Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Základní léky pro rozvojové země (HIV/AIDS, tuberkulóza a malárie)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Základní léky pro rozvojové země (HIV/AIDS, tuberkulóza a malárie)

Účelem tohoto nařízení je dosáhnout cíle akčního programu nazvaného „Zesílení boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze“ v rámci snížení chudoby, a to vytvořením systému, který umožňuje farmaceutickým výrobcům prodávat rozvojovým zemím základní léky za nižší ceny, a zároveň zajistit, že tyto výrobky nebudou dovezeny zpět do Evropské unie (EU). Konečným cílem je poskytnout rozvojovým zemím lepší přístup k základním lékům, které potřebují pro boj proti hlavním přenosným nemocem.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 953/2003 ze dne 26. května 2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie

PŘEHLED

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na jakékoliv léčivo používané pro prevenci, diagnózu a léčbu následujících nemocí: HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza. Nařízení se nevztahuje na zboží neobchodní povahy v osobních zavazadlech cestujících pro osobní potřebu v rámci mezí stanovených pro osvobození od cla.

Seznam zemí určení je uveden v příloze II nařízení. Seznam zahrnuje 76 zemí.

Princip odstupňovaných cen

K tomu, aby farmaceutické výrobky mohly být považovány za přípravky s odstupňovanou cenou, musí jejich výrobci nebo vývozci podat žádost Komisi. Žádost musí obsahovat tyto údaje:

  • název produktu a složení, stejně jako informace postačující k ověření, proti kterému onemocnění má přípravek působit preventivně, diagnosticky nebo léčebně;
  • navrhovanou cenu;
  • země určení.

Pokud Komise, které je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, rozhodne, že žádost splňuje kritéria stanovená v nařízení, produkt se uvede v příloze I a žadatel je informován do 15 dnů ode dne rozhodnutí.

Stanovení odstupňovaných cen

Při stanovení odstupňované ceny výrobce nebo vývozce, kteří podali žádost, mají dvě možnosti:

  • 25 % průměrné ceny ze závodu účtované na trzích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD);
  • přímé výrobní náklady plus 15 %.

Obecný závazek

Je nezákonné dovážet do Společenství přípravky s odstupňovanou cenou za účelem vstupu, propouštění do volného oběhu, zpětného vývozu, propuštění do režimu podmíněného osvobození od cla nebo umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu.

Identifikace přípravků s odstupňovanou cenou: označení logem

Jakmile byl výrobek schválen jako přípravek s odstupňovanou cenou, výrobce a vývozce umístí logo (viz příloha V) na všechna balení, produkty a dokumenty použité v souvislosti se schváleným přípravkem.

Výrobci a vývozci přípravků s odstupňovanou cenou prodávaných v nejchudších rozvojových zemích mohou navíc identifikovat tyto přípravky připojením textu „Schváleno ES jako přípravek s odstupňovanou cenou podle nařízení ...“ v jakémkoli úředním jazyce Evropské unie, na jakémkoli obalu nebo odlišením přípravku způsobem, který se bude jevit vhodným.

Veškeré další informace (dopravní prostředky, obchodní cesty, čísla šarže atd.), které má vývozce k dispozici, by měly být zpřístupněny celním orgánům, aby jim pomohly při identifikaci přípravků s odstupňovanou cenou.

Kontroly prováděné celními orgány členských států

Celní orgány pozastaví propuštění přípravků s odstupňovanou cenou nebo je zadrží, a to tak dlouho, jak je nezbytné pro dosažení konečného rozhodnutí příslušných orgánů o povaze příslušného zboží.

Jsou-li dovážené produkty uznané příslušným orgánem jako přípravky s odstupňovanou cenou, vydá tento orgán rozhodnutí, kterým nařídí celnímu úřadu zničit tyto produkty, pokud dovozce zároveň není ochoten dát zboží k dispozici pro humanitární účely ve prospěch zemí uvedených v příloze II. Zničení zboží se obvykle provádí na náklady dovozce, ale v každém případě tak, aby státu nevznikly náklady.

Pokud se zjistí, že dovážené přípravky nesplňují podmínky zařazení mezi přípravky s odstupňovanou cenou podle uvedeného nařízení, příslušný orgán vydá v této věci rozhodnutí, kterým se celnímu orgánu umožní vydat výrobky příjemci.

Sledování objemu vývozů přípravků s odstupňovanou cenou

Výrobci a vývozci jsou povinni předkládat výroční zprávy Komisi, kde se uvede objem prodeje jednotlivých přípravků s odstupňovanou cenou. Na základě těchto zpráv předloží Komise Radě zprávu o objemech vývozu.

Právní předpisy týkající se duševního vlastnictví

Toto nařízení je stanoveno souběžně s diskusí Rady TRIPs (obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví) Světové obchodní organizace, pokud jde o umožnění rozvojovým zemím – v situaci zdravotní nouze – získat povinné licence na výrobu léků, které potřebují.

Pokud dotyčné země získají léky, které potřebují, prostřednictvím režimu odstupňovaných cen, jak se uvádí v nařízení, nebudou tyto povinné licence potřebovat.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 953/2003

4. 6. 2003

-

Úř. věst. L 135 ze dne 3. 6. 2003

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 953/2003 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 01.07.2011

Top