Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské a mezinárodní soudy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropské a mezinárodní soudy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 19 Smlouvy o Evropské unii

Článek 257 Smlouvy o fungování Evropské unie

KLÍČOVÉ BODY

Na mezinárodní úrovni působí mnoho soudů a nelze vždy snadno rozpoznat jejich příslušnost. Cílem tohoto přehledu je představit evropské soudy a rozlišit ty, které jsou součástí Evropské unie (EU), a ty, které patří k jiným mezinárodním organizacím.

Soudy EU

Celý soudní systém EU se nazývá Soudní dvůr Evropské unie (SDEU). Skládá se ze dvou soudů:

Soudní dvůr

Soudní dvůr je příslušný k rozhodování o žalobách podaných zeměmi EU nebo orgány EU. Rovněž může být příslušný coby nejvyšší instance u rozsudků vynesených Tribunálem. V tomto případě rozhoduje pouze o právních otázkách, nikoli o skutkové podstatě.

Tribunál

Tribunál působí při Soudním dvoru a má snižovat jeho pracovní zátěž. Tribunál je příslušný projednávat v prvním stupni žaloby podané zeměmi EU nebo jednotlivci v případech stanovených smlouvami.

Specializované soudy

Na základě článku 257 Smlouvy o fungování Evropské unie může specializované soudy řádným legislativním postupem zřídit Evropský parlament a Rada. Tyto soudy jsou příslušné rozhodovat v prvním stupni o některých kategoriích žalob ve zvláštních oblastech. V roce 2005 byl například založen evropský Soud pro veřejnou službu, aby se zabýval spory ohledně veřejné služby EU. Tento soud byl rozpuštěn a od 1. září 2016 je jeho práce předána Tribunálu.

Různé druhy právních kroků

SDEU má za úkol zajišťovat soulad s právem EU. Je příslušný rozhodovat o žalobách podaných zeměmi EU, orgány EU a občany EU. Existuje několik druhů řízení:

Mezinárodní soudy

Spory na mezinárodní úrovni projednává celá řada soudů a tribunálů se sídlem na evropském území. Tyto soudy však nespadají pod záštitu EU. Jedná se o:

* KLÍČOVÉ POJMY

Rozhodčí řízení: nestranná třetí strana přijme rozhodnutí za účelem vyřešit spor mezi dvěma stranami.

Smírčí řízení: třetí strana pomůže stranám po sporu obnovit či zlepšit vztah.

HLAVNÍ DOKUMENT

Článek 19 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 27)

Článek 257 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 160)

Poslední aktualizace 22.08.2016

Top