Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednací řád Rady Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jednací řád Rady Evropské unie

Rada Evropské unie je orgán, v němž se setkávají členské země Evropské unie (EU). Každou zemi EU zastupuje jeden zástupce na ministerské úrovni. Rada pravidelně přijímá legislativní akty, obvykle s Evropským parlamentem v rámci řádného legislativního postupu a Rada plní funkce v oblasti tvorby politik a koordinace.

AKT

Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád.

PŘEHLED

Rada Evropské unie je orgán, v němž se setkávají členské země Evropské unie (EU). Každou zemi EU zastupuje jeden zástupce na ministerské úrovni. Rada pravidelně přijímá legislativní akty, obvykle s Evropským parlamentem v rámci řádného legislativního postupu a Rada plní funkce v oblasti tvorby politik a koordinace.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO JEDNACÍHO ŘÁDU?

Tento jednací řád stanoví fungování a organizaci Rady EU (Rady). Pravomoc přijímat vlastní vnitřní nařízení umožňuje čl. 240, odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.

KLÍČOVÉ BODY

Složení Rady

Rada se schází v 10 různých složeních podle projednávaného tématu. Skládá se z jednoho zástupce na ministerské úrovni z každé země EU, který má pravomoc zavázat svou vládu a hlasovat jejím jménem.

Rada pro obecné záležitosti zajišťuje soudržnost prací jednotlivých složení Rady.

Rada pro zahraniční věci odpovídá za vnější činnost EU, kam patří zahraniční politika, obrana a bezpečnost, obchod, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc.

Předsednictví Rady EU

Předsednictví Rady má skupina tří zemí EU po dobu 18 měsíců. Každý člen skupiny má předsednictví všech složení Rady po dobu šesti měsíců. Rada pro zahraniční věci má stálého předsedu: je jím vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Předsednictví je hnací silou provádění práce Rady a musí předložit návrh plánu činností Rady. Tento program musí potom schválit Rada pro obecné záležitosti.

Coreper, výbory a pracovní skupiny

Radu podporuje výbor stálých zástupců členských států Evropské unie (Coreper) a více než 150 specializovaných skupin a výborů, kteří jsou přípravnými orgány Rady.

Coreper připravuje práci Rady Evropské unie a provádí úkoly, které mu Rada přidělí. Coreper 2 je tvořen zástupci zemí EU (nebo jejich zástupci v případě Coreperu 1) na úrovni velvyslanců v EU a předsedá mu země EU, která má rotující předsednictví Rady.

Coreper:

musí předem prozkoumat všechny položky na pořadu jednání Rady. Musí usilovat o dosažení shody na jeho úrovni a potom je záležitost předána k přijetí Radě,

může zřizovat výbory nebo pracovní skupiny za účelem provedení přípravných úkolů nebo studií.

Fungování Rady

Rada sídlí v Bruselu, ale během měsíců dubna, června a října zasedá v Lucemburku. Zasedání Rady svolává předsednictví, které určuje pořad jednání.

Před hlasováním se musí zkontrolovat usnášeníschopnost. Rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna většina členů Rady. Rada hlasuje z podnětu svého předsedy. Předseda dále zahajuje hlasování o podnětu člena nebo Komise, pokud se tak rozhodne většina členů Rady.

Pokud je nutné, aby Rada přijala akt kvalifikovanou většinou, ověřuje se, zda členské státy tvořící kvalifikovanou většinu zastupují nejméně 65 % z celkového počtu obyvatel Evropské unie.

Průhlednost a zveřejňování aktů Rady

Když Rada rozhoduje o návrhu legislativního aktu, jsou projednávání a hlasování vždy veřejná.

Legislativní akty přijaté Radou musí být zveřejněny v Úředním věstníku a stejně tak i mezinárodní dohody uzavřené Unií.

ODKDY JEDNACÍ ŘÁD PLATÍ?

Od 1. prosince 2009. Jednací řád se každý rok pozměňuje tak, aby odpovídal změnám v počtu obyvatel zemí EU.

Další informace o fungování EU najdete na internetových stránkách Evropské rady nebo na oficiálních internetových stránkách EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2009/937/EU

1. 12. 2009

-

Úř. věst. L 325, 11. 12. 2009, s. 35-61

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2010/594/EU

16. 9. 2010

-

Úř. věst. L 263, 6. 10. 2010, s. 12-12

Rozhodnutí 2010/795/EU

23. 12. 2010

-

Úř. věst. L 338, 22. 12. 2010, s. 47-48

Rozhodnutí 2011/900/EU

31. 12. 2011

-

Úř. věst. L 346, 30. 12. 2011, s. 17-18

Rozhodnutí 2013/746/EU

12. 12. 2013

-

Úř. věst. L 333, 12. 12. 2013, s. 77-78

Rozhodnutí 2014/692/EU, Euratom

3. 10. 2014

-

Úř. věst. L 289, 3. 10. 2014, s. 18-20

Rozhodnutí 2014/900/EU

13. 12. 2014

-

Úř. věst. L 358, 13. 12. 2014, s. 25-27

Poslední aktualizace: 15.04.2015

Top