Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Požární bezpečnost ve stávajících hotelech

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Požární bezpečnost ve stávajících hotelech

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Rady 86/666/EHS o požární bezpečnosti ve stávajících hotelech

CO JE CÍLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

 • Definuje minimální úroveň požární bezpečnosti pro všechny hotely v zemích EU.
 • Doporučuje zemím EU podniknout řadu opatření s cílem zajistit, aby hotely těmto normám odpovídaly.

KLÍČOVÉ BODY

Bezpečnostní opatření

Zemím EU se doporučuje zavést protipožární opatření, která přispějí k naplnění čtyř cílů:

 • minimalizovat riziko vypuknutí požáru;
 • zabránit šíření plamenů a kouře;
 • zajistit bezpečnou evakuaci všech obyvatel;
 • umožnit zásah služeb záchranného systému.

Zásady

Země EU se vyzývají, aby přijaly opatření zajišťující to, aby hotely tato pravidla dodržovaly, a to na základě řady zásad. Patří k nim:

 • měly by být k dispozici bezpečné únikové trasy, které budou bez překážek a jasně označené;
 • budovy by měly být v případě požáru konstrukčně stabilní – přinejmenším po nezbytnou dobu, než se obyvatelé bezpečně evakuují;
 • přítomnost nebo použití vysoce hořlavých materiálů pokrývajících stěny, strop a podlahu a ve výzdobě interiéru je omezena;
 • měly by se nainstalovat výstražné systémy a měly by být plně funkční;
 • pracovníci by měli obdržet náležité pokyny a odbornou přípravu.

Technické pokyny

Příloha k doporučení obsahuje technické pokyny. Ty se týkají zejména:

 • umístění a značení únikových tras;
 • konstrukce budovy;
 • krycích materiálů a dekorace;
 • elektřiny, topení a ventilačních systémů;
 • protipožárních, výstražných a poplašných zařízení; a
 • bezpečnosních pokynů.

Kontroly

Hotely by se měly pravidelně kontrolovat.

Zpráva

V roce 2001, jak doporučení předpokládalo, Evropská komise vydala zprávu o opatřeních, která země EU zavedly s cílem doporučení uplatnit. Zpráva uváděla, že dopad v různých zemích EU závisel na úrovni již zavedené ochrany a na tom, jak se provádí vnitrostátní právní předpisy. V některých zemích již vnitrostátní právní předpisy obsahovaly, nebo dokonce šly nad technické pokyny či minimální požadavky doporučení; v jiných zemích však bylo prováděno jen částečně a používalo se pouze na výstavbu nových hotelů či práci ve stávajících zařízeních.

Následná opatření

V roce 2013 Komise připravila zprávu o související problematice – o stávajících pravidlech pro bezpečnost některých služeb pro spotřebitele na vnitrostátní úrovni v celé EU a v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Zpráva se kromě jiného zabývala jejich příslušnými vnitrostátními pravidly o bezpečnosti ubytovacích služeb v oblasti cestovního ruchu.

V roce 2014 Komise uspořádala veřejnou konzultacio bezpečnosti ubytovacích služeb v oblasti cestovního ruchu. Při zpracovávání zpětné vazby Komise dospěla k závěru, že neexistovalo žádné spojení mezi stávajícími pravidly v zemích EU, absencí právních předpisů na úrovni EU kvůli subsidiaritě a riziky pro spotřebitele.

ODKDY SE DOPORUČENÍ POUŽIJE?

Používá se od 22. prosince 1986.

AKT

Doporučení Rady 86/666/EHS ze dne 22. prosince 1986 o požární bezpečnosti ve stávajících hotelech (Úř. věst. L 384, 31.12.1986, s. 60–68)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise o uplatňování doporučení Rady ze dne 22. prosince 1986 o požární bezpečnosti ve stávajících hotelech (86/666/EHS) (KOM(2001) 348 v konečném znění ze dne 27. 6. 2001)

Poslední aktualizace 27.06.2016

Top