Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktory a zemědělské či lesnické stroje: přední ochranné konstrukce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktory a zemědělské či lesnické stroje: přední ochranné konstrukce

Evropská unie provedla harmonizaci technických požadavků týkajících se předních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných traktorů, přičemž hlavním cílem je zajistit bezpečnost práce a bezpečnost na veřejných komunikacích.

AKT

Směrnice Rady 87/402/EHS ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na úzkorozchodné traktory, tj. traktory s nejmenším rozchodem kol 1 150 mm, nenaloženou hmotností 600 až 3 000 kg a světlou výškou nejvýše 600 mm pod nejnižšími body přední a zadní nápravy včetně diferenciálu.

Členské státy nesmějí odmítnout ani zakázat prodej, registraci, uvedení do provozu nebo užívání traktorů ani odmítnout udělit ES schválení typu či vnitrostátní schválení, pokud traktor splňuje požadavky stanovené ve směrnici. Všechny traktory, na něž se směrnice vztahuje, musí být vybaveny ochrannou konstrukcí chránící při převrácení.

Požadavky na provedení a zkoušení

Přílohy I a II stanoví požadavky na provedení a zkoušení a podmínky pro udělení ES schválení typu konstrukční části a schválení typu. Pro každý typ ochranné konstrukce chránící při převrácení a jejího připevnění k traktoru, který členské státy schválí, musí vydat výrobci traktoru nebo ochranné konstrukce chránící při převrácení nebo jeho pověřenému zástupci značku ES schválení typu konstrukční části (podle modelu v příloze VII).

Jakmile ochranná konstrukce chránící při převrácení a její připevnění k traktoru nese značku ES schválení typu konstrukční části a odpovídá podmínkám stanoveným v příloze IX, nelze zakázat uvedení této konstrukce na trh.

Nicméně členský stát může zakázat uvedení na trh ochranné konstrukce chránící při převrácení se značkou ES schválení typu konstrukční části, která neodpovídá schválenému typu.

Informace sdílené měsíčně

Každý měsíc musí členské státy posílat ostatním členským státům kopie certifikátu schválení typu konstrukční části (vzor je v příloze VIII) vyplněné pro každý typ ochranné konstrukce chránící při převrácení, kterou schválí nebo odmítnou schválit.

Zrušení

Nařízení (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 ruší směrnici 87/402/EHS s platností od 1. 1. 2016.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 87/402/EHS

26. 6. 1987

26. 6. 1989

Úř. věst. L 220 ze dne 8. 8. 1987

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 89/681/EHS

3. 1. 1990

2. 1. 1991

Úř. věst. L 398 ze dne 30. 12. 1989

Akt o přistoupení

1. 1. 1995

-

Úř. věst. C 241 ze dne 29. 8. 1994

Směrnice 2000/22/ES

24. 5. 2000

30. 6. 2001

Úř. věst. L 107 ze dne 4. 5. 2000

Akt o přistoupení

1. 5. 2004

-

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2005/67/ES

8. 11. 2005

31. 12. 2005

Úř. věst. L 273 ze dne 19. 10. 2005

Směrnice 2006/96/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2010/22/EU

30. 4. 2010

30. 4. 2011

Úř. věst. L 91 ze dne 10. 4. 2010

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013) ruší s platností od 1. ledna 2016 směrnici 87/402/EHS.

Poslední aktualizace: 30.06.2014

Top