Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migrace: globální přístup týkající se východních a jihovýchodních regionů sousedících s EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Migrace: globální přístup týkající se východních a jihovýchodních regionů sousedících s EU

Toto sdělení je předkládáno v rámci globálního přístupu k otázce migrace, který schválila Evropská rada ve dnech 15. a 16. prosince 2005. Uvádí seznam návrhů týkajících se použití tohoto přístupu na regiony, které se nacházejí na východ a jihovýchod od Evropské unie (EU).

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 16. května 2007 – Uplatňování globálního přístupu k migraci ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unií (KOM(2007) 247 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise navrhuje tato opatření:

Turecko a západní Balkán

 • doplnit dialog o migraci vedený ve dvoustranných, regionálních a národních fórech;
 • posílit pozitivní dopad migrace na rozvoj;
 • zabránit úniku mozků, usnadnit převod finančních prostředků migrujících pracovníků do země jejich původu a zlepšit cirkulační migraci;
 • monitorovat provádění azylových politik;
 • posílit právní a správní systém v zemích tohoto regionu k lepšímu zajištění mezinárodní ochrany osob;
 • posílit úlohu agentury Frontex v těchto zemích;
 • podpořit vzájemnou pomoc mezi orgány těchto zemí pověřenými bojem proti organizovanému zločinu. Poskytnutá pomoc by se mohla konkrétně týkat posílené spolupráce mezi Europolem a regionálním střediskem pro boj s přeshraniční kriminalitou (SECI).

Partnerské země evropské politiky sousedství z východní Evropy a jižního Kavkazu

 • zahájit dialog o migračních otázkách se zeměmi, s nimiž byl sjednán akční plán (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie) a posílit dialog s těmi, kde už je akční plán prováděn (Moldavsko a Ukrajina). Zahájit průzkumné diskuse s Běloruskem;
 • využít zkušenosti z různých fór, zejména ze söderköpingského a budapešťského procesu. Komise rovněž navrhuje možnost prozkoumat proveditelnost zřízení platformy regionální spolupráce, která bude zahrnovat příslušné členské státy EU, agentury EU, jiné země hraničící s Černým mořem a regionální organizace, jako jsou SECI, Organizace pro černomořskou hospodářskou spolupráci (BSEC) a Černomořské fórum;
 • rozvíjet partnerství mobility;
 • zabránit odlivu mozků, usnadnit udělování víz a převod finančních prostředků migrantů;
 • dokončit proces uzavření readmisní dohody s Moldavskem, provádět readmisní dohodu s Ukrajinou a zvážit nové dohody s dalšími zeměmi v regionu;
 • podporovat tyto země v oblasti správy hranic, boje proti organizovanému zločinu a zabezpečení cestovních dokladů.

Rusko

 • co nejrychleji provést klíčové úkoly stanovené plánem pro společný prostor v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti;
 • prohloubit výměnu informací mezi EU a Ruskem (zejména prostřednictvím dohody Europolu a Ruska) a zlepšit spolupráci Europolu a Frontexu v oblasti Baltského moře a vzájemnou pomoc mezi Frontexem a ruskými pohraničními strážemi.

Sýrie, Libanon, Jordánsko, Írán a Irák

 • pokračovat v dialogu s Libanonem a Jordánskem a zahájit dialog se Sýrií, jakmile bude podepsána dohoda o přidružení;
 • podporovat Jordánsko a Sýrii v úsilí ve prospěch uprchlíků v souvislosti s konfliktem v Iráku;
 • podporovat Írán, aby se aktivněji účastnil spolupráce se svými sousedy v oblasti prevence a stíhání převaděčství a obchodování s lidmi.

Střední Asie

 • posílit spolupráci v oblasti správy hranic a poskytovat technickou pomoc při prevenci nedovoleného přistěhovalectví a v boji proti převaděčství a obchodování s lidmi.

Asijské země původu

 • dále podporovat probíhající readmisní jednání a iniciativy související s bojem proti převaděčství a obchodování s lidmi;
 • uskutečňovat partnerství mobility s některými zeměmi.

Komise také navrhuje zlepšit koordinaci:

 • rozvíjením ucelené představy o současných iniciativách, zejména podněcováním členských států k propojení seznamu všech prováděných iniciativ;
 • konzultováním a šířením dostupných informací, zejména prostřednictvím sítě výměny informací mezi evropskými agenturami a mezinárodními a regionálními organizacemi;
 • prohloubením partnerství s různými orgány, jako jsou ministerstva obchodu, práce a školství;
 • rozvíjením sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví a zřizováním společných středisek pro podávání vízových žádostí.

Kontext

Toto sdělení je předkládáno v rámci globálního přístupu k otázce migrace, který schválila Evropská rada ve dnech 15. a 16. prosince 2005. Bylo vypracováno v reakci na žádosti Evropské rady ze dne 15. a 16. prosince 2006.

Poslední aktualizace: 25.09.2007

Top