Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nedovolené přistěhovalectví – sankce pro zaměstnavatele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nedovolené přistěhovalectví – sankce pro zaměstnavatele

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – směrnice 2009/52/ES

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

S cílem bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví požaduje, aby země EU zakázaly zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí, kteří v EU pobývají neoprávněně.

Stanovuje minimální celounijní pravidla pro tresty a další opatření, která lze uplatnit proti zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušili.

Tato směrnice se neuplatňuje na všechny země EU – Dánsko, Irsko a Spojené království se rozhodly k neúčasti.

KLÍČOVÉ BODY

Povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé musí:

 • vyžadovat po státních příslušnících třetích zemí, aby před přijetím do zaměstnání předložili povolení k pobytu nebo jiné obdobné povolení,
 • po dobu trvání zaměstnání uchovávat kopii povolení k pobytu nebo jiného obdobného povolení pro potřeby případné kontroly vnitrostátními orgány,
 • oznamovat orgánům začátek zaměstnání státních příslušníků třetích zemí ve lhůtě stanovené danou zemí EU.

Země EU mohou též:

 • používat zjednodušený postup oznamování, pokud je zaměstnavatel fyzická osoba, která zaměstnává státního příslušníka třetí země pro soukromé účely,
 • upustit od požadavku na oznamování, pokud státní příslušník země mimo EU získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.

Sankce

Země EU musí zajistit, aby zaměstnavatelé, kteří poruší tato pravidla, byli vystaveni účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím, včetně:

 • pokut na základě každého neoprávněně zaměstnaného státního příslušníka třetí země,
 • plateb pro tyto státní příslušníky, kteří mají být vráceni do své země původu.

Země EU musí též:

 • zajistit, aby zaměstnavatelé byli povinni doplatit dlužné částky, jako jsou nevyplacené mzdy a příspěvky na sociální zabezpečení,
 • zavést systémy, které neoprávněně zaměstnaným státním příslušníkům třetí země umožní požadovat na zaměstnavatelích veškeré nevyplacené mzdy,
 • zajistit, aby se na zaměstnavatele vztahovaly – je-li to relevantní – i další pokuty, například
  • ztráta nároku na některé nebo všechny veřejné výhody (včetně finančních prostředků od EU) na období až pěti let,
  • povinnost vrátit veškeré výhody přijaté v období dvanácti měsíců před odhalením nezákonného zaměstnávání,
  • zákaz účasti na veřejných zakázkách po dobu až pěti let,
  • dočasné nebo trvalé uzavření podniku.

Trestné činy

Úmyslné porušování představuje trestný čin, pokud zaměstnavatel:

 • soustavně porušuje předpisy,
 • zaměstnává velký počet neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí,
 • zaměstnává takové lidi za obzvláště vykořisťujících pracovních podmínek,
 • zaměstnává oběti obchodování s lidmi,
 • neoprávněně zaměstnává nezletilé osoby.

Stížnosti a kontroly

Neoprávněně zaměstnaní státní příslušníci třetích zemí musí mít možnost podávat stížnosti na své zaměstnavatele, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Země EU jsou povinny provádět kontroly na základě pravidelného posuzování rizik, aby zjistily, zda zaměstnavatelé nezaměstnávají takové nelegální přistěhovalce.

Provedení

Zpráva z roku 2014 o uplatňování směrnice došla ke dvěma hlavním zjištěním:

 • existují rozdíly v přísnosti trestů v jednotlivých zemích EU,
 • je prostor ke zlepšení ve všech oblastech nabízejících ochranu pro nelegální migranty.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 20. července 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 20. července 2011.

KONTEXT

Nelegální migrace – politika EU

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24–32)

Opravy směrnice 2009/52/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o uplatňování směrnice 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2014) 286 final ze dne 22.5.2014)

Poslední aktualizace 21.03.2016

Top