Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přístup subjektů pro registraci vozidel do SIS II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přístup subjektů pro registraci vozidel do SIS II

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1986/2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Umožňuje subjektům, které jsou v zemích Evropské unie (EU) odpovědné za vydávání osvědčení o registraci vozidel, přístup k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II),
 • a to výlučně za účelem ověření, zda vozidla předkládaná jim k registraci nebyla odcizena, případně zda se po nich nepátrá za účelem zajištění důkazů v trestním řízení.

KLÍČOVÉ BODY

 • Nařízení dává subjektům pro registraci vozidel právo na přístup k údajům v SIS II o:
  • motorových vozidlech se zdvihovým objemem válců nad 50 ccm (kubických centimetrů);
  • přívěsech o pohotovostní hmotnosti přesahující 750 kg a obytných přívěsech;
  • odcizených, neoprávněně užívaných, pohřešovaných nebo za neplatné prohlášených osvědčeních o registraci vozidel a státních poznávacích značkách.
 • Subjekty pro registraci vozidel, které nejsou subjekty veřejnými, mají přístup k údajům v SIS II pouze prostřednictvím některého z orgánů uvedených v rozhodnutí o SIS II (tj. rozhodnutí Rady 2007/533/SVA). K těmto orgánům patří orgány hraniční kontroly, policie a celní správa.
 • Rozhodnutí o SIS II stanoví akce, které je nutné provést, jestliže se z přístupu do SIS II zjistí, že bylo vozidlo odcizeno nebo se po něm pátrá za účelem zajištění důkazů v trestním řízení.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 17. ledna 2007.

KONTEXT

Země EU si musí při provádění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel navzájem pomáhat. Mohou si vyměňovat informace, aby mohly zkontrolovat právní postavení vozidla v zemi, ve které bylo předtím registrováno.

Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVA týkající se zřízení, provozování a využívání SIS II (nařízení a rozhodnutí o SIS II) nahradilo všechny články Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 s výjimkou jednoho. Předmětný článek se týká přístupu orgánů a subjektů, které jsou v zemích EU odpovědné za vydávání osvědčení o registraci vozidel, k Schengenskému informačnímu systému. Tento třetí akt zajišťuje, aby subjekty zemí EU pro registraci vozidel měly přístup k SIS II, jakmile bude v provozu, a završuje tak jeho právní rámec.

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení (ES) č. 1986/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1–3)

Následné změny nařízení (ES) č. 1986/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 16.08.2016

Top