Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geneticky modifikované organismy – jednoznačné identifikační kódy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geneticky modifikované organismy – jednoznačné identifikační kódy

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Komise (ES) č. 65/2004 o jednoznačných identifikačních kódech pro geneticky modifikované organismy

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení zavádí jednoznačný identifikační kód*, podobný čárovému kódu, který se přiděluje každému geneticky modifikovanému organismu* (GMO) uváděnému na trh. Jde o klíčový prvek při sledovatelnosti* a označování potravin a krmiv vyrobených z GMO, jehož cílem je nabídnout spotřebitelům lepší výběr a poskytnout záruky, pokud jde o ochranu zdraví a životního prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

Aby byl zachován soulad s vývojem na mezinárodní úrovni, používá se formát jednoznačných identifikačních kódů v databázi BioTrack zavedené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a v rámci Informačního systému pro biologickou bezpečnost zřízeného Cartagenským protokolem o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti.

U každé nové žádosti o udělení povolení k uvedení GMO na trh musí žadatel ověřit v databázích, zda již nebyl pro dotyčný GMO vytvořen jednoznačný identifikační kód v souladu s předepsaným formátem.

Je-li uděleno povolení k uvedení GMO na trh, sdělí Evropská komise jeho jednoznačný identifikační kód Informačnímu systému pro biologickou bezpečnost a tento kód se zaznamená v Registru EU geneticky modifikovaných organismů.

Všem GMO povoleným před vstupem tohoto nařízení v platnost byly přiřazeny jednoznačné identifikační kódy v souladu s tímto nařízením.

Formát jednoznačného identifikačního kódu je stanoven v příloze nařízení a skládá se z devíti alfanumerických znaků. První dva nebo tři znaky označují název společnosti nebo organizace. Druhá část se skládá z pěti až šesti alfanumerických znaků a označuje transformační událost* a poslední část slouží k ověření a je tvořena jedním číselným znakem, který je od ostatních znaků oddělen pomlčkou, například: MON-00603-1.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 16. ledna 2004.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části „Sledovatelnost a označování“.

KLÍČOVÉ POJMY

* Jednoznačný identifikační kód: kód skládající se z devíti alfanumerických znaků, který je přidělen konkrétnímu GMO a umožňuje tak jeho rychlou identifikaci na označení výrobku.

* Geneticky modifikované organismy: rostliny nebo živočichové pěstované či chované za účelem vyššího výnosu nebo větší odolnosti proti chorobám, vytvořené modifikací jejich buněčného a genetického uspořádání.

* Sledovatelnost: schopnost sledovat GMO a produkty z nich vyráběné ve všech fázích výrobního a distribučního řetězce, usnadňující jejich přesné označování.

* Transformační událost: termín používaný k odlišení geneticky upravených odrůd plodin a jiných organismů.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy (Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 5–10)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 641/2004 ze dne 6. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, pokud jde o žádosti o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv, o oznámení stávajících produktů a o náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou přítomnost geneticky modifikovaného materiálu s příznivým hodnocením rizika (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 14–25).

Postupné změny nařízení (EU) č. 641/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24–28). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 12.04.2016

Top