Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Doklad k usnadnění průjezdu (FTD) a doklad k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Doklad k usnadnění průjezdu (FTD) a doklad k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD)

Toto nařízení zavádí doklad k usnadnění průjezdu (FTD) a doklad k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD). Účelem těchto dokumentů, které vydávají konzulární úřady členských států, je usnadnit státním příslušníkům třetích zemí, kteří musí nezbytně projet územím Evropské unie při cestě mezi dvěma zeměpisně oddělenými částmi vlastní země, průjezd pozemní cestou.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 693/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zavedení dokladu k usnadnění průjezdu (FTD) a dokladu k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) a o změně Společné konzulární instrukce a Společné příručky

PŘEHLED

Toto nařízení zavádí doklad k usnadnění průjezdu (FTD) * a doklad k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) * pro specifický a přímý průjezd pozemní cestou státního příslušníka třetí země, který musí nezbytně projet územím Evropské unie, aby mohl cestovat mezi dvěma zeměpisně oddělenými částmi vlastní země.

Oblast působnosti a platnost

FTD a FRTD mají stejnou platnost jako průjezdní víza a jsou územně platné pro vydávající členský stát. FTD je platný nejvýše tři roky a průjezd na základě FTD nesmí trvat déle než 24 hodin. FRTD je platný nejvýše tří měsíce a průjezd na základě FRTD nesmí trvat déle než šest hodin.

FTD a FRTD nelze připojit k cestovnímu dokladu, jehož doba platnosti uplynula nebo jehož doba platnosti je kratší než doba platnosti FTD/FRTD.

Podmínky a postup při vydávání

Pro získání FTD/FRTD musí žadatel splnit následující podmínky:

  • musí být držitelem platného dokladu opravňujícího jej k překročení vnějších hranic;
  • nesmí být veden jako osoba, které má být odepřen vstup;
  • nesmí být považován za hrozbu veřejnému pořádku nebo mezinárodním vztahům kteréhokoliv z členských států;
  • musí mít v případě FTD závažné důvody pro časté cestování mezi dvěma částmi území své země.

Žádost o FTD se podává konzulárním úřadům členského státu. Tento postup stanoví předložení dokladů prokazujících potřebu častého cestování, zejména dokladů týkajících se rodinných vztahů nebo sociálních, ekonomických nebo jiných důvodů.

Poplatek odpovídající správním nákladům na zpracování žádosti o FTD činí 5 EUR. FRTD se vydává zdarma.

Vydání a odmítnutí dokumentu

FTD a FRTD vydávají konzulární úřady členského státu a nevydávají se na hranicích.

Postupy a opravné prostředky v případech, kdy konzulární úřad některého členského státu odmítne vyřídit žádost nebo vydat FTD nebo FRTD, se řídí právem daného členského státu. Jestliže je FTD nebo FRTD zamítnut a vnitrostátní právní předpisy požadují odůvodnění zamítnutí, musí být důvody sděleny žadateli.

V případě zneužití je třeba držiteli FTD nebo FRTD uložit sankce. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a musí zahrnovat možnost prohlášení FTD nebo FRTD za neplatné nebo jeho zrušení.

Závěrečná ustanovení

Členské státy, které se rozhodnou vydávat FTD a FRTD, sdělí toto rozhodnutí Radě a Komisi a Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku. Jestliže se členské státy rozhodnou nadále nevydávat FTD a FRTD, sdělí toto rozhodnutí Radě a Komisi a Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku.

Komise podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě o fungování režimu FTD nebo FRTD nejpozději tři roky po vstupu prvního rozhodnutí ze strany členského státu vydat FTD nebo FRTD.

Klíčové pojmy aktu

  • Doklad k usnadnění průjezdu (FTD): je zvláštní povolení umožňující snazší průjezd, které může být vydáno členskými státy pro více vstupů jakýmkoliv pozemním dopravním prostředkem FTD se vydává ve formě jednotných vzorů v souladu s nařízením (ES) č. 694/2003.
  • Doklad k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD): je zvláštní povolení umožňující snazší průjezd, které může být vydáno členskými státy pro jediný vstup a návrat po železnici. FRTD se vydává ve formě jednotných vzorů v souladu s nařízením (ES) č. 694/2003.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 693/2003

18. 4. 2003

-

Úř. věst. L 99 ze dne 17. 4. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 694/2003 ze dne 14. dubna 2003 o jednotném vzoru dokladu k usnadnění průjezdu (FTD) a dokladu k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) stanovených nařízením (ES) č. 693/2003 (Úř. věst. L 99 ze dne 17.4.2003). FTD a FRTD se vystavují ve formě jednotného vzoru (štítek) a mají stejnou platnost jako průjezdní víza. Uvedené doklady musí odpovídat specifikacím uvedeným v příloze I a II tohoto nařízení. Další technické specifikace FTD a FRTD jsou stanoveny v oblasti dalších bezpečnostních požadavků (včetně ochrany proti padělání) a technických postupů a pravidel pro vyplňování jednotných vzorů FTD a FRTD. Tyto specifikace se nezveřejňují.

Poslední aktualizace: 22.05.2007

Top