Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Základní práva a občanství (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Základní práva a občanství (2007–2013)

Toto rozhodnutí zavádí program „Základní práva a občanství“ na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Cílem tohoto programu, který je součástí obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ je prosazovat rozvoj evropské společnosti na základě dodržování základních práv, posilovat občanskou společnost a podněcovat otevřený a transparentní dialog, bojovat proti rasismu a xenofobii a zlepšovat vzájemné porozumění mezi justičními a správními orgány a právnickými profesemi.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/252/ES ze dne 19. dubna 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Základní práva a občanství“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“

PŘEHLED

Toto rozhodnutí zavádí program „Základní práva a občanství“, jehož účelem je prosazovat rozvoj evropské společnosti na základě dodržování základních práv. Proto tento program stanoví opatření prováděná Evropskou komisí, zeměmi Evropské unie (EU) a nevládními organizacemi.

Evropská společnost na základě dodržování základních práv

Program podporuje rozvoj evropské společnosti na základě dodržování základních práv uznávaných v čl. 6 Smlouvy o Evropské unii, včetně práv odvozených z občanství Unie. Proto má program tyto cíle:

 • posilovat občanskou společnost a podněcovat otevřený, transparentní a pravidelný dialog o základních právech;
 • bojovat proti rasismu, xenofobii a antisemitismu;
 • prosazovat hlubší mezináboženské a mezikulturní porozumění;
 • prosazovat větší toleranci v celé EU;
 • zlepšovat kontakty, výměnu informací a vytváření sítí mezi justičními a správními orgány a právnickými profesemi;
 • podporovat vzdělávání soudců s cílem dosáhnout lepšího vzájemného porozumění mezi výše uvedenými orgány a profesemi.

Program má také tyto konkrétní cíle:

 • prosazovat základní práva a informovat všechny občany o jejich právech, včetně práv odvozených z občanství Unie;
 • povzbuzovat občany EU k aktivní účasti na demokratickém životě Unie;
 • zkoumat dodržování základních práv v EU a jejích zemích při provádění práva Unie;
 • podporovat nevládní organizace a další subjekty občanské společnosti s cílem zlepšit jejich schopnost aktivně se podílet na prosazování základních práv, právního státu a demokracie;
 • vytvářet odpovídající struktury na podporu mezináboženského a multikulturního dialogu na úrovni EU.

Konkrétní opatření pro dosažení cílů programu

Program stanoví opatření prováděná Komisí, orgány v zemích EU a nevládními organizacemi. Stanoví také granty po výzvách k předložení nabídek.

Druhy opatření zahrnují následující:

 • konkrétní opatření prováděná Komisí, (studie a výzkum, průzkumy veřejného mínění a jiná šetření, konference a setkání odborníků, pořádání akcí a veřejných událostí; tvorba a provoz webových stránek, šíření informačních materiálů atd.);
 • nadnárodní projekty v zájmu EU, které předloží orgán nebo instituce země EU nebo mezinárodní či nevládní organizace. Na těchto projektech se budou vždy podílet nejméně dvě země EU nebo nejméně jedna země EU a přistupující nebo kandidátská země;
 • podpora nevládních organizací nebo jiných subjektů sledujících cíl v obecném evropském zájmu v souladu s programem;
 • provozní subvence na spolufinancování výdajů spojených se stálým pracovním programem Konference evropských ústavních soudů a Sdružení státních rad a vrchních správních soudů Evropské unie. Tyto orgány udržují některé databáze zajišťující shromažďování rozsudků vynesených vnitrostátními soudy, které se týkají provádění právních předpisů Unie. Tyto výdaje musí být vynaloženy na plnění cíle obecného evropského zájmu.

Program pro občany

Program je určen pro státní příslušníky EU a státní příslušníky zemí mimo EU, kteří mají zákonný pobyt na území Unie. Je také určen pro občany zúčastněných zemí (přistupující země, kandidátské země a země západního Balkánu zapojené do procesu stabilizace a přidružení). Dalšími cílovými skupinami jsou organizace občanské společnosti a další skupiny, které obhajují cíle programu.

Program je otevřen účasti následujících subjektů, pokud mají sídlo v EU nebo v některé ze zemí mimo EU, která se účastní programu:

 • veřejné či soukromé instituce a orgány;
 • vysoké školy;
 • výzkumné ústavy;
 • nevládní organizace;
 • celostátní, regionální a místní orgány;
 • mezinárodní organizace;
 • další neziskové organizace.

Program umožňuje společné činnosti s příslušnými mezinárodními organizacemi v oblasti základních práv, jako je Rada Evropy.

Monitorování a provádění programu

Komise každoročně zveřejní seznam akcí financovaných v rámci programu. Dostupné rozpočtové zdroje se začlení do ročních prostředků souhrnného rozpočtu EU. Dostupné roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán (Evropský parlament a Rada Evropské unie) v mezích finančního rámce.

U každé akce financované programem Komise zajistí, aby příjemce předkládal technické a finanční zprávy o postupu prací. Do tří měsíců od dokončení akce se rovněž předloží závěrečná zpráva. Komise dále zajistí, že budou finanční zájmy EU chráněny prostřednictvím preventivních opatření proti podvodům, korupci a jiným nedovoleným jednáním.

Komise předloží roční inventuru provádění programu, průběžnou zprávu hodnotící dosažené výsledky (nejpozději do 31. března 2011), sdělení o pokračování tohoto programu (nejpozději do 30. srpna 2012) a hodnotící zprávu po skončení programu (nejpozději do 31. prosince 2014).

Doplňování s dalšími programy EU

Tento program usiluje o součinnost a doplňkovost s dalšími programy EU, zejména s rámcovými programy „Bezpečnost a ochrana svobod“ a „Solidarita a řízení migračních toků“, jakož i s programem PROGRESS.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/252/ES

28. 4. 2007

-

Úř. věst. L 110 ze dne 27. 4. 2007

See also

Poslední aktualizace: 05.04.2011

Top