Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontaminující látky v potravinách: minimalizace negativních dopadů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kontaminující látky v potravinách: minimalizace negativních dopadů

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EHS) č. 315/93 – postupy EU pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Snaží se chránit veřejné zdraví tím, že zakazuje uvádění potravin obsahujících nepřijatelné množství zbytkových látek známých jako „kontaminující látky“ na trh.

KLÍČOVÉ BODY

  • Kontaminující látky se v potravinách vyskytují jako důsledek produkce nebo jako výsledek kontaminace z vnějšího prostředí.
  • EU reguluje toxikologicky přijatelné úrovně kontaminujících látek a udržuje je na co nejnižších úrovních.
  • Na kontaminující látky, na které se vztahují specifičtější pravidla, nebo na cizorodé látky, jako jsou zbytky hmyzu, chlupy apod., se toto nařízení nevztahuje.
  • Země EU může s odkazem na toto nařízení přijmout restriktivní opatření, pokud má podezření, že přítomnost kontaminující látky představuje riziko pro veřejné zdraví. V takovém případě musí neprodleně informovat ostatní země EU a Evropskou komisi a musí uvést důvody pro své rozhodnutí. Komise musí důvody uvedené zemí EU co nejrychleji přezkoumat a po konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířata přijme vhodná opatření postupem podle článku (nyní Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva). Tento výbor asistuje Komisi ve všech záležitostech, které se týkají kontaminujících látek, včetně povolených maximálních tolerancí.
  • Nařízení požaduje, aby pro určité kontaminující látky byly v zájmu veřejného zdraví stanoveny maximální úrovně.
  • Země EU nesmí zakázat obchod s potravinami, které jsou v souladu s tímto nařízením.

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 stanoví maximální úrovně pro určité kontaminující látky v potravinách, včetně dusičnanů, olova, kadmia, rtuti, arzénu, melaminu atd.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 1. března 1993.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o kontaminujících látkách.

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37,13.2.1993, s. 1–3)

Postupné změny a opravy nařízení (EHS) č. 315/93 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5–24). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 18.04.2016

Top