Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohody o zpětném přebírání osob se zeměmi západního Balkánu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Dohody o zpětném přebírání osob se zeměmi západního Balkánu

Dohody podepsané mezi Evropským společenstvím a zeměmi západního Balkánu mají usnadnit na základě žádosti jedné ze signatářských stran zpětné přebírání státního příslušníka, který nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky pobytu na území těchto zemí nebo členského státu Evropské unie (EU). Dohoda se týká státních příslušníků dožádaného státu, ale i všech osob, které se do žádajícího státu dostaly neoprávněně ze státu dožádaného.

AKT

Rozhodnutí Rady 2005/809/ES ze dne 7. listopadu 2005 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem.

Rozhodnutí Rady 2007/817/ES, rozhodnutí Rady 2007/818/ES, rozhodnutí Rady 2007/819/ES a rozhodnutí Rady 2007/820/ES ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Republikou Srbsko a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

PŘEHLED

Země západního Balkánu, která není členem Evropské unie (EU), ale je signatářem dohody („partnerská země“), na žádost členského státu převezme každého státního příslušníka, který nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky platné pro vstup nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo se důvodně předpokládá, že je státním příslušníkem partnerské země.

Partnerská země také převezme každého státního příslušníka třetí země, jenž nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo se důvodně předpokládá, že tato osoba přímo a nedovoleně vstoupila na území členského státu poté, co na jeho území pobývala na přes jeho území projížděla.

Evropské společenství (ES) se zavazuje stejným způsobem vůči partnerské zemi: členský stát na žádost orgánů partnerské země převezme každého státního příslušníka, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území partnerské země, pokud je prokázáno nebo se důvodně předpokládá, že je dotyčný státním příslušníkem tohoto členského státu.

Členský stát také převezme každého státního příslušníka třetí země, který má platné vízum nebo povolení k pobytu vydané dožádaným členským státem nebo pokud přímo a neoprávněně vstoupil na území partnerské země poté, co pobýval na území partnerské země nebo přes její území projížděl.

Žádost o zpětné převzetí

Převozu osoby, jež má být převzata, musí předcházet žádost o zpětné převzetí, kterou žádající stát podává u státu dožádaného. Žádost se ovšem nemusí podávat, pokud osoba, jež má být převzata, má platný cestovní doklad nebo průkaz totožnosti, a je-li to vyžadováno, vízum nebo povolení k pobytu od dožádaného státu.

Žádost o zpětné převzetí musí obsahovat jména a příjmení dotyčné osoby, její datum a místo narození, poslední bydliště, dokumenty, jež poskytnou důkaz o státní příslušnosti dotyčné osoby, fotografii dotyčné osoby, sdělení, zda dotyčná osoba potřebuje pomoc nebo péči a veškerá jiná ochranná a bezpečnostní opatření, jež musí být uplatněna u jejího převozu.

Důkazní prostředky

Co se týká zpětného převzetí státních příslušníků partnerské země nebo členských států, dohoda uvádí seznam dokumentů, které mohou sloužit jako:

  • důkaz o státní příslušnosti bez požadavku dalšího vyšetřování;
  • nepřímý důkaz státní příslušnosti. V takových případech členské státy a partnerská země budou pokládat státní příslušnost za zjištěnou, nemohou-li prokázat opak.

Pokud jde o zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí, dohoda uvádí seznam dokumentů, které mohou sloužit jako:

  • důkaz podmínek zpětného převzetí;
  • nepřímý důkaz podmínek zpětného převzetí. V takových případech členské státy a partnerská země pokládají podmínky pro zpětné převzetí za splněné, nemohou-li prokázat opak.

Lhůty

Žádající stát musí předložit žádost o zpětné převzetí státního příslušníka třetí země nejpozději do jednoho roku poté, co zjistil předmětné skutečnosti.

Na žádost o zpětné převzetí je třeba odpovědět písemně ve stanovené lhůtě (například do 10 dnů u dohody o zpětném převzetí uzavřené s Bosnou a Hercegovinou, do 12 dnů u dohody s Černou Horou, do 14 dnů u dohody s Albánií) ode dne přijetí žádosti o zpětné převzetí. U některých dohod, jako jsou dohody o zpětném převzetí se Srbskem a s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, se tato lhůta sníží, pokud byla osoba zadržena v oblasti poblíž hranic žádajícího státu. A naopak, v některých případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle o 6 dnů.

Pokud není v dané lhůtě dána odpověď, pokládá se převoz za schválený. V případě zamítnutí žádosti se zpětné převzetí neuskuteční. Dožádaný stát musí zamítnutí zdůvodnit. Pokud je žádost schválena, dojde ke zpětnému převzetí. Převoz se v zásadě uskuteční do 3 měsíců od schválení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena.

Způsob převozu

Před vrácením osoby se příslušné orgány partnerské země a dotčeného členského státu předem písemně dohodnou zejména na datu převozu, místě vstupu a doprovodu.

Návrat se může uskutečnit letecky nebo pozemní cestou. Při převozu letadlem lze použít pravidelné i charterové lety.

Náklady

Veškeré náklady na dopravu až na hranice státu konečného určení vzniklé v souvislosti se zpětným přebíráním nese žádající stát.

Smíšený výbor

Státy zřizují smíšené výbory, jejichž úkolem je sledovat uplatňování jednotlivých dohod.

Kontext

Po vrcholné schůzce EU a zemí západního Balkánu, která se konala v Soluni dne 21. června 2003 („Soluňská agenda“), zahájily orgány EU jednání směřující k uzavření dohod o zpětném přebírání osob se zeměmi z této oblasti.

Dne 13. listopadu 2006 Rada souhlasila, aby Komise zahájila vyjednávání dohody o zpětném přebírání osob se Srbskem, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Tato jednání vedla k tomu, že Rada dne 8. listopadu 2007 přijala rozhodnutí o přijetí těchto dohod.

V případě Albánie byl proces zahájen dříve. Dne 28. listopadu 2002 Rada souhlasila, aby Komise zahájila jednání o dohodě o zpětném předávání osob. Na základě těchto jednání Rada přijala rozhodnutí o uzavření této dohody.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2005/809/ES ze dne 7. listopadu 2005Republika Albánie(přijetí: konzultace CNS/2003/0033)

7. 11. 2005

-

Úř. věst. L 304 ze dne 23. 11. 2005

Rozhodnutí 2007/817/ESBývalá jugoslávská republika Makedonie(přijetí: konzultace CNS/2007/0147)

8. 11. 2007

-

Úř. věst. L 334 ze dne 19. 12. 2007

Rozhodnutí 2007/818/ESRepublika Černá Hora(přijetí: konzultace CNS/2007/0146)

8. 11. 2007

-

Úř. věst. L 334 ze dne 19. 12. 2007

Rozhodnutí 2007/819/ES ze dne 8. listopadu 2007Republika Srbsko(přijetí: konzultace CNS/2007/0153)

8. 11. 2007

-

Úř. věst. L 334 ze dne 19. 12. 2007

Rozhodnutí 2007/820/ES ze dne 8. listopadu 2007Bosna a Hercegovina(přijetí: konzultace CNS/2007/0142)

8. 11. 2007

-

Úř. věst. L 334 ze dne 19. 12. 2007

Poslední aktualizace: 21.02.2008

Top