Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dvoukolová a tříkolová motorová vozidla: postup ES schvalování typu - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dvoukolová a tříkolová motorová vozidla: postup ES schvalování typu

Evropská unie harmonizuje právní předpisy členských států a zavádí společný postup schvalování dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.

AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Tato směrnice zrušuje a nahrazuje směrnici 92/61/EHS, která zavedla postup ES schvalování typu a dílčího schvalování typu dvoukolových a tříkolových vozidel, konstrukčních částí a samostatných technických celků CEE. Jejím cílem je zejména vyjasnit a doplnit některé předpisy předchozí směrnice.

Nedávno byla doplněna nařízením (EU) č. 168/2013 o schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, které stanoví nové požadavky na ochranu životního prostředí a funkční bezpečnost pro schvalování typu těchto vozidel.

Ustanovení směrnice 2002/24/ES

Tato směrnice se vztahuje na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla a lehké čtyřkolky.

Žádosti o schválení typu podává výrobce schvalovacímu orgánu členského státu. Ten udělí schválení typu vozidla nebo samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, splňují-li technické požadavky uvedené v příslušných nařízeních nebo zvláštních směrnicích a odpovídají-li údajům, které uvádí výrobce nebo dodavatel (viz úplné seznamy v příloze směrnice).

Prohlášení o shodě vystaví výrobce pro každé vozidlo, které bylo vyrobeno ve shodě se schváleným typem, pro každý nepůvodní samostatný technický celek nebo pro konstrukční část, které byly vyrobeny ve shodě se schváleným typem.

Členské státy potvrzují, že každý typ vozidla byl podroben ověřením, která jsou stanovena ve zvláštních směrnicích, a že pro něj byl vydán certifikát schválení typu. Výrobci mohou vystavit prohlášení o shodě pro všechna vozidla, která se shodují se schváleným typem. Pokud je k vozidlu přiloženo toto prohlášení, smí být uvedeno na trh, prodáno a registrováno pro užívání v celé Evropské unii.

Každé vozidlo vyrobené ve shodě se schváleným typem musí obsahovat značku schválení typu, kterou tvoří:

  • číslo schválení typu;
  • malé písmeno e a rozlišovací písmeno nebo číslo členského státu, který udělil schválení typu;
  • číslo schválení typu.

Výrobce odpovídá za výrobu každého vozidla nebo výrobu každého systému, samostatného technického celku nebo konstrukční části ve shodě se schváleným typem.

Pokud členský stát zjistí, že vozidla, systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části ohrožují bezpečnost provozu po pozemních komunikacích, může na dobu nejvýše šesti měsíců zakázat jejich prodej, uvedení do provozu nebo užívání na svém území. O tomto rozhodnutí neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede své důvody.

Pouze vozidla, samostatné technické celky a konstrukční části splňující požadavky této směrnice smějí být uváděny na trh a prodávány k prvnímu použití v členských státech.

Ustanovení nařízení (EU) č. 168/2013

Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň funkční bezpečnosti vozidel, bezpečnosti posádky a ochrany životního prostředí harmonizací technických požadavků a norem v oblasti životního prostředí, které se uplatňují při schvalování typu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků s ohledem na schvalování typu.

Nařízení dále stanovuje, že nové motocykly s objemem motoru větším než 125 cm3 musí být vybaveny protiblokovacím brzdným systémem, zatímco motocykly s objemem motoru menším než 125 cm3 musí být vybaveny protiblokovacím brzdným systémem nebo kombinovaným brzdným systémem, dle volby výrobce.

Dále se od 1. ledna 2016 zavádí povinná instalace osvětlení a zařízení světelné signalizace, včetně automatického zapnutí osvětlení, na všech nových modelech vozidel kategorie L (lehkých), aby se zvýšila jejich viditelnost. Nařízení také stanovuje požadavky na postupné zavádění palubních diagnostických systémů, které umožňují detekovat poruchy a dohlížet na systém kontroly emisí.

Pokud jde o vliv na životní prostředí, Komise nejpozději do 31. prosince 2016 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o použitelnosti a emisních limitech normy Euro 5, uvedené v příloze IV tohoto nařízení. Objasňuje se úloha a povinnosti orgánů členských států odpovědných za dozor nad trhem a zpřísňují požadavky ohledně kvalifikace, povinností a výkonů technických zkušeben, které provádějí zkoušky pro schvalování typu vozidel.

Nařízení také uvádí, že výrobci musí poskytnout samostatným provozovatelům neomezený přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla na svých internetových stránkách.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2002/24/ES

9. 5. 2002

9. 5. 2003

Úř. věst. L 124, 9. 5. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311, 21. 11. 2008

Nařízení (EU) č. 168/2013

22. 3. 2013

-

Úř. věst. L 60, 2.3.2013

Postupné změny a opravy směrnice 2002/24/ES byly začleněny do základního textu.Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 11.11.2013

Top