Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fond pro integraci (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fond pro integraci (2007–2013)

Toto nařízení zřizuje Evropský integrační fond (EIF) ve výši 825 milionů eur na období 2007 až 2013 jako součást obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/435/ES ze dne 25. června 2007 o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.

PŘEHLED

Toto rozhodnutí stanoví cíle Evropského fondu pro integraci státních příslušníků zemí mimo EU (EIF) a pravidla jeho řízení. Zřizuje také dostupné finanční zdroje fondu a kritéria pro jejich přidělování.

Způsobilé akce

EIF financuje vnitrostátní a nadnárodní akce a akce na úrovni EU, které mají usnadnit integraci státních příslušníků zemí mimo EU v hostitelských zemích, zejména se zaměřením na nově příchozí. Vnitrostátní akce provádějí země EU v rámci víceletého programování v souladu se strategickými pokyny EU pro působení fondu (sdílené řízení). Rozpočet přidělený pro akce na úrovni EU provádí Komise (přímé řízení).

EIF podporuje vnitrostátní akce v těchto oblastech:

  • usnadnění rozvoje a vedení řízení o přijetí, která podporují proces integrace;
  • podpora rozvoje a provádění procesu integrace, zejména s ohledem na nově příchozí státní příslušníky zemí mimo EU v hostitelské zemi;
  • zvýšení schopnosti zemí EU rozvíjet, provádět, monitorovat a vyhodnocovat politiky pro integraci státních příslušníků zemí mimo EU;
  • podpora výměny informací a osvědčených postupů v rámci členských států a mezi nimi, pokud jde o rozvoj, provádění a vyhodnocování politik a opatření pro integraci státních příslušníků zemí mimo EU.

EIF podporuje nadnárodní akce a akce na úrovni EU s cílem:

  • zřizovat pilotní projekty a sítě spolupráce na základě nadnárodních partnerství za účelem usnadnění výměny informací a osvědčených postupů;
  • organizovat nadnárodní informační kampaně;
  • publikovat srovnávací studie a společné pilotní projekty;
  • pomáhat s vývojem statistických nástrojů, metod a ukazatelů hodnocení vývoje integračních politik.

Komise přijme program určující priority na každý rok a vyhlásí výzvy k podávání návrhů pro nadnárodní projekty.

Zásady řídící akce fondu

V souladu s prioritami a cíli stanovenými EU EIF poskytuje granty na podporu akcí neziskové povahy, které jsou již spolufinancovány z veřejných nebo soukromých zdrojů. Podpora z fondu nesmí překročit 50 % nákladů na vnitrostátní akce. Výjimečně je to možné zvýšit na 75 % u projektů, které řeší konkrétní priority uvedené ve strategických pokynech. Příspěvek EU se zvýší na 75 % v zemích EU, na něž se vztahuje Fond soudržnosti.

Komise přijme strategické pokyny na období 2007–2013 vymezující priority na úrovni EU pro každý z cílů fondu.

Komise schválí víceleté programy zemí EU, které na základě strategických pokynů Komise stanovují strategii a popis akcí určených pro dosažení jejich cílů a dalších údajů ohledně financování projektů. Přijme také roční rozhodnutí o financování schvalující každý roční program pro provádění víceletého programu.

Výbor, přezkum a zrušení

Komisi pomáhá Výbor pro solidaritu a řízení migračních toků.

Evropský parlament a Rada musí toto rozhodnutí přezkoumat do 30. června 2013.

Kontext

Toto rozhodnutí navazuje na doporučení Haagského programu a podporuje sdělení Komise z 1. září 2005 o společném programu integrace a pilotních projektech a přípravných akcích v oblasti integrace (program INTI). Fond, který poskytuje v období 2007 až 2013 prostředky v celkové výši 825 milionů eur, je součástí obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“, zřízeného na základě sdělení Komise z 6. dubna 2005.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník]

Rozhodnutí č. 2007/435/ES

29. 6. 2007

-

Úř. věst. L 168ze dne 28.6.2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/457/ES ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2007/435/ES o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků , pokud jde o řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (Úřední věstník L 167 z 27.6.2008). Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro to, jak země EU mají uplatňovat akce v rámci EIF. Obsahuje ustanovení o určených orgánech a svěřování úkolů těmto orgánům. Toto rozhodnutí také stanoví, že země EU vypracují příručku, která bude obsahovat postupy a praktická opatření pro to, jak mají určené orgány fond využívat. Rozhodnutí kromě toho určuje, jaké informace musí země EU předkládat Komisi o využívání fondu, zejména s ohledem na popis řídicích a kontrolních systémů a hlášení nesrovnalostí. V prvním případě musí být informace zasílány v elektronické podobě, kdykoli je to možné. Proto Komise vyvine počítačový systém. A nakonec rozhodnutí také stanoví pravidla o tom, jaké informace se mají sdělit příjemcům, a také o informování široké veřejnosti ohledně fondu.

Poslední aktualizace: 10.08.2010

Top