Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modrá karta EU – vstup a pobyt pracovníků s vysokou kvalifikací

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modrá karta EU – vstup a pobyt pracovníků s vysokou kvalifikací

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/50/ES — Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků zemí, které nejsou členem EU, za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví podmínky vstupu a pobytu pro vysoce kvalifikované* státní příslušníky zemí, jež nejsou členem EU, kteří chtějí vykonávat zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci v zemi Evropské unie (s výjimkou Dánska, Irska a Spojeného království), a pro jejich rodiny.
 • Vytváří systém modré karty EU* .

KLÍČOVÉ BODY

 • Žadatelé o modrou kartu EU musí předložit:

  • platnou pracovní smlouvu nebo závaznou nabídku zaměstnání na dobu nejméně jednoho roku, nabízející mzdu, která činí alespoň 1,5násobek průměrné hrubé roční mzdy v dotyčné zemi EU,
  • doklad o tom, že mají potřebnou kvalifikaci,
  • platný cestovní doklad, v případě potřeby i vízum,
  • doklad o zdravotním pojištění.
 • Země EU mohou žádost zamítnout, pokud žadatel nesplňuje výše uvedené podmínky nebo pokud byly předložené doklady získány podvodem, padělány nebo pozměněny.
 • Žadatel také nesmí být pokládán za osobu představující hrozbu pro veřejný pořádek, bezpečnost nebo zdraví.
 • Země EU mohou stanovit počet zaměstnanců s vysokou kvalifikací, které na své území vpustí.
 • Úspěšní žadatelé získají modrou kartu EU se standardní dobou platnosti v rozmezí jednoho roku až čtyř let, v závislosti na dotyčné zemi EU nebo době trvání pracovní smlouvy. Pokud je pracovní smlouva uzavřena na období kratší než je standardní doba, modrá karta EU se vydá na dobu trvání pracovní smlouvy s připočtením tří měsíců.
 • V závislosti na zemi EU může žádost podávat jednotlivec nebo jeho zaměstnavatel.
 • Během prvních dvou let je přístup držitelů modré karty EU na trh práce omezen na výkon vysoce kvalifikovaného zaměstnání za dodržení podmínek pro přijetí. Pokud jde o přístup k zaměstnání vyžadujícímu vysokou kvalifikaci, mohou země EU po uplynutí této doby poskytnout držitelům karty rovné zacházení ve srovnání se svými státními příslušníky.
 • Držitelé modré karty EU a jejich rodinní příslušníci jsou oprávněni ke vstupu, opětovnému vstupu a pobytu na území vydávající země EU a k projíždění přes území jiných zemí EU.
 • Držitelé modré karty EU mají stejná práva jako státní příslušníci dané země pokud jde o pracovní podmínky, vzdělávání, uznávání kvalifikace, sociální zabezpečení a svobodu sdružování. Země EU mohou některá tato práva omezit, zejména pokud jde o granty a půjčky na studium.
 • Vnitrostátní orgány mohou modrou kartu EU odejmout nebo neobnovit, pokud její držitel už nesplňuje původní podmínky, je více než tři měsíce nezaměstnaný nebo je pokládán za osobu představující hrozbu pro veřejnost.
 • Po 18 měsících oprávněného pobytu má držitel modré karty EU nárok na mírnější podmínky pro obdržení víza umožňujícího přestěhovat se do jiné země EU. Za předpokladu, že opět splňuje vstupní kritéria, může začít pracovat ještě před přijetím rozhodnutí o udělení víza a jeho rodinní příslušníci ho mohou okamžitě následovat.
 • Evropská komise každé 3 roky podává zprávu o uplatňování tohoto právního předpisu. První zpráva byla zveřejněna v červnu 2014.

Přezkum a návrhy

 • V roce 2016 vydala Evropská komise návrh na zrušení směrnice č. 2009/50/ES. Návrh vycházel z přehodnocení směrnice, které bylo zveřejněno souběžně a kde se dospělo k závěru, že současná směrnice obsahuje mnoho nedostatků a že se neuplatňuje jednotně v celé EU. V řadě zemí EU navíc pro stejnou kategorii vysoce kvalifikovaných pracovníků platí souběžná pravidla a postupy. Tato roztříštěnost není účelná, jelikož představuje zátěž jak pro zaměstnavatele, tak i pro žadatele. Pozbývá také efektivity, jelikož počet povolení vydaných vysoce kvalifikovaným pracovníkům zůstává omezený. Tím je pro EU přilákání a udržení potřebných talentovaných jedinců ještě obtížnější.
 • Cílem návrhu je jak odstranit nedostatky předchozí směrnice, tak rozšířit její působnost tak, aby zahrnovala i osoby požívající mezinárodní ochrany a a rodinné příslušníky občanů EU ze zemí, které členem EU nejsou. Navrhovaný systém by rovněž nahradil paralelní vnitrostátní systémy zaměřené na stejnou skupinu, jako modrá karta.
 • Návrh rovněž zahrnuje:

  • pružnější podmínky přijímání (nižší platové minimum, nižší minimální doba trvání první smlouvy v délce 6 měsíců, jednodušší pravidla pro nové absolventy a pracovníky v nedostatkových profesích a rovnocennost odborné praxe a kvalifikace),
  • zjednodušení řízení (rychlejší a pružnější vyřizování, u důvěryhodných zaměstnavatelů možnost urychleného vyřízení),
  • širší vymezení práv (pružnější přístup na trh práce včetně vedlejší samostatné výdělečné činnosti, rychlé sloučení rodiny, snadnější přístup k statusu dlouhodobého pobytu v EU),
  • usnadnění cestování v rámci EU (např. pro krátkodobé služební cesty po celé EU, přístup k modré kartě EU v jiné zemi EU).

OD KDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice platí již od 19. června 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 19. června 2011.

KONTEXT

Více informací najdete zde: „Legální migrace a integrace“ (Evropská komise).

KLÍČOVÉ POJMY

Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec: osoba, která je placena a má zvláštní způsobilost, jež je doložena vyšší odbornou kvalifikací.
Modrá karta EU: povolení k pobytu a k práci nesoucí označení „modrá karta EU“, které jejího držitele opravňuje pobývat a pracovat na území země EU, jež je vydala.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 17–29)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77–123)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004) (Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 35–48)

Postupné změny směrnice 2004/38/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60-95).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11 května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21–57)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta EU“) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (COM(2016) 378 final, 7.6.2016)

Pracovní dokument útvarů komise – Posouzení dopadů – Průvodní dokument k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti a o zrušení směrnice 2009/50/ES (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016)

Pracovní dokument útvarů Komise „Souhrn posouzení dopadů – průvodní dokument k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti“ (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016)

Poslední aktualizace 14.09.2017

Top