Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohoda o zpětném přebírání s Ruskem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dohoda o zpětném přebírání s Ruskem

Toto rozhodnutí z 19. dubna 2007 se týká uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskem. Účelem této dohody je stanovit podmínky pro zpětné přebírání osob mezi těmito dvěma stranami. Dohoda doplňuje rozhodnutí o uzavření dohody o usnadnění vydávání víz.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/341/ES ze dne 19. dubna 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o zpětném přebírání osob.

PŘEHLED

Toto rozhodnutí se týká uzavření dohody o zpětném přebírání osob * mezi Evropským společenstvím a Ruskem. Tato dohoda je stanovena v příloze. Nevztahuje se na Dánsko.

Závazek zpětného převzetí

Na žádost země Evropské unie (EU) Rusko převezme libovolnou osobu, která nesplňuje nebo již nesplňuje platné podmínky vstupu nebo pobytu, pokud se prokáže, že tato osoba je státním příslušníkem Ruské federace.

Státní příslušnost lze prokázat alespoň jedním z dokladů uvedených v příloze k dohodě, a to i v případě, že vypršela doba platnosti. Pokud není možné předložit žádný z uvedených dokumentů, dohodne příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Ruské federace nebo dotčeného členského státu bez zbytečného odkladu pohovor s osobou, která má být předána, za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Rusko také převezme osobu, která není státním příslušníkem žádné země EU, nebo osobu bez státní příslušnosti, která nesplňuje nebo již nesplňuje platné podmínky vstupu nebo pobytu, pokud se prokáže, že tato osoba:

 • má platné vízum vydané Ruskem;
 • má platné povolení k pobytu vydané Ruskem;
 • neoprávněně vstoupila na území země EU přímo z území Ruska.

Závazek zpětného převzetí neplatí, pokud:

 • osoba, která není státním příslušníkem žádné země EU, nebo osoba bez státní příslušnosti se nacházela pouze v tranzitním prostoru ruského mezinárodního letiště;
 • země EU této osobě vydala vízum nebo povolení k pobytu;
 • tato osoba využila výhody bezvízového vstupu na území žádající země EU *.

Odůvodnění žádosti o readmisi lze provést alespoň jedním z dokladů uvedených v příloze k dohodě.

Reciproční závazek zemí EU platí obdobně podle pravidel stanovených výše.

Po dobu tří let po vstupu této dohody v platnost bude závazek zpětného převzetí platit pouze na osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníky ze zemí mimo EU, se kterými Rusko uzavřelo dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob.

Postup readmise

Každé předání osoby, která má být převzata, vyžaduje předložení žádosti o readmisi žádanému státu *. Odchylně není žádost o readmisi potřebná, pokud má osoba, která má být převzata, platný vnitrostátní cestovní pas a pokud má také platné vízum nebo povolení k pobytu.

Byla-li osoba zadržena v příhraničním regionu žádající země po nelegálním překročení hranic přímo z území dožádaného státu, může žádající země předložit žádost o readmisi ve lhůtě dvou pracovních dnů po zadržení této osoby (zrychlený postup).

Každá žádost o readmisi musí obsahovat tyto údaje:

 • osobní údaje dotčené osoby;
 • prokázání státní příslušnosti, neoprávněného vstupu a pobytu;
 • v případě potřeby konstatování, že osoba, která má být převzata, pravděpodobně potřebuje pomoc či péči nebo jiné ochranné nebo bezpečnostní opatření.

Žádost o readmisi musí být předložena příslušnému orgánu žádané země nejpozději ve lhůtě 180 dnů ode dne, kdy příslušný orgán žádající země zjistil, že daná osoba nesplňuje nebo již nesplňuje platné podmínky vstupu nebo pobytu.

Na žádost je nutno odpovědět nejdéle do 25 dnů, přičemž tuto lhůtu lze na základě žádosti prodloužit až na 60 dnů. V případě žádosti o readmisi předloženou v rámci zrychleného postupu je odpověď vyžadována ve lhůtě dvou dnů.

Jakmile výše uvedené lhůty skončí, považuje se žádost readmise za schválenou.

Odmítnutí žádosti o readmisi je třeba zdůvodnit.

Pokud je odpověď pozitivní, předání dotčené osoby proběhne ve lhůtě 90 kalendářních dnů. V případě zrychleného postupu proběhne předání dotčené osoby do dvou dnů.

Po obdržení kladné odpovědi žádané země na žádost o readmisi jejích státních příslušníků vydá příslušná diplomatická mise nebo příslušný konzulární úřad neodkladně cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s platností 30 dnů.

V případě readmise osob bez státní příslušnosti a státních příslušníků ze zemí mimo EU vydá žádající země dotčené osobě cestovní doklad uznávaný žádanou zemí; pokud je žádající zemí země EU, je tento doklad vytvořen v souladu se standardním formulářem uvedeným v doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994.

Před předáním osoby se orgány Ruska a dotčené země EU dohodnou na datu předání, hraničním přechodu a případném eskortování osoby. Využít je možné jakýkoli dopravní prostředek. Pro letecký návrat je možné využít pravidelné nebo charterové lety.

Žádající stát nese všechny náklady na dopravu vzniklé v souvislosti s readmisí a průvozem až na hraniční přechod dožádaného státu.

Závěrečná ustanovení

Touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a zejména z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950.

Strany zřídí smíšený readmisní výbor, jehož úkolem je zejména monitorovat uplatňování této dohody, rozhodovat o opatřeních potřebných k jednotnému provádění této dohody a navrhovat změny této dohody.

Země EU a Rusko uzavřou prováděcí protokoly zahrnující předpisy týkající se příslušných orgánů, hraničních přechodů, jazycích dorozumívání, způsobu readmise v rámci zrychleného postupu, podmínek eskortovaného předání, doplňujících důkazů k důkazům uvedeným v přílohách k této dohodě atd.

Tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po datu, kdy se strany vzájemně vyrozuměly o ukončení ratifikačních a schvalovacích postupů. Po dokončení tohoto postupu vstoupila dohoda v platnost dne 1. července 2007.

Kontext

Tato dohoda je pátou z dohod Společenství o zpětném přebírání osob, které byly uzavřeny se zeměmi mimo EU. Ostatní dohody byly uzavřeny s Hongkongem, Macaem, Sri Lankou a Albánií.

Toto rozhodnutí bylo přijato ve stejnou dobu jako rozhodnutí o uzavření dohody o usnadnění vydávání víz s Ruskem. Tyto dvě dohody jsou součástí zavedení „čtyř společných prostorů“ mezi EU a Ruskem, přičemž jedním z nich je společný prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Tyto dohody navazují na společné stanovisko přijaté u příležitosti vrcholné schůzky konané v Petrohradě dne 31. května 2003 vyjadřující společnou vůli Evropské unie a Ruska včas ukončit jednání o dohodě o zpětném přebírání osob.

Klíčové termíny použité v aktu

 • Readmise: předání žádající zemí a převzetí žádanou zemí osoby (státního příslušníka žádané země, třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti), která nelegálně vstoupila, nacházela se nebo měla pobyt na území žádající země.
 • Žádající země: země, která předkládá žádost o readmisi.
 • Dožádaná země: země, které je určena žádost o readmisi.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/341/ES

19. 4. 2007

Úř. věst. L 129 ze dne 17. 5. 2007

Poslední aktualizace: 18.08.2010

Top