Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Justiční fórum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Justiční fórum

Cílem tohoto sdělení je vytvoření fóra pro diskusi o politikách a praxi EU v oblasti občanského a trestního práva. Jedná se o prostor k dialogu určený odborníkům (právníkům, zástupcům národní soudní správy a akademikům). Toto fórum bude představovat stálou platformu pro evropské orgány, které v jeho rámci budou provádět konzultace s aktéry v odvětví, pokud jde o vytváření evropských politik a sledování, jakým způsobem se přijaté nástroje uplatňují.

AKT

Sdělení Komise ze dne 4. února 2008 o vytvoření fóra pro diskusi o politikách a praxi EU v oblasti práva (KOM(2008) 38 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Cílem fóra je:

 • přispívat k dialogu odborníků z oblasti práva v rámci stálé platformy. Fórum bude hrát hlavní úlohu při výměně názorů, zvyšování vzájemného porozumění, v postupném vytváření společné kultury soudnictví i při podporování vzájemné důvěry mezi zúčastněnými stranami v oblasti občanského a trestního práva;
 • shromažďovat údaje a vytvářet osvědčené postupy. Pro sběr informací o nejosvědčenějších postupech by mohly přispět projekty v rámci finančních programů EU;
 • konzultovat odborníky z oblasti práva co nejdříve, tedy ve fázi vytváření evropských politik v oblasti práva. Fórum bude předkládat stanovisko ohledně cílených akcí prováděných na úrovni Evropské unie (EU) v této oblasti;
 • formulovat stanoviska o celkovém fungování evropské justiční spolupráce;
 • pomáhat Komisi při přípravě externího hodnocení při sestavování zprávy o provádění opatření EU ve vnitrostátních právních předpisech. Fórum bude rovněž zapojeno do testů hodnocení úspěšného provedení těchto opatření ze strany členských států;
 • hodnotit evropské politiky. Jedná se o hodnocení, zda se nějakým opatřením dosáhlo konkrétního cíle či zda toto opatření přispělo k naplnění globálních cílů prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Úkolem fóra bude také identifikovat nepředvídané důsledky takového opatření;
 • přispívat k vytváření srovnatelných statistických údajů v oblasti práva. Posláním fóra je podílet se na práci Komise prostřednictvím stanovisek ohledně statistických metod a využívání dostupných údajů;
 • účastnit se výběru výherce ceny nazvané „Křišťálové váhy spravedlnosti“, která je udělována za inovativní postupy, jejichž cílem je lepší fungování veřejného systému občanské spravedlnosti. Mohlo by se také účastnit rozhodování o ceně za nadnárodní projekt v trestněprávní oblasti, kterou Komise hodlá udílet jednou za dva roky.

Fórum sdružuje zástupce:

 • členských států;
 • subjektů EU: Eurojustu, Evropské soudní sítě v trestněprávních, občanskoprávních a obchodněprávních věcech;
 • evropských organizací sdružujících různé asociace nebo profese: konference Eurojustice, která sdružuje evropské nejvyšší státní zástupce, Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EN) (FR), Evropské sítě předsedů nejvyšších soudů, Sdružení státních rad, Evropské asociace správních soudců a Rady advokátních komor a sdružení právníků Evropy;
 • nevládních organizací, jež zastupují uživatele systému (např. MEDEL, JUSTICE, Amnesty International, Victim Support Europe);
 • akademických sítí (Evropská akademická síť pro trestní právo ECLAN, Mezinárodní asociace pro trestní právo AIDP, Eurodefensor).

Fórum se skládá z plenárního zasedání konaného jednou ročně a z podskupin. Podskupiny se budou moci scházet tak často, jak bude nutné, a budou se vytvářet podle specifických oblastí zájmu nebo problematiky, jako je přístup k právní pomoci nebo respektování práv na spravedlivé soudní řízení.

Fóra se bude účastnit také zástupce Rady Evropy. V tomto ohledu Komise upřesňuje, že fórum pracuje v úzkém partnerství s jedním z orgánů Rady Evropy, a sice s Evropskou komisí pro efektivnost soudnictví (CEPEJ).

Mimoto Komise uvádí, že zvažuje vytvoření internetové stránky, jejímž úkolem bude:

 • šířit poznatky získané v rámci fóra;
 • podporovat dialog a konzultace mezi aktéry trestního práva.

Kontext

Vytvoření fóra se opírá o dvě konstatování Komise:

 • neexistuje žádná platforma pro dialog mezi odborníky v oblasti práva, ani komunikační kanál uznávaný orgány EU v oblasti tvorby legislativy a hodnocení opatření přijatých Evropskou unií;
 • právnická veřejnost se k založení Justičního fóra staví příznivě.

Poslední aktualizace: 13.05.2008

Top