Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hodnocení a řízení hluku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hodnocení a řízení hluku

Evropská unie v rámci boje proti obtěžování hlukem definuje společný přístup, jehož cílem je vyvarování se, prevence nebo omezení škodlivých či obtěžujících účinků hluku ve venkovním prostředí. Tento přístup je založen na určení míry expozice hluku ve venkovním prostředí prostřednictvím hlukového mapování a s využitím společných metod, zpřístupnění informací veřejnosti a provádění akčních plánů na místní úrovni. Tato směrnice má také sloužit jako základ pro stanovení opatření Společenství týkajících se zdrojů hluku.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Cílem této směrnice je boj proti hluku, kterému jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných oblastech, ve veřejných parcích nebo v tichých oblastech aglomerací, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a jiných citlivých budov nebo oblastí. Nevztahuje se na hluk, který působí samotná osoba, která je mu vystavená, hluk v domácnostech, sousedský hluk, hluk na pracovištích nebo hluk uvnitř dopravních prostředků nebo hluk způsobený vojenskou činností ve vojenských oblastech.

Hlukové indikátory a metody hodnocení

Lden je hlukový indikátor pro obtěžování hlukem během dne, večera a noci, kterým se vyjadřuje míra obtěžování související s vystavením hluku. Lnight je hlukový indikátor pro noc, kterým se kvalifikuje rušení spánku. Hlukové indikátory Lden a Lnight se používají pro vytvoření strategických hlukových map.

Pro akustické plánování a vymezení hlukových zón a v případech vymezených v příloze I směrnice se mohou používat i jiné indikátory.

Hodnoty Lden a Lnight jsou definovány za použití metod hodnocení uvedených v příloze II směrnice. Komise stanoví společné metody hodnocení pro výpočet hodnot Lden a Lnight. Do té doby mohou členské státy používat vlastní metody stanovení společných ukazatelů, pokud tyto metody budou v souladu s přílohou II.

Vztahy mezi dávkou a účinkem budou zavedeny budoucími změnami přílohy III, aby bylo možné hodnotit účinky hluku na veřejnost.

Členské státy poskytnou Komisi nejpozději do 18. července 2005 informace o všech příslušných mezních hodnotách pro Lden a Lnight, a případně i pro Lday a Levening platných na jejich území, nebo platnost kterých se na jejich území připravuje, a to v členění pro hluk silniční dopravy, železniční dopravy, letecký hluk v okolí letišť a pro hluk v místech průmyslové činnosti.

Strategické hlukové mapování

Strategická hluková mapa umožňuje globální posuzování zatížení hlukem z různých zdrojů v dané oblasti nebo pro souhrnné predikce pro takovou oblast. Strategické mapy musí splňovat minimální požadavky z přílohy IV směrnice.

Nejpozději do 18. července 2005 členské státy zveřejní informace týkající se orgánů a organizací, které jsou příslušné k vypracování a případně i schvalování strategických hlukových map.

Členské státy informují nejpozději do 30. června 2005 a potom každých pět let Komisi o hlavních silnicích, po kterých projede více než šest milionů vozidel za rok, hlavních železničních tratích, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok, o hlavních letištích a o aglomeracích s více než 250 000 obyvateli, které se nacházejí na jejich území. Nejpozději do 30. června 2007 musí být vypracovány a schváleny strategické hlukové mapy, které zdokumentují situaci v předcházejícím kalendářním roce v blízkosti všech výše uvedených infrastruktur a ve všech výše uvedených aglomeracích.

Nejpozději do 31. prosince 2008 informují členské státy Komisi o všech aglomeracích s více než 100 000 obyvateli a o všech hlavních silnicích a hlavních železničních tratích na svém území. Nejpozději do 30. června 2012 a potom každých pět let musí být vypracovány a schváleny strategické hlukové mapy, které budou dokumentovat situaci v předcházejícím kalendářním roce pro všechny aglomerace a pro všechny hlavní silnice a hlavní železniční trati.

Strategické hlukové mapy podléhají přezkoumání a podle potřeby se revidují nejméně každých pět let ode dne vypracování.

Akční plány

Akční plány jsou určené k řešení problémů s hlukem a s jeho účinky, případně včetně nezbytného snižování hluku. Musí splňovat minimální požadavky uvedené v příloze V směrnice.

Opatření v rámci akčních plánů jsou na volném uvážení příslušných orgánů, ale měla by řešit zejména prioritní situace, které je možné zjistit podle překročení některé příslušné mezní hodnoty nebo podle dalších kritérií zvolených členskými státy, a měla by se uplatnit zejména pro nejdůležitější oblasti, které jsou vymezeny strategickým hlukovým mapováním.

Nejpozději do 18. července 2005 členské státy zveřejní informace týkající se orgánů a organizací, které jsou příslušné k vypracování a případně i schvalování akčních plánů.

Nejpozději do 18. července 2008 musí být vypracovány akční plány pro okolí hlavních silnic, po kterých projede více než šest milionů vozidel za rok, hlavních železničních tratí, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok, v blízkosti hlavních letišť a pro aglomerace s více než 250 000 obyvateli. Nejpozději do 18. července 2013 musí být vypracovány akční plány pro všechny velké aglomerace, velká letiště a pro hlavní silnice i hlavní železniční trati.

Akční plány se přezkoumají a podle potřeby revidují, dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, nejméně však každých pět let ode dne jejich schválení.

Informování občanů

Členské státy zajistí, aby se návrhy akčních plánů konzultovaly s veřejností a aby se výsledky těchto konzultací braly v úvahu před schválením akčních plánů.

Členské státy zajistí, aby jimi vypracované a podle potřeby upravené strategické hlukové mapy a akční plány byly zpřístupněny a distribuovány veřejnosti v souladu s přílohami IV a V této směrnice a s nařízeními směrnice o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí.

Zprávy týkající se směrnice

Dne 10. března 2004 Komise předložila Parlamentu a Radě zprávu o stávajících opatřeních Společenství ohledně zdrojů hluku ve venkovním prostředí (viz níže „Související akty“).

Členské státy shromažďují hlukové mapy a akční plány. Předávají Komisi informace obsažené v hlukových mapách a souhrn akčních plánů. Komise zveřejní každých pět let souhrnnou zprávu o údajích ze strategických hlukových map a akčních plánů. První zpráva bude předložena do 18. července 2009.

Komise nejpozději do 18. července 2009 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice. Zpráva musí zejména posoudit potřebu dalších opatření Společenství ohledně hluku ve venkovním prostředí a podle potřeby navrhnout prováděcí strategie. Dále zahrne přezkoumání akustických kvalit životního prostředí ve Společenství. Zpráva se přezkoumá každých pět let.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2002/49/ES

18. 7. 2002

18. 7. 2002

Úř. věst. L 189 ze dne 18. 7. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

Úř. věst L 311 ze dne 21. 11. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 2002/49/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 1. června 2011 o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s článkem 11 směrnice 2002/49/ES (KOM (2011) 321 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Report from the Commission to the European Parliament and the Council of 10 March 2004 concerning existing Community measures relating to sources of environmental noise, pursuant to article 10.1 of Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise (COM(2004) 160 – Not published in the Official Journal) (Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 10. března 2004 o platných opatřeních Společenství týkajících se zdrojů hluku ve venkovním prostředí v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 26.10.2011

Top