Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovníci ze zemí mimo EU - snazší formality v souvislosti s pobytem a prací

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pracovníci ze zemí mimo EU - snazší formality v souvislosti s pobytem a prací

Tato směrnice stanoví jednotné povolení k pobytu a práci pro pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Vymezuje také řadu konkrétních práv zajišťujících rovné zacházení pracovníkům ze zemí mimo EU, na něž se směrnice vztahuje.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě.

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví jednotné povolení k pobytu a práci pro pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Vymezuje také řadu konkrétních práv zajišťujících rovné zacházení pracovníkům ze zemí mimo EU, na něž se směrnice vztahuje.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice vytváří:

  • spojené jednotné povolení k pobytu a práci pro pracovníky ze zemí mimo EU oprávněně pobývajících v některé zemi EU,
  • jednotný postup vyřizování žádostí o jednotné povolení,
  • soubor práv (včetně rovného zacházení ve srovnání se státními příslušníky příslušné země) pro pracovníky ze zemí mimo EU, na něž se směrnice vztahuje.

KLÍČOVÉ BODY

Koho se to týká?

Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky ze zemí mimo EU, kteří mají oprávnění žít či pracovat v EU, a to nezávisle na původním důvodu pro jejich vstup. Patří sem:

  • státní příslušníci ze zemí mimo EU, kteří chtějí být přijati do země EU za účelem pobytu a práce,
  • státní příslušníci ze zemí mimo EU, kteří již v zemi EU mají pobyt a přístup na trh práce nebo zde již pracují.

Na některé kategorie státních příslušníků ze zemí mimo EU se směrnice nevztahuje - například na ty, kterým byl uděleno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU (na ně se vztahují jiné právní předpisy EU).

Jednotný postup vyřizování žádostí

Orgány v zemích EU musí žádosti o jednotné povolení k pobytu a práci (nové, upravené nebo obnovené) zpracovávat v rámci jednotného postupu vyřizování žádostí. Musí také určit, zda žádost podává státní příslušník země mimo EU, nebo jeho zaměstnavatel (nebo oba).

Vzor jednotného povolení je stejný jako popis v nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotné povolení k pobytu pro státní příslušníky zemí mimo EU.

Právo na rovné zacházení

Jednotné povolení umožňuje oprávněným osobám ze zemí mimo EU požívat souboru práv, mezi něž patří:

  • právo na práci, pobyt a volný pobyt ve vydávající zemi EU,
  • stejné podmínky jako státní příslušníci vydávající země, pokud jde o pracovní podmínky (například mzda a výpověď, podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pracovní doba a dovolená), vzdělávání a odborná příprava, uznávání kvalifikací, některé aspekty sociálního zabezpečení, daňové výhody, přístup ke zboží a službám včetně poradenských služeb v oblasti bydlení a zaměstnání.

Směrnice stanoví konkrétní kritéria, na jejichž základě mohou země EU omezit rovné zacházení v některých otázkách (přístup ke vzdělávání či odborné přípravě, dávky sociálního zabezpečení jako například rodinné dávky či bydlení).

KDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 25. 12. 2013.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2011/98/EU

24. 12. 2011

25. 12. 2013

Úř. věst. L 343 ze dne 23. 12. 2011, s. 1-9

SOUVISEJÍCÍ AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 1-7).

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 44-53).

Poslední aktualizace 02.01.2015

Top