Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost potravin — bezpečné obaly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost potravin — bezpečné obaly

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1935/2004 — materiály a předměty určené pro styk s potravinami

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Stanoví společná pravidla pro obalové materiály a předměty, jako jsou láhve a nádoby, které přicházejí nebo mohou přijít do přímého nebo nepřímého styku s potravinami.
  • Jeho cílem je chránit lidské zdraví a zájmy spotřebitelů a také zajistit, že používané výrobky mohou být prodávány kdekoli v Evropském hospodářském prostoru – prostoru, jehož součástí je 28 zemí EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko a v němž existuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

KLÍČOVÉ BODY

  • Tento právní předpis identifikuje 17 skupin materiálů a předmětů – od korku a skla přes plasty až po textil –, u nichž mohou být přijata zvláštní opatření.
  • Tato opatření mohou zahrnovat například normy čistoty a seznam používaných látek.
  • Žádost o povolení používání nové látky musí být podána příslušnému vnitrostátnímu orgánu, který ji potom zašle Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin k vyjádření jeho stanoviska.
  • Materiály používané na obaly musí být určeny „pro styk s potravinami“ a musí být doplněny vhodným logem, jako kávovar, láhev na víno nebo polévková lžíce.
  • Musí být zavedena opatření pro sledovatelnost, aby bylo možné stáhnout vadné výrobky nebo poskytnout veřejnosti specifické informace.
  • Vnitrostátní orgány mohou pozastavit používání určitého materiálu, pokud se objeví dostatečný důvod k závěru, že by daný materiál mohl ohrozit lidské zdraví. O svém rozhodnutí neprodleně informují Evropskou komisi a své protějšky ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru.
  • Pravidla povolují používat „aktivní“ a „inteligentní“ obaly, které mohou prodloužit životnost potravin a udávat informace o čerstvosti, pokud nepříznivě neovlivní složení.
  • Pravidla se nevztahují na starožitné materiály (jako jsou starožitné keramické hrnce) a předměty nebo povlaky, například látky pokrývající povrch sýra, zpracované maso nebo ovoce, které tvoří součást potraviny nebo které mohou být s touto potravinou konzumovány.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 3. prosince 2004.

KONTEXT

Viz chemická bezpečnost potravin na internetových stránkách Evropské komise.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4–17)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1935/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 03.02.2016

Top