Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost strojních zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost strojních zařízení

Směrnice 2006/42/ES: strojní zařízení (změna směrnice 95/16/ES)

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Umožňuje volný pohyb strojních zařízení, která odpovídají evropským požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost, po celé EU. To znamená, že při používání strojních zařízení a styku s nimi jsou pracovníci i veřejnost dobře chráněni.

Stanoví jak povinné, tak dobrovolné normy.

Vztahuje se pouze na výrobky, když jsou poprvé uvedeny na trh EU.

EU pomáhá být inovativnější, efektivnější a konkurenceschopnější.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice se vztahuje na strojní zařízení, vyměnitelná zařízení, bezpečnostní součásti, příslušenství pro zdvihání, řetězy, lana a popruhy, snímatelná mechanická převodová zařízení a neúplná strojní zařízení.

Nevztahuje se na jiné druhy strojních zařízení, jako jsou zařízení určená k používání na výstavištích, v jaderném průmyslu, laboratořích a dolech nebo zařízení používaná pro vojenské nebo policejní účely.

Výrobci musí:

zajistit posouzení rizika s cílem určit požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které platí pro jejich strojní zařízení,

navrhovat a konstruovat strojní zařízení s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizika,

určit meze strojního zařízení, pokud jde o jeho použití,

určit možná nebezpečí,

vyhodnotit riziko, zda strojní zařízení může způsobit závažné poranění nebo škodu a zajistit, aby strojní zařízení bylo bezpečnější,

zajistit, aby jejich strojní zařízení bylo v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedenými v příloze I této směrnice,

poskytnout technickou dokumentaci, která potvrzuje, že strojní zařízení odpovídá požadavkům směrnice,

zajistit dodržování postupů posuzování shody a ujistit se, že poskytují všechny nezbytné informace včetně pokynů k sestavení a používání,

zkontrolovat, zda vyplnili ES prohlášení o shodě a zda bylo na strojní zařízení umístěno označení shody CE, aby je bylo možné používat kdekoli v EU.

KDY TATO SMĚRNICE VSTOUPILA V PLATNOST?

Dne 29. prosince 2009.

KONTEXT

Strojní zařízení - internetové stránky Komise

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/42/ES

29. 6. 2006

29. 6. 2008

Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24-86.

Oprava

-

-

Úř. věst. L 76, 16.3.2007, s. 35-35

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 14-92.

Směrnice 2009/127/ES

15. 12. 2009

15. 6. 2011

Úř. věst. L 310, 25.11.2009, s. 29-33

Nařízení (EU) č. 167/2013

22. 3. 2013

-

Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1-51

Směrnice 2014/33/EU

18. 4. 2014

19. 4. 2016

Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 251-308.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Úř. věst. C 54, 13.2.2015, s. 1-79)

Poslední aktualizace 23.09.2015

Top