Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský uprchlický fond (2008–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Evropský uprchlický fond (2008–2013)

Toto nařízení zřizuje Evropský uprchlický fond ve výši 614 milionů eur na období 2008 až 2013 jako součást obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Toto rozhodnutí stanoví cíle Evropského uprchlického fondu (ERF) a pravidla jeho řízení. Stanoví také dostupné finanční zdroje a kritéria pro jejich přidělování.

Cílové skupiny

Fond je zacílen na osoby, které mají postavení uprchlíka vymezené Ženevskou úmluvou ze dne 28. července 1951, kteří požívají některou z forem dočasné či podpůrné ochrany nebo kteří jsou znovuusídleni v zemi Evropské unie (EU). Zahrnuty jsou také osoby, které požádaly o postavení uprchlíka nebo o některou z forem ochrany.

Způsobilé akce

ERF financuje vnitrostátní i nadnárodní akce a také akce, které jsou v zájmu EU jako celku. Vnitrostátní akce provádějí země EU v rámci víceletého programování v souladu se strategickými pokyny EU pro působení fondu (sdílené řízení). Rozpočet přidělený pro akce na úrovni EU provádí Komise (přímé řízení).

ERF podporuje vnitrostátní akce týkající se těchto oblastí:

 • podmínky přijímání a azylové řízení, zejména infrastruktura a poskytování materiální, lékařské a právní pomoci;
 • integrace osob z cílových skupin v hostitelské zemi, zejména opatření týkající se vzdělávání, účasti v občanském a kulturním životě, přístupu na trh práce, jazykové přípravy a pomoci s ubytováním;
 • posílení schopnosti zemí EU rozvíjet, monitorovat a hodnotit své azylové politiky a shromažďování, zpracovávání, analyzování, využívání a šíření informací o zemi původu a statistiky o azylu, přijímání a postupech integrace;
 • znovuusídlení, zejména rozvoj programů na znovuusídlení a poskytování informací a materiální pomoci před odjezdem;
 • přesun žádajících z cílových skupin mezi zeměmi EU.

ERF podporuje nadnárodní akce a akce na úrovni EU v těchto oblastech:

 • zřizování sítí spolupráce mezi subjekty ze dvou nebo více zemí EU;
 • zřizování informačních kampaní;
 • šíření osvědčených postupů;
 • zahajování pilotních projektů v oblasti spolupráce na úrovni EU;
 • rozvoj sítí spojujících nevládní organizace působící nejméně v 10 zemích EU a jejichž cílem je usnadnění takových výměn.

ERF také poskytuje finanční rezervu pro provádění mimořádných opatření k poskytnutí dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob podle směrnice Rady 2001/55/ES. Uvedenou rezervu je rovněž možné použít na podporu úsilí zemí EU k řešení konkrétních naléhavých situací vzniklých na základě náhlého příchodu velkého počtu osob, které by mohly potřebovat mezinárodní ochranu a které kladou značné a naléhavé nároky na přijímací zařízení nebo azylové systémy.

Zásady řídící akce fondu

V souladu s prioritami a cíli stanovenými EU bude ERF poskytovat granty na podporu akcí neziskové povahy, které jsou již spolufinancovány z veřejných nebo soukromých zdrojů.

Podpora z ERF nesmí překročit 50 % celkových nákladů na vnitrostátní akce. Výjimečně je to možné zvýšit na 75 % u projektů, které řeší konkrétní priority uvedené ve strategických pokynech. Příspěvek EU se zvýší na 75 % v zemích EU, na něž se vztahuje Fond soudržnosti.

Komise přijme strategické pokyny na období 2008–2013 vymezující priority na úrovni EU pro každý z cílů fondu.

Komise bude schvalovat víceleté programy zemí EU, které na základě strategických pokynů Komise stanovují strategii a popis akcí určených pro dosažení jejich cílů a dalších údajů ohledně financování projektů. Bude také přijímat roční rozhodnutí o financování schvalující každý roční program pro provádění víceletého programu.

Výbor, přezkum a zrušení

Komisi pomáhá Výbor pro solidaritu a řízení migračních toků.

Toto rozhodnutí ruší rozhodnutí 2004/904/ES o zřízení ERF na období 2005 až 2010. Evropský parlament a Rada musí toto rozhodnutí přezkoumat do 30. června 2013.

Kontext

Toto rozhodnutí podporuje akce prováděné na základě dřívějších rozhodnutí o zřízení ERF. Ruší rozhodnutí 2004/904/ES tak, aby se období pro finanční plánování ERF shodovalo se současným víceletým programovým obdobím. V rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“, zřízeného na základě sdělení z 6. dubna 2005, poskytuje v tomto období prostředky v celkové výši 614 milionů eur.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

7. 6. 2007

-

Úř. věst. L 144ze dne 6. 6. 2007

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 458/2010/EU

17. 6. 2010

-

Úř. věst. L 129ze dne 28. 5. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/22/ES ze dne 19. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků , pokud jde o řídicí a kontrolní systémy, pravidla správního a finančního řízení a způsobilost výdajů v rámci projektů spolufinancovaných fondem (Úřední věstník L 7 ze dne 10.1.2008).

Rozhodnutí Komise 2007/815/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období 2008 až 2013 (Úřední věstník L 326 ze dne 12.12.2007).

Poslední aktualizace: 01.09.2010

Top