulátory tak musí být přiloženy pokyny o tom, jak tyto baterie a akumulátory může bezpečně vyjmout buď konečný uživatel, nebo nezávislí kvalifikovaní profesionálové.

Členské státy musí také zajistit, aby baterie a akumulátory, které byly sesbírány, byly zpracovány a recyklovány pomocí nejlepších dostupných technik. Energetické využití není považováno za recyklační proces.

Zpracování musí minimálně obsahovat odstranění všech kapalin a kyselin. Baterie a akumulátory musí být zpracovány a ukládány (i když jen dočasně) na plochách s nepropustným povrchem a vhodným nepropustným pokrytím nebo ve vhodných nádobách. Směrnice rovněž stanovuje povinnosti v souvislosti s účinností recyklačních procesů, jimž jsou baterie vystavovány, v závislosti na jejich chemickém složení.

Členské státy mohou baterie a akumulátory obsahující kadmium, rtuť nebo olovo likvidovat na skládkách nebo v podzemních skladovacích prostorách, pokud neexistuje žádný praktický odbyt pro recyklační produkty, nebo pokud se na základě podrobného hodnocení environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů prokáže, že recyklace není tím nejlepším řešením. Jinak je zakázáno ukládat odpad z průmyslových nebo automobilových baterií a akumulátorů na skládky nebo ho spalovat. Těmito způsoby lze likvidovat pouze zbytky z jejich zpracování a recyklace.

Zpracování a recyklace může probíhat mimo území dotčeného členského státu nebo i mimo Společenství, pokud jsou dodrženy právní předpisy EU týkající se přepravy odpadu.

Výrobci musí hradit náklady na sběr, zpracování a recyklaci průmyslových, automobilových a přenosných baterií a akumulátorů, stejně jako náklady na kampaně, které veřejnost informují o těchto úpravách. Od této povinnosti jsou osvobozeni malí výrobci, pokud to nebrání řádnému fungování systémů sběru a recyklace. Všichni výrobci baterií a akumulátorů musí být registrováni.

Koneční uživatelé musí obdržet informace o některých tématech a různými kanály:

  • o možných účincích látek používaných v bateriích a akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví a o systémech sběru a recyklace, které jsou jim k dispozici, prostřednictvím kampaní nebo přímo ze strany distributorů;
  • informace o kapacitě akumulátoru nebo přenosné baterie nebo o přítomnosti chemických látek nad prahovou hodnotou budou poskytovány viditelnými, čitelnými a nesmazatelnými značkami na bateriích, akumulátorech a napájecích sadách;
  • pokud jde o potřebu zajistit tříděný sběr baterií nebo akumulátorů, musí se používat symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách.

Členské státy musí Komisi informovat o provádění směrnice a o opatřeních, která přijímají na podporu změn ovlivňujících dopad baterií a akumulátorů na životní prostředí (včetně nových recyklačních a zpracovatelských technik). Některé aspekty směrnice byly v roce 2013 podrobeny přezkumu (viz směrnice 2013/56/EU).

Kontext

Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici 91/157/EHS.

Každý rok je na trh Společenství uváděno několik stovek tisíc tun průmyslových a přenosných baterií a akumulátorů. Používá se široká škála kovů, počínaje rtutí, olovem a kadmiem a konče niklem, mědí, zinkem, manganem a lithiem.

Likvidace odpadů z těchto výrobků znečišťuje atmosféru (v případě spalování) a kontaminuje půdu a vodu (v případě skládek nebo ukládání do země). Pomocí vhodných pravidel bude možné znečišťování životního prostředí těmito odpady omezit. Kromě toho recyklace odpadů umožňuje využití tisíců tun kovů, včetně vzácných kovů, jako je nikl, kobalt a stříbro.

Více informací na toto téma je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/66/ES

26. 9. 2006

26. 9. 2008

Úř. věst. L 266 ze dne 26. 9. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/12/ES

20. 3. 2008

-

Úř. věst. L 76 ze dne 19. 3. 2008

Směrnice 2008/103/ES

5. 12. 2008

5. 1. 2009

Úř. věst. L 327 ze dne 5. 12. 2008

Směrnice 2013/56/EU

30. 12. 2013

1. 7. 2015

Úř. věst. L 329 ze dne 10. 12. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/763/EC ze dne 29. září 2008 o stanovení společné metodiky výpočtu ročních prodejů přenosných baterií a akumulátorů konečným uživatelům v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES (Úř. věst. L 262, 1.10.2008).

Poslední aktualizace: 19.05.2014

Top