Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Neplnění povinností podle práva EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Neplnění povinností podle práva EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 258 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 259 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 260 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM ČLÁNKŮ 258 AŽ 260 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE?

Stanoví právní postupy, které musí být dodržovány, pokud se Evropská komise nebo některá vláda EU domnívají, že konkrétní země EU neplní své povinnosti podle Smlouvy.

KLÍČOVÉ BODY

 • Neplnění povinností EU může být způsobeno:
  • legislativními nebo správními rozhodnutími či postupy,
  • pozitivním opatřením (přijetí opatření v rozporu s právem EU nebo odmítnutí zrušit jakákoli taková opatření),
  • negativním opatřením (prodlení při provádění práva EU nebo neinformování Komise o dosaženém pokroku).
 • Soudní řízení:
  • obvykle vyvolá Komise, ale může ho iniciovat i jiná země EU,
  • je namířeno proti zemi EU, i když za údajná neplnění nesou odpovědnost vláda, parlament nebo federální či nižší než celostátní orgány.
 • Komise nejprve požádá dotčenou zemi EU, aby zareagovala na obvinění, že porušuje evropské právo. Na základě své odpovědi Komise vydá stanovisko, jímž věc buď uzavře, nebo stanoví změny, které země musí provést. Tento proces může zahájit i jiná země EU, která záležitost postoupí Komisi.
 • Pokud dotčená země nevyhoví stanovisku Komise v daném harmonogramu, může Komise nebo jiná země EU, iniciovala-li řízení, předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie.
 • Pokud Komise pošle zemi EU k Soudnímu dvoru za to, že neinformovala o vnitrostátních opatřeních provádějících právo EU, může též Soudní dvůr požádat o uložení finančních sankcí.
 • Soudní dvůr může zemi EU, která podle něho porušuje evropské právo, nařídit, aby přijala určitá opatření.
 • Má-li Komise za to, že země neplní soudní rozhodnutí, může věc předložit Soudnímu dvoru podruhé a může doporučit výši pokuty, která by podle ní měla být zaplacena.
 • Shledá-li Soudní dvůr, že rozsudek není ani přesto plněn, může uložit paušální částku a/nebo penále.

HLAVNÍ DOKUMENT

Článek 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 160–161)

Článek 259 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 161)

Článek 260 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 161)

Poslední aktualizace 12.07.2016

Top