Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výtahy pro přepravu cestujících

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výtahy pro přepravu cestujících

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2000/9/ES — Lanové dráhy pro dopravu osob

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice definuje základní bezpečnostní požadavky na úrovni Evropské unie (EU) a také postupy kontroly a zkoušení pro lanovky určené pro dopravu osob.

KLÍČOVÉ BODY

Lanovky pro dopravu osob jsou investiční majetek (tedy těžké zařízení, které vyžaduje relativně velké investice). Skládají se z několika částí a jsou určeny, vyrobeny, sestaveny a vyrobeny s cílem zajistit dopravu osob.

Oblast působnosti

 • Směrnice se týká těchto lanových drah:
  • pozemní lanové dráhy a jiné vozy, u nichž je pohyb zajištěn jedním nebo více lany,
  • lanovky neseny nebo taženy jedním nebo více lany, včetně kabinových a sedačkových lanových drah,
  • lyžařské vleky.

Směrnice se nevztahuje na:

 • výtahy ve smyslu směrnice 95/16/ES,
 • lanem vlečené tramvaje obvyklého provedení,
 • zařízení užívaná k zemědělským účelům,
 • zařízení, která slouží při využívání volného času pro užití na výstavištích nebo v zábavních parcích,
 • důlní těžní zařízení nebo zařízení pro průmyslové účely,
 • lanem vlečené převozní lodě, ozubnicové dráhy a zařízení s řetězovým pohonem.

Definice

 • Směrnice uvádí definice zařízení*, bezpečnostního prvku*, objednatele*, požadavků na provoz* a technických požadavků na údržbu*.
 • Stanoví cíle nebo základní požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí a spotřebitelů, které zařízení musí splňovat během stavby a před uvedením do provozu.

Normalizace

 • V souladu se základními požadavky jsou vypracovány evropské specifikace (společné technické specifikace, evropská technická schválení nebo vnitrostátní normy přejímající evropské normy). Ty se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.
 • Evropské harmonizované normy jsou vypracovány evropskými organizacemi pro normalizaci.
 • Předpokládá se, že systém vyrobený v souladu s evropskými specifikacemi splňuje základní požadavky.

Postup posuzování

 • Postupy pro posuzování shody bezpečnostních prvků a systémů se základními požadavky jsou založeny na použití modulů stanovených v pravidlech EU o označení shody CE. Posouzení jejich shody je odpovědností organizací pověřených zeměmi EU v souladu se společnými kritérii. Země EU je potom oznámí Evropské komisi a ostatním zemím EU. Postup posuzování je v případě bezpečnostních prvků zahájen na žádost výrobce nebo jeho zástupce v rámci EU, nebo – v případě zařízení – na žádost objednatele nebo jeho zástupce.
 • Před uvedením zařízení na trh musí zařízení dostat prohlášení o shodě CE, které shodě s touto směrnicí dává praktickou podobu. Prohlášení o shodě pro bezpečnostní prvky vypracovává výrobce nebo jeho zástupce v rámci EU, nebo – v případě zařízení – objednatel nebo jeho zástupce.
 • Pokud se na bezpečnostní prvky vztahují jiné směrnice EU, pak je v prohlášení o shodě CE také uvedeno, že bezpečnostní prvky splňují požadavky i těchto směrnic.
 • Země EU nesmí na svém území a na základě této směrnice zakázat, omezit nebo bránit:
  • uvádění bezpečnostních prvků určených k použití v systému na trh,
  • stavbě a uvádění do provozu zařízení, která jsou v souladu s požadavky stanovenými ve stávající směrnici.
 • Země EU by měla zjistit, zda bezpečnostní prvek opatřený označením shody CE nebo zařízení schválené a používané v souladu s tímto předpokládaným účelem může ohrozit bezpečnost a zdraví osob a popřípadě bezpečnost majetku. Pokud země EU zjistí, že to tak je, musí přijmout veškerá vhodná opatření k omezení použití prvku nebo zařízení. Směrnice stanoví postupy, které je třeba dodržet v závislosti na tom, zda je neshoda způsobena:
  • nedodržením základních požadavků,
  • nesprávným použitím evropských specifikací,
  • nedostatky v evropských specifikacích.

Zrušení

Směrnice 2000/9/ES je zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/424 s platností od 21. dubna 2018.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 3. května 2000. Země EU ho musely provést do vnitrostátního práva do 3. května 2002.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Zařízení: v kontextu tohoto shrnutí se rozumí zařízení skládající se z více prvků navrhovaná, vyráběná, montovaná a uváděná do provozu za účelem dopravy osob.

Bezpečnostní prvek: každý základní prvek, skupina prvků, úplná sestava a každý přístroj v zařízení pro zajištění bezpečnosti nebo zdraví osob, ať jsou to uživatelé, provozní obsluha nebo jiné osoby.

Objednatel: každá fyzická nebo právnická osoba, která zadává stavbu zařízení.

Požadavky na provoz: veškeré technické předpisy a opatření, které mají vliv na návrh a realizaci a jsou nutné pro bezpečný provoz zařízení.

Technické požadavky na údržbu: veškeré technické předpisy a opatření, které mají vliv na návrh a realizaci a jsou nutné pro údržbu k zajištění bezpečného provozu zařízení.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob (Úř. věst. L 106, 3.5.2000, s. 21–48)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 1–50)

Poslední aktualizace 12.09.2016

Top