Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Návratový fond (2008–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Návratový fond (2008–2013)

Toto nařízení zřizuje návratový fond ve výši 676 milionů eur na období 2008 až 2013 jako součást obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.

PŘEHLED

Toto rozhodnutí stanoví cíle návratového fondu a pravidla jeho řízení. Zřizuje také dostupné finanční zdroje fondu a kritéria pro jejich přidělování.

Fond se zaměřuje na osoby, které požívají některou formu mezinárodní nebo dočasné ochrany (nebo kteří o ni žádají), a osoby nelegálně pobývající v zemi Evropské unie (EU).

Způsobilé akce

Fond lze využít pro financování vnitrostátních a nadnárodních akcí a akcí na úrovni EU.

Vnitrostátní akce se zaměřují na vytvoření uceleného řízení návratů * v zemích EU a posílení spolupráce mezi zeměmi EU v této oblasti. Tyto akce kromě toho mají podpořit jednotné používání evropských právních předpisů o uceleném řízení návratů.

Nadnárodní akce a akce v zájmu EU zahrnují akce, které:

 • podporují spolupráci na úrovni EU při provádění práva EU a osvědčených postupů;
 • podporují vývoj statistických nástrojů;
 • podporují nadnárodní informační kampaně;
 • podporují vytvoření společné příručky o osvědčených postupech v této oblasti;
 • zajišťují pomoc zemím EU v mimořádných situacích;
 • podporují zřizování pilotních projektů a nadnárodních sítí subjektů za účelem usnadnění výměny informací a osvědčených postupů.

Zásady řídící akce fondu

V souladu s prioritami a cíli stanovenými EU bude fond poskytovat granty na podporu akcí neziskové povahy, které jsou již spolufinancovány z veřejných nebo soukromých zdrojů. Podpora z fondu nesmí překročit 50 % celkových nákladů na vnitrostátní akce. Příspěvek EU se zvýší na 75 % v zemích, na něž se vztahuje Fond soudržnosti, a v případě projektů, které řeší konkrétní priority uvedené ve strategických pokynech.

Komise přijme strategické pokyny na období 2008–2013 vymezující priority na úrovni EU pro každý z cílů fondu.

Na základě těchto strategických pokynů každá země EU připraví víceletý program stanovující strategii a popis akcí určených pro dosažení jejich cílů a dalších údajů ohledně financování projektů. Vymezí také roční programy pro provádění víceletého programu.

Výbor, přezkum a zrušení

Komisi pomáhá Výbor pro solidaritu a řízení migračních toků. Evropský parlament a Rada musí toto rozhodnutí přezkoumat do 30. června 2013.

Kontext

Toto nařízení navazuje na přípravné finanční akce prováděné na základě Haagského programu, které jsou součástí návratové politiky EU stanovené Návratovým akčním programem ze dne 28. listopadu 2002. Fond, který poskytuje v tomto období prostředky v celkové výši 676 milionů EUR, je součástí obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“, zřízeného na základě sdělení z 6. dubna 2005.

Klíčové pojmy aktu

 • Ucelené řízení návratů: vypracovávání a provádění integrovaných návratových plánů zeměmi EU.
 • Integrované návratové plány: Vnitrostátní plány obsahující řadu opatření zaměřených na podporu programů pro dobrovolný nebo nucený návrat státních příslušníků zemí mimo EU, zejména těch, kteří již nesplňují podmínky pro vstup na území hostitelské země a pobyt na něm. Na základě komplexního vyhodnocení situace s ohledem na cílovou skupinu a očekávané překážky bránícími návratu se tyto plány zaměřují na opatření, jejichž cílem je dosáhnout účinného a udržitelného navracení do cílové země. Obsahují také mechanismus hodnocení a v případě potřeby harmonogram provádění.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 575/2007/ES

7. 6. 2007

-

Úř. věst. L 144ze dne 6. 6. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/458/ES ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (Úřední věstník L 167 ze dne 27.6.2008).

Rozhodnutí Komise 2007/837/ES ze dne 30. listopadu 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických pokynů na období 2008 až 2013 (Úřední věstník L 330 ze dne 15.12.2007). Toto rozhodnutí stanoví strategické pokyny pro období 2008–2013, vymezuje priority na úrovni EU a konkrétní priority pro země EU, které je třeba řešit pro obdržení zvýšeného finančního příspěvku z návratového fondu.

Rozhodnutí obsahuje čtyři priority, přičemž každá z nich má jednu či více specifických priorit:

 • podpora zemí EU v rozvoji strategického přístupu k řízení návratů. Integrované návratové plány by se měly zaměřovat na programy asistovaného dobrovolného návratu, peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám, které se nacházejí v obtížné situaci a návrat státních příslušníků zemí mimo EU nebo osob bez státní příslušnosti, na které se nevztahují readmisní dohody EU ani dvoustranné readmisní dohody, do země, s níž je spolupráce obtížná;
 • podpora na spolupráci mezi zeměmi EU v oblasti řízení návratů. Projekty by měly řešit zejména integrované návratové plány, které byly navrženy a budou rovněž prováděny ve spolupráci se zeměmi EU a tam, kde je to vhodné, rovněž ve spolupráci s Evropskou agenturou pro vnější hranice, nevládními organizacemi anebo s mezinárodními organizacemi;
 • podpora na specifické inovační vnitrostátní či mezinárodní nástroje k řízení návratů. Projekty by měly navrhovat inovační prostředky poskytování informací a poradenství osobám, které mohou být navráceny, o situaci v zemi návratu nebo jiné inovační pobídky vedoucí ke zvýšení počtu osob, které zvolí možnost dobrovolného návratu, a testovat nové pracovní metody urychlující proces vybavování osob, které mají být navráceny, cestovními doklady, a to ve spolupráci s konzulárními úřady a imigračními službami zemí mimo EU;
 • podpora na uplatňování norem EU a osvědčených postupů v oblasti řízení návratů. Projekty v této oblasti by měly řešit posouzení úspěšnosti všech aspektů návratových programů a opatření přijatých na vnitrostátní úrovni, jejichž cílem je zajistit řádné a účinné provádění společných norem v oblasti navracení osob.

Poslední aktualizace: 06.08.2010

Top