Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Druhá generace Schengenského informačního systému (SIS II) – dřívější třetí pilíř

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Druhá generace Schengenského informačního systému (SIS II) – dřívější třetí pilíř

Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) nahradí současný systém a poskytne vylepšené funkce. V současné době systém prochází důkladným testem v úzké spolupráci se zeměmi Evropské unie (EU) a přidruženými zeměmi, které jsou součástí schengenského prostoru.

Rozhodnutí o SIS II představuje nezbytný právní základ pro řízení SIS II v záležitostech spadajících pod hlavu IV Smlouvy o založení Evropské unie (někdejší třetí pilíř). Zahrnuje ustanovení o technických aspektech a provozování SIS II, odpovědnostech řídícího orgánu a zúčastněných zemí, zpracovávání údajů v souvislosti se záznamy, které budou obsaženy v systému, a podmínky pro přístup a ochranu údajů. A konkrétněji definuje záznamy o osobách a věcech, které budou vkládány do SIS II pro usnadnění policejní a soudní spolupráce v trestních záležitostech. Zahrnuje také ustanovení o podmínkách a postupech pro pořizování těchto záznamů a o orgánech, které budou mít právo přístupu k těmto údajům.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

PŘEHLED

Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) bude rozsáhlý informační systém obsahující záznamy o osobách a věcech. Využívat jej budou příslušníci pohraniční stráže, celníci, vízové a donucovací orgány v celém schengenském prostoru pro zajištění vysoké úrovně zabezpečení. V současné době tento nový systém prochází důkladným testem v úzké spolupráci se zeměmi Evropské unie (EU) a přidruženými zeměmi, které jsou součástí schengenského prostoru (níže označované jako členské státy), a nahradí současný systém a poskytne vylepšené funkce.

Právním základem SIS II jsou dva akty, rozhodnutí o SIS II a nařízení o SIS II, které se navzájem doplňují. Oba mají řadu společných článků, které doplňuje soubor zvláštních ustanovení, podle nichž se řídí používání systému v dané oblasti zahrnuté příslušným nástrojem.

Podle zvláštních ustanovení v rozhodnutí o SIS II se řídí používání systému za účelem zahrnutým pod hlavu IV Smlouvy o založení Evropské unie (někdejší třetí pilíř). Rozhodnutí definuje zejména kategorie údajů (záznamy o osobách a věcech), které se zadávají do systému pro podporu operativní spolupráce mezi policejními a justičními orgány v trestních věcech, účely jejich vkládání, kritéria a postupy pro vkládání a zpracovávání těchto údajů a orgány s právem přístupu k těmto údajům. Rozhodnutí také obsahuje zvláštní ustanovení o zpracování a ochraně údajů vzhledem k těmto kategoriím údajů.

Záznamy obsažené v SIS II

Rozhodnutí stanoví, že v SIS II budou zahrnuty následující kategorie v zájmu podpory operativní spolupráce mezi policejními a justičními orgány v trestních věcech:

 • záznamy o osobách hledaných za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu a osobách hledaných za účelem vydání;
 • údaje o pohřešovaných osobách, které musí být umístěny pod dočasnou ochranu nebo jejichž místo pobytu je třeba zjistit;
 • záznamy o osobách za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení;
 • záznamy o osobách nebo vozidlech, plavidlech, letadlech a kontejnerech kvůli skrytým kontrolám nebo zvláštním kontrolám pro účely trestního stíhání a předcházení ohrožení veřejné bezpečnosti;
 • údaje o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení.

Jakmile bude SIS II provozuschopný, budou v souvislosti se záznamy platit následující ustanovení a postupy:

 • v případě hledané osoby bude záznam rovnocenný evropskému zatýkacímu rozkazu nebo žádosti o předběžnou vazbu (v případech vydávání); příslušný orgán bude náležitě jednat;
 • v případě pohřešované osoby orgán nahlásí, kdy byla tato osoba nalezena, a podniknuté opatření vyžádané orgánem, který záznam vytvořil;
 • v případě osoby hledané ve spojitosti se soudním řízením bude orgán jednat podle požadavků centrály SIRENE;
 • v souvislosti se záznamy o závažné trestné činnosti nebo ohrožení veřejné bezpečnosti provede orgán skrytou nebo zvláštní kontrolu podle požadavku orgánu, který záznam vytvořil, a pokud je to v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, který tuto osobu nalezl;
 • pokud orgán v členském státu odhalí věc, na kterou se vztahuje záznam v SIS II za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení, zabaví tuto věc nebo podnikne všechna nezbytná ochranná opatření.

Přístup k údajům v SIS II a jejich zpracovávání

Členský stát pořizující záznam odpovídá za zajištění toho, že údaje jsou správné, aktuální a jsou vložené do SIS II v souladu se zákonem. Pouze členský stát, který vložil záznam, je oprávněn měnit, doplňovat, opravovat, aktualizovat nebo mazat údaje, které vložil.

Pravidla přístupu k údajům v SIS II jsou v rozhodnutí stejné jako v nařízení. Nicméně rozhodnutí také stanoví přístup k údajům v SIS II konkrétně oprávněných zaměstnanců Europolu a národních členů Eurojustu a jejich asistentů. Tyto orgány mohou získat přístup pouze ke těm údajům, které požadují při plnění svých úkolů.

Obecně platí, že záznamy o osobách a věcech by se měly v SIS II uchovávat pouze po dobu požadovanou pro splnění účelů, pro které byly vloženy. Rozhodnutí i nařízení stanoví, že do tří let od vložení záznamu do SIS II by měl členský stát, který záznam pořídil, přezkoumat nutnost jej zachovat. Rozhodnutí přidává další záruky snížením této doby na jeden rok u záznamů o osobách pro skryté nebo zvláštní kontroly. Členské státy mohou stanovit kratší doby pro přezkum v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Rozhodnutí také obsahuje zvláštní ustanovení o maximální době pro uchovávání záznamů o věcech (5 nebo 10 let podle typu záznamu).

Ochrana dat

Ustanovení o ochraně dat jsou v rozhodnutí a nařízení v zásadě podobné. Nicméně rozhodnutí se opírá o úmluvu Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (EN) (FR), podle které musí být osobní údaje v příslušných záznamech SIS II ohledně policejní a soudní spolupráce v trestních záležitostech chráněny, a jako základ pro definování kategorií údajů, jejichž zpracovávání v SIS II bude zakázáno.

Závěrečná ustanovení

Rozhodnutí o SIS II bude platit na členské státy účastnící se současného Schengenského informačního systému (SIS 1+) od data, které stanoví Rada (jednomyslným usnesením svých členů zastupujících vlády členských států, které se účastní SIS 1+), jakmile budou dokončeny všechny nezbytné technické přípravy na centrální úrovni a na úrovni členských států a jakmile budou schválena všechna prováděcí opatření. Přesné informace o této záležitosti jsou uvedeny v čl. 71 rozhodnutí a v právních nástrojích, podle nichž se řídí přechod z SIS 1+ na SIS II.

Tři roky po spuštění provozu SIS II a poté vždy po čtyřech letech vypracuje Komise celkové vyhodnocení centrálního SIS II a dvoustranné i mnohostranné výměny doplňujících informací mezi členskými státy. Komise předá hodnotící zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

Spojené království a Irsko se účastní aspektů SIS II stanovených v tomto rozhodnutí.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/533/SVV

28. 8. 2007

-

Úř. věst. L 205 ze dne 7. 8. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2010/261/EU ze dne 4. května 2010 o bezpečnostním plánu pro centrální SIS II a komunikační infrastrukturu (Úř. věst. L 112 ze dne 5.5.2010). Toto rozhodnutí stanoví organizaci bezpečnosti centrálního SIS II a jeho komunikační infrastruktury a stanoví bezpečnostní plán pro obě tyto složky. Účelem je zajistit ochranu před ohrožením jejich dostupnosti, neporušenosti a důvěrnosti. Komise je zodpovědná za provádění a sledování bezpečnostních opatření pro komunikační infrastrukturu a během přechodného období pro centrální SIS II. Jakmile začne pracovat řídící orgán, musí přijmout vlastní bezpečnostní plán pro centrální SIS II.

Pro sledování provádění bezpečnostních opatření Komise určí pracovníka pro bezpečnost systému. Pro centrální SIS II a pro komunikační infrastrukturu je určen místní bezpečnostní pracovník. Tito pracovníci jsou odpovědní za provádění a sledování bezpečnostních opatření a postupů v hlavní CS-SIS, včetně záložní CS-SIS, a v komunikační infrastruktuře.

Pracovník pro bezpečnost systému ve spolupráci s místními bezpečnostními pracovníky připraví bezpečnostní politiku, která popisuje podrobná opatření a postupy na ochranu centrálního SIS II a komunikační infrastruktury. Kromě jiného politika stanoví opatření pro kontrolu:

 • přístupu do zařízení pro zpracování údajů;
 • výměnných nosičů obsahujících údaje a veškerého dalšího důležitého majetku;
 • uchovávání údajů;
 • hesel;
 • přístupu k technickému a programovému vybavení SIS II;
 • sdělením prostřednictvím komunikační infrastruktury.

Rozhodnutí také stanoví opatření v souvislosti s lidskými zdroji, definuje příklady funkcí a odpovědností pracovníků, kteří mají přístup do centrálního SIS II.

Rozhodnutí Komise 2008/334/SVV ze dne 4. března 2008, kterým se přijímá příručka SIRENE a další prováděcí opatření k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úr. věst. L 123 ze dne 8.5.2008). Záznamy v SIS II budou obsahovat soubor údajů, které jsou absolutně nezbytné pro identifikaci hledané osoby nebo věci. V případech, kdy budoucí koncoví uživatelé (pracovníci příslušných vnitrostátních orgánů) budou muset podniknout opatření po nalezení shody se záznamem, si o tomto záznamu vyžádají doplňující informace (informace, které nejsou obsaženy v SIS II, ale souvisejí se záznamy v SIS II).

Ve všech zemích Schengenu byly zřízeny vnitrostátní úřady známé jako centrály SIRENE (žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů), které mají pomáhat se získáváním doplňujících informací pro SIS tak, že mají působit jako kontaktní místa mezi členským státem, který záznam vytvořil, a členským státem, který nalezl shodu se záznamem. Tytéž úřady budou použity pro SIS II.

Příručka SIRENE obsahuje pokyny pro obecné i specifické postupy, které budou příslušné orgány muset dodržovat při výměně doplňujících informací ohledně následujících kategorií záznamů:

 • záznamy o odepření vstupu nebo pobytu (první pilíř);
 • záznamy za účelem zatčení a předání nebo vydání (tato a následující kategorie spadají pod třetí pilíř);
 • záznamy o pohřešovaných osobách;
 • záznamy o osobách za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení;
 • záznamy pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol;
 • záznamy o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení.

Účelem bude zajistit komunikaci mezi členskými státy, zejména při zadávání záznamu, po pozitivním nálezu, aby bylo možné přijmout vhodné opatření, při vyřizování několikanásobných záznamů a jednání o kvalitě údajů v SIS II nebo právech přístupu.

Prováděcí opatření upravují ty aspekty SIS II, které nejsou vzhledem ke svému technickému charakteru, podrobné povaze a potřebě pravidelné aktualizace upraveny vyčerpávajícím způsobem právními nástroji SIS II.

Tak, jako tomu je u jiných nástrojů souvisejících se SIS II, existují dva právní nástroje (rozhodnutí Komise) pro příručku SIRENE a prováděcí opatření: jeden pro první pilíř (příloha rozhodnutí 2008/333/SVV) a jeden pro třetí pilíř (příloha rozhodnutí 2008/334/SVV). Přílohy obou rozhodnutí jsou stejné.

See also

 • Texty související se Schengenským informačním systémem (SIS II) (EN) na internetové stránce Generálního ředitelství pro vnitřní věci Evropské komise
 • Záznam v glosáři „Area of freedom, security and justice“ (Prostor svobody, bezpečnosti a práva) pro informace o změnách, které přinesla Lisabonská smlouva od prosince 2009, kdy vstoupila v platnost

Poslední aktualizace: 13.07.2010

Top