Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poskytování informací: normy, technické předpisy a pravidla pro služby informační společnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Poskytování informací: normy, technické předpisy a pravidla pro služby informační společnosti

Cílem této směrnice je potlačit nebo omezit překážky volnému pohybu zboží, které mohou vyplývat z přijetí různých vnitrostátních technických předpisů, a podpořit transparentnost vnitrostátních iniciativ vůči Evropské komisi, evropským normalizačním orgánům a ostatním členským státům.

AKT

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Směrnice 98/34/ES ujednocuje a následně zrušuje směrnici 83/189/EHS. Stanoví dva postupy při poskytování informací, jeden v oblasti norem (dobrovolné technické specifikace) a druhý v oblasti technických předpisů (povinné technické specifikace) týkající se průmyslových a zemědělských výrobků a produktů rybolovu.

Postup při poskytování informací v oblasti norem

Komise a evropské a vnitrostátní normalizační orgány uvedené v přílohách směrnice musí být informovány o nových předmětech, u nichž vnitrostátní orgány rozhodly jejich začleněním do svého normalizačního programu o vypracování normy nebo o její změně. Komise může vyžadovat předložení celých normalizačních programů nebo jejich částí, které budou následně předloženy k dispozici ostatním členským státům.

Komise a ostatní normalizační orgány mohou připomínkovat návrhy norem. V takovém případě budou tyto orgány průběžně informovány o opatřeních, která byla přijata na základě jejich případných připomínek k návrhům. Navíc budou mít vnitrostátní normalizační orgány možnost podílet se na práci normalizačních orgánů ostatních členských států.

Postup při poskytování informací se nevztahuje na návrhy vnitrostátních norem, kdy se jedná o ekvivalentní převzetí mezinárodní nebo evropské normy.

Postup při poskytování informací v oblasti technických předpisů

Členské státy sdělí neprodleně Komisi každý návrh nebo změnu technického předpisu a současně Komisi sdělí důvody, pro které je nezbytné takový technický předpis přijmout, a v případě potřeby znění základních právních nebo správních předpisů, které jsou zásadně a přímo dotčeny. Pokud návrh omezuje uvedení chemické látky na trh nebo její používání z důvodu ochrany veřejného zdraví, ochrany spotřebitele a životního prostředí, předají členské státy rovněž přehled všech příslušných údajů o látce a sdělí její předpokládané účinky a rizika.

Komise neprodleně oznámí ostatním členským státům návrh a všechny dokumenty, které jí byly předány. Jejich připomínky členský stát vezme v co největší míře v úvahu při následné přípravě technického předpisu.

Aby členské státy umožnily Komisi a ostatním členským státům reagovat, odloží přijetí návrhu technického předpisu o tři měsíce ode dne, kdy Komise obdržela sdělení. Období statu quo se prodlouží na 4 měsíce při přijetí návrhu technického předpisu, který má formu dobrovolné dohody, a o 6 měsíců při přijetí jakéhokoli jiného návrhu technického předpisu, zaujme-li Komise nebo jiný členský stát podrobné stanovisko, z něhož vyplývá, že předpokládané opatření může vytvořit překážky volného pohybu zboží na vnitřním trhu.

Mimoto členské státy odloží přijetí návrhu technického předpisu o 12 měsíců, oznámí-li Komise svůj záměr navrhnout nebo přijmout směrnici, nařízení nebo rozhodnutí v této věci. Přijme-li Rada společný postoj v období pozastavení prací, prodlouží se tato doba o dalších šest měsíců (celkem na 18 měsíců).

Postup při poskytování informací se nepoužije na technické předpisy, které přebírají mezinárodní nebo evropskou normu – v takovém případě stačí prosté informování Komise – ani na vnitrostátní předpisy, jimiž členské státy plní závazné právní předpisy Společenství, které vedou k přijetí technických specifikací, nebo jiné předpisy Společenství.

Výbory

Směrnice zřizuje stálý výbor složený ze zástupců jmenovaných členskými státy; výboru předsedá zástupce Komise. Komise provádí konzultaci s výborem:

  • ve věci dvouleté zprávy týkající se provádění směrnice a návrhů na odstranění technických překážek v obchodování: v takovém případě může výbor mimo jiné doporučit vypracování evropské normy evropskými normalizačními orgány nebo harmonizaci právních předpisů Společenství v určené oblasti;
  • před provedením jakékoli změny seznamů evropských normalizačních orgánů a vnitrostátních normalizačních orgánů uvedených v přílohách I a II směrnice;
  • při vypracovávání pravidel pro předkládání norem a normalizačních programů, které musí vnitrostátní normalizační orgány dodržovat v rámci postupu při poskytování informací týkajících se norem;
  • při změně postupů zaváděných touto směrnicí atd.

Nadto může Komise konzultovat s výborem každý předběžný návrh technického předpisu, který jí předloží členské státy, a na žádost předsedy výboru nebo členského státu může být výboru předložena jakákoli otázka týkající se provádění této směrnice.

Jednání výboru a jemu předkládané informace jsou důvěrné, při dodržení nezbytných bezpečnostních opatření však výbor může požádat o odborné stanovisko ze soukromého sektoru.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 98/34/ES

10. 8. 1998

-

Úř. věst. L 204 ze dne 21. 7. 1998

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 98/48/ES

5. 8. 1998

5. 8. 1999

Úř. věst. L 217 ze dne 5. 8. 1998

Postupné změny a opravy směrnice 98/34/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

See also

  • Generální ředitelství Podniky a průmysl - postup pro oznamování (EN)

Poslední aktualizace: 01.07.2011

Top