Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Úloha evropské normalizace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Úloha evropské normalizace

Normalizace hraje spolu se zásadou vzájemného uznávání zásadní roli v řádném fungování vnitřního trhu. Harmonizované evropské normy přispívají k zajištění volného pohybu zboží na vnitřním trhu a umožňují posilovat konkurenceschopnost podniků Evropské unie (EU). Také přispívají k ochraně zdraví a bezpečnosti evropských spotřebitelů a k ochraně životního prostředí.

AKT

Council Resolution of 28 October 1999 on the role of standardisation in Europe [Official Journal C 141 of 19.05.2000] (Usnesení Rady ze dne 28. října 1999 o úloze evropské normalizace)

PŘEHLED

Rada uznává, že byl v Evropě zaveden silný normalizační systém, zejména v rámci „nového přístupu“, jak dosvědčuje i zpráva Komise o účinnosti a legitimitě evropské normalizace z roku 1998. Tyto snahy sehrály důležitou roli v řádném fungování vnitřního trhu, zejména při volném pohybu zboží a služeb. Tento systém také přispěl k ochraně zdraví a bezpečnosti, konkurenceschopnosti průmyslu a k podpoře mezinárodního obchodu.

Zásady normalizace

Normalizace je založena na dobrovolnosti a konsensu a je prováděna všemi zainteresovanými stranami. Rada vyzývá evropské normalizační orgány k rozvíjení nových politik s cílem přizpůsobit se potřebám trhu, zejména pokud jde o:

  • rozmanitost produktů a služeb nabízených zainteresovaným stranám;
  • sestavení strukturovaného systému jiných produktů, než jsou státní normy, například postupy vypracování a konzultací.

Rada vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnosti zavést rámec Společenství, pokud jde o zásady týkající se používání specifikací, které nemají statut státních norem. Navíc Komise musí přezkoumat, zda rozdíly mezi normalizací v oblasti informačních a komunikačních technologií a normalizací v ostatních odvětvích nečiní problémy.

Rozšíření

Rada vítá opatření, která kandidátské země přijaly k zavedení infrastruktur pro normalizaci, aby se tak mohly plně a efektivně podílet na evropském normalizačním procesu.

Úloha veřejné moci

Vzhledem k dopadu evropské normalizace na společnosti jsou na této oblasti významně zainteresovány i orgány veřejné moci. Z toho důvodu Rada žádá orgány veřejné moci, aby uznaly strategický význam evropské normalizace a udržovaly stabilní a transparentní právní, politický a finanční rámec, který rozvoj normalizace podporuje. Navíc Rada vyzývá Komisi, aby přezkoumala, zda by zásady „nového přístupu“ nemohly být využity i v jiných odvětvích jako prostředek ke zlepšení a zjednodušení právních předpisů. Rada také vyzývá Komisi, orgány veřejné moci a normalizační orgány, aby mezi sebou přijaly postupy umožňující řešení problémů při použití ochranné doložky.

Účinnost

Rada vyzývá normalizační orgány, aby pravidelně aktualizovaly své strategie s ohledem na posílení účinnosti normalizačního procesu. Pak budou poskytované normy odpovídat požadavkům trhu (včetně požadavků malých a středních podniků). Rada dále vyzývá Komisi k provedení studií o celkovém dopadu normalizace a k účasti na zavedení systému hodnocení výkonu normalizačních orgánů.

Rada se znepokojením poukazuje na prodlení v některých odvětvích. Vyzývá zainteresované strany, aby vypracovaly normy požadované k usnadnění volného pohybu zboží v těchto odvětvích.

Financování

Podle Rady by náklady na vypracování norem měly být v zásadě hrazeny samotnými zainteresovanými stranami. Nicméně potvrzuje svůj záměr poskytnout finanční podporu Společenství zaměřenou na evropskou normalizaci.

Mezinárodní normalizace

Rada potvrzuje důležitost závazků v rámci Dohody o technických překážkách obchodu Světové obchodní organizace (WTO-TBT). Rada vyzývá obchodní partnery EU, aby se zapojili do mezinárodní normalizace, aby zaváděli systémy regulace v souladu s normami a podporovali spojitost mezi vnitrostátními a mezinárodními normami.

Na vytváření norem na mezinárodní úrovni se musí plně podílet zainteresované strany, jako jsou organizace zaměstnanců a spotřebitelů nebo zájmové skupiny v oblasti životního prostředí.

Rada vyzývá Komisi, aby po konzultaci s členskými státy vypracovala hlavní směry evropské politiky v oblasti normalizace v mezinárodním kontextu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady ze dne 21. a 22. prosince 2004 a Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 18. října 2004 o úloze evropské normalizace v rámci evropských politik a právních předpisů (KOM(2004) 674 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Po sdělení Komise o úloze evropské normalizace v rámci evropských politik a právních předpisů Rada v prosinci 2004 přijala závěry, v kterých:

  • uznává, že evropská normalizace může přispívat k provádění cílů lisabonské strategie a k udržitelnému rozvoji;
  • uznává potřebu pokračovat v zavádění nových technologií a řádného fungování vnitřního trhu služeb;
  • soudí, že evropská normalizace může hrát důležitou roli v oblasti konkurenceschopnosti evropských podniků, inovací a znalostní základny evropského hospodářství.

Závěry Rady ze dne 1. března 2002 o normalizaci (Úř. věst. C 66 ze dne 15.3.2002). Ve svých závěrech z roku 2002 Rada bere na vědomí zprávu Komise z roku 2001. Rada potvrzuje, že je důležité, aby orgány veřejné moci uznávaly strategický význam normalizace. Mimoto konstatuje s uspokojením, jakého pokroku v oblasti normalizace dosáhly kandidátské země a jejich vnitrostátní orgány.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Actions Taken Following the Resolutions on European Standardisation adopted by the Council and the European Parliament in 1999 (COM(2001) 527 final - Not published in the Official Journal) (Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o činnostech prováděných v souladu s usneseními o evropské normalizaci přijatými Radou a Evropským parlamentem v roce 1999 (COM(2001) 527 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)).

Usnesení Rady ze dne 18. června 1992 o úloze evropské normalizace v rámci evropského hospodářství (Úř. věst. C 173 ze dne 9.7.1992).

Usnesení Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu v oblasti technické harmonizace a normalizace (Úř. věst. C 136 ze dne 4.6.1985).

Poslední aktualizace: 08.12.2005

Top