Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fond pro vnější hranice (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fond pro vnější hranice (2007–2013)

V rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ toto rozhodnutí zřizuje Fond pro vnější hranice (EBF) na období 2007 až 2013 se zdroji o celkové výši 1820 milionů EUR.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“

PŘEHLED

Toto rozhodnutí definuje cíle Fondu pro vnější hranice (EBF) a pravidla pro jeho řízení a také dostupné finanční zdroje a kritéria pro jejich přidělování.

Cíle EBF

Fond má čtyři cíle:

 • účinná správní organizace, zaměření se zejména na systémy pro výměnu informací, sběr statistických údajů a zlepšení koordinace mezi hraničními přechody a také kontroly, ostraha a registrační mechanismy na vnějších hranicích;
 • účinné řízení toků osob na vnějších hranicích a zejména účinné konzultace o evropských informačních systémech (SIS a VIS) a také vylepšená spolupráce vzhledem k padělaným nebo pozměněným cestovním dokladům;
 • jednotné provádění právních předpisů Evropské unie (EU), například prostřednictvím podpory využívání praktické příručky pro příslušníky pohraniční stráže a nejmodernějších technologií při ostraze vnějších hranic;
 • zvýšení činnosti konzulárních služeb, včetně posílení provozní kapacity sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví a zřizování společných konzulárních úřadů.

Způsobilé akce

EBF může financovat vnitrostátní akce, nadnárodní akce i akce, které jsou v zájmu Společenství jako celku („akce Společenství“). Vnitrostátní akce provádějí členské státy v rámci víceletého programu podle strategických pokynů vypracovaných Komisí pro působení fondu (sdílené řízení). Rozpočet přidělený na akce Společenství provádí Komise (přímé řízení).

EBF může podporovat vnitrostátní akce v těchto oblastech:

 • infrastruktura ostrahy na vnějších hranicích a na hraničních přechodech;
 • vybavení ostrahy;
 • dopravní prostředky;
 • investice do nejmodernějších technologií;
 • odborná příprava zaměstnanců a výměny;
 • vybavení a systémy pro výměnu údajů;
 • studie a pilotní projekty související s prováděním osvědčených postupů.

EBF může také členským státům kompenzovat určité výdaje související s vydáváním zvláštních průjezdních dokumentů.

EBF může podporovat nadnárodní akce a akce Společenství:

 • podpora postupného začleňování celních, veterinárních a rostlinolékařských kontrol činností v rámci integrovaného řízení hranic;
 • poskytování podpůrných služeb při mimořádných situacích;
 • jednotné uplatňování ustanovení právních předpisů Společenství o překračování vnějších hranic;
 • pomoc při vývoji statistických nástrojů;
 • pomoc při výměně informací a upevnění osvědčených postupů;
 • pomoc při vytváření studií a pilotních projektů v oblasti nových forem spolupráce, zejména s ohledem na společné konzulární úřady.

Zásady, jimiž se řídí akce EBF

V souladu s prioritami a cíli stanovenými EU bude fond poskytovat granty na podporu akcí neziskové povahy již spolufinancovaných z veřejných nebo soukromých zdrojů.

Podpora od EBF nesmí překročit 50 % celkových nákladů vnitrostátních akcí. Výjimečně je možné tuto podporu zvýšit na 75 % v případě projektů, které řeší konkrétní priority uvedené ve strategických pokynech. Příspěvek Společenství se zvýší na 75 % v členských státech, na něž se vztahuje Fond soudržnosti.

Roční zdroje fondu jsou přiděleny členským státům na základě typu hranice (30 % je vyčleněno na vnější pozemní hranice, 35 % na vnější námořní hranice, 20 % na letiště a 15 % na konzulární úřady) a podle váhových faktorů, které určuje Frontex ve své výroční zprávě o analýze rizik popisující potíže, se kterými se členské státy potýkaly při provádění ostrahy hranic.

Komise přijme strategické pokyny na období 2007–2013, v nichž budou definovány priority Společenství pro každý z cílů fondu.

Komise schválí víceleté programy členských států, které stanoví, na základě strategických pokynů Komise, strategii a popis akcí určených pro dosažení jejich cílů a další označení týkající se financování projektů. Komise také přijme výroční rozhodnutí o financování schvalující každý roční program provádějící víceletý program.

Výbor a přezkum

Komisi pomáhá výbor pro solidaritu a řízení migračních toků. Toto rozhodnutí musí přezkoumat Evropský parlament a Rada do 30. června 2013.

Kontext

Toto rozhodnutí podporuje provádění společné evropské politiky v oblasti řízení vnějších hranic stanovených akčním plánem ze dne 14. června 2002, který byl založen na sdělení Komise ze dne 7. května 2002. EBF má k dispozici prostředky v celkové výši 1820 milionů EUR na období 2007–2013 a je součástí obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ zřízeného sdělením ze dne 6. dubna 2005.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí (ES) č. 574/2007

6. 6. 2007

Úř. věst. L 144 ze dne 6. 6. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/456/ES ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (Úř. věst. L 167 ze dne 27.6.2008) Pro zajištění účinného provádění Fondu pro vnější hranice toto rozhodnutí stanoví společná pravidla pro členské státy v těchto oblastech:

 • pověřené orgány;
 • řídicí a kontrolní systémy;
 • informování ohledně používání fondu, které musí být předáno Komisi;
 • postupy pro hlášení nesrovnalostí Komisi;
 • informace a informovanost příjemců a široké veřejnosti;
 • ochrana osobních údajů;
 • elektronická výměna dokumentů s Komisí.

Rozhodnutí Komise 2007/599/ES ze dne 27. srpna 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období let 2007–2013 (Úř. věst. L 233 ze dne 5.9.2007) Toto rozhodnutí poskytuje strategické zásady stanovující plán podpory Fondu pro vnější hranice. Rozhodnutí definuje následující priority, kterým se členské státy musí věnovat, aby od fondu obdržely zvýšené financování (až 75 %):

 • zavádění společného systému integrované správy vnějších hranic;
 • utváření a realizace evropského systému dohledu a sítě hlídek;
 • boj s nelegálním přistěhovalectvím prostřednictvím zvýšené konzulární činnosti členských států ve třetích zemích;
 • zřízení informačně-technologických systémů potřebných k provádění právních nástrojů Společenství v oblasti vnějších hranic a víz;
 • účinné uplatňování právních nástrojů EU, zejména Schengenského hraničního kodexu a Evropského kodexu o vízech.

Poslední aktualizace: 06.01.2010

Top