Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zjednodušení výměny informací mezi policií a celními orgány zemí EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zjednodušení výměny informací mezi policií a celními orgány zemí EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV – výměna operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány zemí EU

CO JE CÍLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Donucovacím orgánům* zemí EU umožňuje účinně sdílet operativní a jiné informace pro účely vedení vyšetřování trestné činnosti nebo provádění operativně pátracích činností.

KLÍČOVÉ BODY

Podmínky pro sdílení informací

  • Země EU nesmí na mezinárodní úrovni uplatňovat přísnější pravidla pro poskytování informací, než jaká uplatňují na vnitrostátní úrovni, například požadováním povolení justičního orgánu.
  • Na žádosti týkající se trestných činů způsobilých pro evropský zatýkací rozkaz*, a jsou-li informace donucovacímu orgánu přístupné, země EU by měly obvykle odpovědět do 7 dnů. V případě naléhavé žádosti by měly odpovědět do osmi hodin. V jiných případech by odpověď měla být předána do 14 dní. Nelze-li tyto lhůty dodržet, musí ta země EU, která žádost obdržela, uvést důvody prodlení.
  • Informace lze poskytovat také spontánně. V takovém případě by měly být předávány pouze informace nezbytné pro to, aby bylo možné odhalovat trestné činy nebo trestnou činnost, předcházet jim a vyšetřovat je.
  • Informace lze vyměňovat jakýmkoli stávajícím kanálem a musí být sdíleny s Europolem nebo Eurojustem, pokud to spadá do jejich působnosti, a musí podléhat běžnýmpravidlům o ochraně údajů.

Omezení pro sdílení informací

Donucovací orgány nejsou povinny shromažďovat informace v reakci na žádost ani získávat informace použitím donucovacích opatření. Dále:

  • Informace nelze používat jako důkaz v soudním řízení bez souhlasu země, která je poskytla (souhlas lze vyjádřit již v odpovědi).
  • Informace získané ze země mimo EU lze sdílet pouze s jejím souhlasem.
  • Donucovací orgán může odmítnout poskytnutí informací, pokud lze odůvodněně předpokládat, že by to poškodilo bezpečnostní zájmy dané země, ohrozilo vyšetřování, pátrací činnost a bezpečnost osob nebo by to bylo jednoznačně nepřiměřené nebo nepodstatné.
  • Donucovací orgán může poskytnutí informací odmítnout také v případě, že se žádost týká trestného činu s trestem odnětí svobody na jeden rok nebo méně, nebo když to justiční orgán nepovolí.

KDY SE RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Rámcové rozhodnutí se používá od 30. prosince 2006. Země EU ho musely provést do vnitrostátního práva do 19. prosince 2008.

KONTEXT

Toto rámcové rozhodnutí nahrazuje části Schengenské dohody týkající se přenosu informací (článek 39) a spontánního poskytování informací (článek 46).

Dne 1. prosince 2014 oznámilo Spojené království Evropské komisi, že si přeje účastnit se této společné akce. Tento úmysl byl potvrzen rozhodnutím Komise 2014/858/EU.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Donucovací orgán: vnitrostátní policejní, celní nebo jiný orgán, který je oprávněn odhalovat trestné činy, předcházet jim a vyšetřovat je a vykonávat pravomoci a přijímat donucovací opatření.

Evropský zatýkací rozkaz: definován v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/584/SVV.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89–100)

Postupné změny rámcového rozhodnutí 2006/960/SVV byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2014/858/EU ze dne 1. prosince 2014 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si přeje účastnit se aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a které nejsou součástí schengenského acquis (Úř. věst. L 345, 1.12.2014, s. 6–9)

Poslední aktualizace 07.09.2016

Top