Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské řízení o drobných nárocích

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropské řízení o drobných nárocích

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zřizuje evropské řízení o drobných nárocích

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Zavádí evropské řízení o drobných nárocích.
 • Evropské řízení o drobných nárocích má za cíl zjednodušit a urychlit přeshraniční soudní spory o drobné nároky v občanských a obchodních věcech a snížit náklady.
 • V zásadě se jedná o písemné řízení, které nevyžaduje fyzickou přítomnost při jednání soudu. Soud se však může rozhodnout pro ústí jednání.
 • Hodnota nároku (když jej obdrží soud) nesmí překračovat 2 000 EUR.
 • Zajišťuje, že rozhodnutí jsou uznána a vykonána v jiných zemích EU, aniž je nutné prohlášení vykonatelnosti.
 • Evropské řízení o drobných nárocích je alternativním postupem, který existuje vedle možností vnitrostátního práva zemí EU. Jedná se o volitelný nástroj.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Evropské řízení o drobných nárocích lze použít, pokud alespoň jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiné zemi EU, než je země EU soudu, u něhož byla podána žaloba.
 • Lze jej použít k vymáhání pohledávek v občanských a obchodních věcech. Nevztahuje se zejména na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za výkon státní moci (acta iure imperii) ani například na věci týkající se:
  • stavu nebo způsobilosti fyzických osob,
  • problematiky rodinného práva,
  • úpadků,
  • sociálního zabezpečení,
  • rozhodčího řízení,
  • pracovního práva,
  • nájmů nemovitostí s výjimkou žalob týkajících se peněžitých nároků,
  • porušení práv na ochranu soukromí a osobnostních práv, (např. pomluva).

Řízení

Evropské řízení o drobných nárocích, k němuž není vyžadován právník, funguje následovně:

Podání nároku

 • Nárok se podává přímo u příslušného soudu pomocí formuláře (formulář A – v přílohách nařízení), v němž se uvádějí podrobnosti nároku, požadovaná částka atd. Pokud je nárok mimo oblast působnosti evropského řízení o drobných nárocích, soud informuje žalobce; pokud nárok není vzat zpět, soud jej projedná podle procesního práva země, v níž řízení probíhá.

Oprava a/nebo vyplnění žalobního formuláře

 • Pokud žalobce neuvedl dostatek informací, je zaslán druhý formulář (formulář B) s žádostí o doplnění chybějících informací do určitého termínu. Žaloba je zamítnuta, pokud žalobce nedodrží termín daný soudem nebo pokud je nárok zjevně neopodstatněný nebo nepřípustný.

Informování žalovaného

 • Po přijetí vyplněného nároku soud připraví standardní formulář s odpovědí (formulář C), který musí být odeslán žalovanému do 14 dnů společně s kopií nároku a podpůrnými doklady. Písemnosti se doručují poštou s datovaným potvrzením o přijetí; pokud to není možné, lze použít i jiné způsoby doručení.

Odpověď žalovaného

 • Žalovaný odpoví do 30 dnů od data doručení odpovědního formuláře. Do 14 dnů od obdržení této odpovědi zašle soud žalobci kopii tohoto vyjádření spolu s případnými příslušnými podpůrnými doklady.
 • Případný vzájemný nárok ze strany žalovaného (pomocí formuláře A) je doručen žalobci, který má 30 dní na odpověď. Pokud vzájemný nárok přesahuje 2 000 EUR, jak hlavní nárok, tak vzájemný nárok se projednají v souladu se zákonem platným v zemi, ve které žaloba probíhá.

Rozhodnutí a lhůty

 • Soud musí vydat rozhodnutí do 30 dnů od obdržení odpovědi žalovaného (nebo žalobce, pokud je zde vzájemný nárok). Soud může požádat o další informace do 30 dnů a/nebo provést dokazování nebo předvolat strany k jednání (viz níže), které se koná také do 30 dnů od předvolání. V těchto případech soud vydá rozhodnutí stále do 30 dnů, ale od obdržení všech informací nezbytných pro vydání rozhodnutí nebo od jednání.
 • Pokud strany neodpoví včas, soud i přesto vydá rozhodnutí. Na žádost některé ze stran soud může vydat osvědčení o rozhodnutí pro usnadnění přeshraničního vymáhání (bez dalších nákladů) na formuláři D.

Jednání

 • Jednání se koná pouze v případě, že je nutné nebo že o ně požádá jedna ze stran. Žádost může být odmítnuta, pokud je zjevně zbytečná pro spravedlivý průběh řízení. Jednání je možné uspořádat pomocí videokonference nebo podobné technologie.

Dokazování

 • Soud určí způsob a rozsah dokazování, které je nezbytné pro vydání jeho rozhodnutí, a zvolí ten nejjednodušší a nejméně náročný způsob.

Výkon rozhodnutí

 • Rozhodnutí nemůže být přezkoumáváno ve věci samé v zemi EU výkonu.
 • V souladu s právními předpisy země, ve které se rozhodnutí vykonává, strana, která výkon požaduje, vytvoří původní kopii rozhodnutí a osvědčení (formulář D) s překladem do jazyka země výkonu. Z důvodu, že je žalobce cizím státním příslušníkem nebo že nemá bydliště ani nepobývá v zemi EU výkonu, nelze požadovat složení jistoty, kauce či vkladu. Žalobce nemusí mít v zemi výkonu pověřeného zástupce ani poštovní adresu, kromě orgánů příslušných pro vykonávací řízení.

Zamítnutí výkonu

 • Soud v zemi výkonu může na žádost žalovaného zamítnout výkon rozhodnutí, pokud:
  • je neslučitelné s dřívějším rozhodnutím mezi týmiž stranami ve stejné věci,
   • dřívější rozhodnutí bylo vydáno v zemi EU výkonu nebo splňuje podmínky nezbytné pro jeho uznání v zemi EU výkonu, a
   • proti neslučitelnosti nebyla a nemohla být vznesena námitka při soudním řízení v zemi EU, v níž bylo rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích vydáno.
 • V případě, že strana napadla rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích, může země výkonu omezit vykonávací řízení na ochranná opatření, podmínit výkon složením nějaké jistoty nebo v určitých případech vykonávací řízení zastavit.

Opravný prostředek

 • Opravný prostředek proti rozhodnutí je možný, pokud je k dispozici podle právních předpisů země, v níž bylo rozhodnutí vydáno.

Přezkum

 • Žalovaný může požádat o přezkum rozhodnutí u příslušného soudu země EU, v níž bylo rozhodnutí vydáno, jestliže:
  • žalobní formulář nebo předvolání k jednání byly doručeny způsobem bez dokladu o přijetí žalovaným osobně a doručení nebylo uskutečněno dostatečně včas, aby mohl připravit svou obhajobu, a to bez jakéhokoli zavinění z jeho strany, nebo
  • žalovaný nemohl popřít nárok z důvodu vyšší moci bez svého zavinění.
 • V těchto případech se očekává, že žalovaný bude jednat neprodleně. Pokud je přezkum oprávněný, je původní rozhodnutí od počátku neplatné.
 • Soud stranám neukládá povinnost provést právní posouzení nároku. Je-li to nezbytné, vyrozumí soud strany sporu o procesních otázkách, a je-li to vhodné, snaží se soud o dosažení smíru mezi stranami.

Jazyky a překlady

 • Nárok musí být podán v jazyce soudu – stejně jako odpověď, vzájemný nárok, popis podpůrných dokladů, podstatné doklady atd.

Náklady

 • Náklady řízení ponese strana, která neměla úspěch ve věci. Soud straně, která měla úspěch ve věci, nepřizná náhradu nákladů v rozsahu, v němž nebyly nutně vynaložené nebo nebyly přiměřené ve vztahu k nároku.

Změna

Nařízení (EU) 2015/2421 mění nařízení (ES) č. 861/2007. Vstoupí v platnost 14. ledna 2017.

Nařízení neplatí v Dánsku.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 2009, kromě pravidel, která vyžadují, aby země EU informovaly Komisi o otázkách soudní příslušnosti, komunikačních prostředků a opravných prostředků (článek 25), která vstoupila v platnost 1. ledna 2008.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1–22)

Postupné změny nařízení (ES) č. 861/2007 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst L 341, 24.12.2015, s. 1–13)

Poslední aktualizace 29.09.2016

Top