Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Druhá generace Schengenského informačního systému (SIS II) – dřívější první pilíř

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Druhá generace Schengenského informačního systému (SIS II) – dřívější první pilíř

Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) nahradí současný systém a poskytne vylepšené funkce. V současné době se na něm provádí rozsáhlý test v úzké spolupráci se zeměmi Evropské unie (EU) a zeměmi zapojenými do schengenského prostoru.

Nařízení o SIS II stanovuje technické aspekty a provoz SIS II, podmínky pořizování záznamů o odepření vstupu nebo pobytu státních příslušníků zemí mimo EU, zpracování údajů týkajících se záznamů a podmínky přístupu k údajům a jejich ochrany. Nařízení představuje právní základ pro řízení SIS II s ohledem na záležitosti spadající pod hlavu IV Smlouvy o založení Evropského společenství (dřívější první pilíř).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).

PŘEHLED

Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) bude rozsáhlý informační systém obsahující záznamy * o osobách a věcech. Budou jej využívat příslušníci pohraniční stráže, celníci, vízové a donucovací orgány v celém schengenském prostoru pro zajištění vysoké úrovně zabezpečení. Tento nový systém v současné době prochází rozsáhlým testováním v úzké spolupráci se zeměmi Evropské unie (EU) a zeměmi zapojenými do schengenského prostoru (dále označovanými jako členské státy *), nahradí současný systém a poskytne vylepšené funkce.

Nařízení o SIS II představuje nezbytný právní základ pro řízení SIS II s ohledem na postupy pro záznamy spadající pod hlavu IV Smlouvy o založení Evropského společenství (dřívější první pilíř). Nařízení doplňuje rozhodnutí týkající se postupů spadající pod hlavu IV Smlouvy o EU (dřívější třetí pilíř).

Technická architektura a způsoby provozování SIS II

SIS II bude sestávat z:

 • centrálního systému („centrální SIS II“);
 • vnitrostátního systému („N. SIS II“) v každém členském státě (vnitrostátní datové systémy, které budou komunikovat s centrálním SIS II);
 • komunikační infrastruktury mezi centrálním systémem a vnitrostátním systémem, která poskytuje šifrovanou virtuální síť vyhrazenou pro údaje SIS II a výměnu údajů mezi orgány zodpovědnými za výměnu veškerých doplňujících informací * (centrály SIRENE).

Údaje SIS II se vkládají, aktualizují, vymazávají a vyhledávají prostřednictvím různých vnitrostátních systémů. Centrální systém, který bude vykonávat technický dohled a správu, se nachází ve Štrasburku (Francie). Tento systém bude poskytovat služby nezbytné pro vložení a zpracování údajů SIS II. Záložní centrální systém, schopný zajistit všechny funkce hlavního centrálního systému v případě jeho poruchy, se nachází poblíž Salzburgu (Rakousko) Každý členský stát bude povinen zřídit, provozovat a udržovat svůj vnitrostátní systém a připojit jej k centrálnímu systému. Každý členský stát určí orgán, vnitrostátní úřad SIS II (úřad N. SIS II), jenž nese hlavní odpovědnost za jeho vnitrostátní projekt SIS II. Tento orgán bude odpovědný za plynulý provoz a bezpečnost vnitrostátního systému.

Každý členský stát určí svou centrálu SIRENE. Doplňující informace o záznamech SIS II se budou vyměňovat v souladu s ustanoveními příručky SIRENE a prostřednictvím komunikační infrastruktury. Členské státy budou v centrále SIRENE uchovávat odkaz na rozhodnutí, na jejichž základě byl záznam pořízen.

Členské státy budou odpovídat za škodu způsobenou kterékoli osobě při využívání vnitrostátních systémů SIS II. Členské státy také zajistí, aby jakékoli zneužití údajů vložených v SIS II nebo jakákoli výměna doplňujících informací v rozporu s tímto nařízením podléhaly účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím.

Provozní řízení centrálního SIS II sestává ze všech úkolů nezbytných pro zachování jeho funkčnosti 24 hodiny denně sedm dní v týdnu v souladu s tímto nařízením.

Po přechodném období řídící orgán financovaný ze souhrnného rozpočtu EU odpovídá za provozní řízení centrálního SIS II a za řadu úkolů spojených s komunikační infrastrukturou (dohled, zabezpečení a koordinace vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem). Komise bude odpovídat za všechny ostatní úkoly spojené s komunikační infrastrukturou.

Během přechodného období, než se řídící orgán ujme svých povinností, bude za provozní řízení centrálního SIS II odpovědná Komise. Komise může v souladu s finančním nařízením o souhrnném rozpočtu Evropských společenství svěřit provozní řízení, jakož i úkoly související s plněním rozpočtu, vnitrostátním veřejnoprávním subjektům ve dvou různých zemích, které odpovídají specifickým kritériím uvedeným v článku 15, odstavci 4 nařízení o SIS II.

Nařízení obsahuje ustanovení pro zajištění náležité ochrany osobních údajů. Komise, ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a Evropským inspektorem ochrany údajů, spustí při zahájení provozu SIS II informační kampaň, která informuje veřejnost o účelech systému, o údajích, které se v něm ukládají, o orgánech, které k němu mají přístup, a o právech osob.

Záznamy pořízené o státních příslušnících zemí mimo EU za účelem odepření vstupu a zákazu pobytu

SIS II bude obsahovat pouze ty kategorie údajů, které dodává každý z členských států a které jsou potřebné pro záznamy pro odepření vstupu a zákazu pobytu. Po zprovoznění systému a zahrnutí záznamů bude možné do SIS II ukládat pouze následující informace o osobách, o kterých byl pořízen záznam: příjmení a jméno, rodné příjmení, alias, zvláštní tělesné znaky, datum a místo narození, pohlaví, fotografie, otisky prstů, státní příslušnost (příslušnosti), údaj o tom, zda je dotyčná osoba ozbrojena, má sklon k násilí nebo jde o uprchlou osobu, důvod záznamu, orgán pořizující záznam, odkaz na rozhodnutí, na jehož základě byl záznam pořízen a odkaz (odkazy) na další záznamy pořízené v SIS II. V případě pozitivního nálezu (tj. pokud příslušný vnitrostátní orgán nalezne v SIS II záznam o kontrolovaném státním příslušníku země mimo EU) bude obsahovat také opatření, které má být přijato. Pokud v případě pozitivního nálezu v SIS II členský stát nemůže provést požadovaná opatření, uvědomí o tom neprodleně členský stát, který pořídil záznam.

Fotografie a otisky prstů se použijí k potvrzení totožnosti státních příslušníků zemí mimo EU, kteří byli nalezeni na základě alfanumerického vyhledávání v SIS II. Jakmile to bude z technického hlediska možné, lze též použít otisky prstů k určení totožnosti státního příslušníka země mimo EU na základě jeho biometrického identifikátoru. Před zavedením této funkce do SIS II předloží Komise zprávu o dostupnosti a připravenosti potřebné technologie.

Údaje týkající se státních příslušníků zemí mimo EU, o kterých byl pořízen záznam pro účely odepření vstupu nebo pobytu, se vloží na základě vnitrostátního záznamu vyplývajícího z rozhodnutí přijatého příslušnými soudy a správními orgány na základě posouzení jednotlivých případů. Záznam se vloží, pokud se rozhodnutí zakládalo na tom, že přítomnost státního příslušníka země mimo EU na území členského státu může představovat ohrožení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti státu. Záznam se může též vložit, pokud se rozhodnutí zakládalo na skutečnosti, že se na státního příslušníka země mimo EU vztahuje opatření směřující k vyhoštění.

Přístup k údajům a jejich zpracovávání v SIS II

Právo přístupu k záznamům budou mít orgány zodpovědné za ochranu hranic a provádění jiných policejních a celních kontrol v členských státech. Do systému mohou také získat přístup při plnění svých úkolů vnitrostátní justiční orgány. V každém případě budou mít uživatelé přístup pouze k údajům, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů.

Členský stát před pořízením záznamu ověří, zda je daný případ dostatečně relevantní pro vložení do SIS II. Záznamy vložené do SIS II se budou uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly vloženy. Do tří let od vložení takového záznamu do SIS II přezkoumá členský stát, který záznam pořídil, nutnost jej zachovat.

Kopie údajů bude možné pořizovat pouze pro technické účely. Tyto kopie, které vedou ke vzniku off-line databází, lze uchovávat pouze na dobu nepřesahující 48 hodin. Údaje nebude možné využívat k administrativním účelům.

Členský stát pořizující záznam bude odpovídat za zajištění toho, že údaje jsou správné, aktuální a jsou vložené v SIS II v souladu se zákonem. Pouze členský stát, který vložil záznam, je oprávněn měnit, doplňovat, opravovat, aktualizovat nebo mazat údaje, které vložil. Má-li některý z členských států, který nepořídil záznam, důkazy naznačující, že položka údaje je věcně nesprávná, informuje o tom co nejdříve členský stát, který záznam pořídil. Členský stát, který záznam pořídil, sdělení prověří a v případě potřeby dotyčnou položku neprodleně opraví nebo vymaže. Nemohou-li se členské státy dohodnout ve lhůtě dvou měsíců, předloží členský stát, který nepořídil záznam, věc Evropskému inspektorovi ochrany údajů, který spolu s dotyčnými vnitrostátními orgány dozoru vystupuje jako prostředník.

Členský stát bude moci vytvořit odkaz mezi jím vloženými záznamy v SIS III, ale to je možné pouze tehdy, je-li to z operativního hlediska zjevně potřebné.

Údaje zpracovávané v SIS II se neposkytují ani nezpřístupňují žádné zemi mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Ochrana údajů

Zpracování citlivých kategorií údajů (osobní údaje prozrazující rasový či etnický původ, politické názory, náboženské či filozofické názory nebo členství v odborech a údaje týkající se zdraví či sexuálního života) bude zakázáno.

Každá osoba má právo na přístup k údajům, které byly o ní vloženy do SIS II (osobní údaje *), a na opravu nepřesných údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů.

Informace není možné poskytnout subjektu údajů, pokud je to nevyhnutelné pro výkon zákonného úkolu v souvislosti se záznamem nebo z důvodu ochrany práv a svobod třetích stran. Pokud jde o výkon práv na opravu a výmaz, dotyčné osoby budou informovány co nejdříve a v každém případě nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy požádaly o opravu nebo výmaz.

Každý má právo podat žalobu u příslušného soudu nebo orgánu ve věci přístupu, opravy, výmazu či poskytnutí informace nebo odškodnění v souvislosti se záznamem, který se ho týká.

Orgán nebo orgány určené v každém členském státu, vybavené pravomocemi uvedenými ve směrnici 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, budou nezávisle sledovat zákonnost zpracovávání osobních údajů v SIS II na území daného členského státu a přenos těchto údajů z jejich území. Tyto orgány zajistí, aby alespoň každým čtvrtým rokem byl proveden audit činností zpracování údajů v N. SIS II.

Evropský inspektor ochrany údajů bude kontrolovat, zda jsou činnosti řídícího orgánu související se zpracováváním osobních údajů prováděny v souladu s tímto nařízením. Inspektor zajistí, aby byl alespoň každým čtvrtým rokem proveden audit činností souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva vzešlá z auditu se zašle Evropskému parlamentu, Radě, řídícímu orgánu, Komisi a vnitrostátním orgánům dozoru.

Vnitrostátní orgány dozoru a Evropský inspektor ochrany údajů aktivně spolupracují. Vyměňují si příslušné informace, pomáhají si navzájem a setkávají se alespoň dvakrát do roka.

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení se bude vztahovat na členské státy, které se účastní současného Schengenského informačního systému (SIS 1+), od data, které stanoví Rada (jednomyslným usnesením svých členů zastupujících vlády členských států, které se účastní SIS 1+), po dokončení všech nezbytných technických příprav na SIS II na centrální úrovni a na úrovni členských států a po přijetí nezbytných prováděcích opatření. Přesné informace o této věci jsou uvedeny v článku 55 nařízení a v právních nástrojích řídících přechod z SIS 1+ na SIS II.

Tři roky po spuštění provozu SIS II a poté vždy po čtyřech letech vypracuje Komise celkové vyhodnocení centrálního SIS II a dvoustranné i mnohostranné výměny doplňujících informací mezi členskými státy. Tato hodnocení předá Evropskému parlamentu a Radě.

Klíčové pojmy aktu

 • Záznam: soubor údajů vložených do SIS II umožňující příslušným orgánům identifikovat osobu s ohledem na konkrétní opatření, které má být přijato.
 • Členské státy: země EU a země zapojené do schengenského prostoru. Spojené království a Irsko se neúčastní aspektů SIS II spadajících pod toto nařízení.
 • Doplňující informace: informace, které nejsou uložené v SIS II, ale souvisejí se záznamy SIS II a které se vyměňují s cílem umožnit členským státům vzájemné poskytování konzultací v následujících případech: při vkládání záznamu, po pozitivním nálezu, aby se umožnilo přijetí vhodného opatření, pokud nelze požadované opatření přijmout, pokud se jedná o kvalitu údajů v SIS II, pokud se jedná o slučitelnost a prioritu záznamů a pokud se jedná o práva přístupu.
 • Další údaje: údaje uložené v SIS II a související se záznamy SIS II, které jsou okamžitě k dispozici příslušným orgánům členských států, pokud jsou na základě vyhledávání v tomto systému nalezeny osoby, jejichž údaje byly vloženy do SIS II.
 • Osobní údaje: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 • Zpracování osobních údajů: jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich, jako je: shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnávání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo znehodnocení.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení č. 1987/2006/ES

17. 1. 2007

-

Úř. věst. L 381ze dne 28. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2010/261/EU ze dne 4. května 2010 o bezpečnostním plánu pro centrální SIS II a komunikační infrastrukturu (Úřední věstník L 112 ze dne 5.5.2010). Toto rozhodnutí stanoví organizaci zabezpečení centrálního SIS II a jeho komunikační infrastruktury a pro oba stanoví bezpečnostní plán. Cílem je zajistit ochranu před ohrožením jejich dostupnosti, neporušenosti a důvěrnosti. Komise je zodpovědná za zavedení bezpečnostních opatření pro komunikační infrastrukturu a jejich sledování a během přechodného období za centrální SIS II. Jakmile začne působit řídící orgán, musí přijmout svůj bezpečnostní plán pro centrální SIS II.

Pro sledování provádění bezpečnostních opatření Komise určí pracovníka pro bezpečnost systému. Pro centrální SIS II a pro komunikační infrastrukturu je určen místní bezpečnostní pracovník. Tito pracovníci jsou zodpovědní za provádění a sledování bezpečnostních opatření a postupů v hlavním CS-SIS, včetně záložního CS-SIS, a v příslušné komunikační infrastruktuře.

Pracovník pro bezpečnost systému ve spolupráci s místními bezpečnostními pracovníky připraví bezpečnostní politiku, která poskytne podrobná opatření a postupy pro ochranu centrálního SIS II a komunikační infrastruktury. Kromě jiného tato politika poskytne opatření pro kontrolu:

 • přístupu k zařízením pro zpracování údajů;
 • výměnných nosičů obsahujících údaje a veškerého důležitého majetku;
 • uchovávání údajů;
 • hesel;
 • přístupu k technickému a programovému vybavení SIS II;
 • sdělení prostřednictvím komunikační infrastruktury.

Rozhodnutí také stanovuje bezpečnostní opatření v souvislosti s lidskými zdroji a definuje například funkce a povinnosti osob s přístupem k centrálnímu SIS II.

Rozhodnutí Komise 2008/333/ES ze dne 4. března 2008, kterým se přijímá příručka SIRENE a další prováděcí opatření k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úřední věstník L 123 ze dne 8.5.2008). Záznamy v SIS II budou obsahovat soubory údajů, které jsou absolutně nezbytné pro identifikaci hledaných osob či věcí. V případech, kdy budoucí koncoví uživatelé (pracovníci příslušných vnitrostátních orgánů) musí po získání shodného záznamu přijmout opatření, budou o tomto záznamu vyžadovat doplňující informace (informace, které nejsou obsaženy v SIS II, ale souvisejí se záznamy SIS II).

Ve všech schengenských zemích byly zřízeny vnitrostátní úřady známé jako centrály SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries, žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů), které mají pomáhat se získáváním doplňujících informací pro SIS jako kontaktní místa mezi členským státem, který vytvoří záznam, a členským státem, který zjistí shodu. Stejné úřady se budou používat pro SIS II.

Příručka SIRENE obsahuje pokyny s popisem obecných i konkrétních postupů, které budou muset příslušné orgány dodržovat při výměně doplňujících informací u následujících kategorií záznamů:

 • záznamy o odepření vstupu nebo pobytu (první pilíř);
 • záznamy za účelem zatčení a předání nebo vydání (tato a následující kategorie spadá pod třetí pilíř);
 • záznamy o pohřešovaných osobách;
 • záznamy za účelem zajištění spolupráce v soudním řízení;
 • záznamy pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol;
 • záznamy o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení.

Cílem bude zajistit komunikaci mezi členskými státy, zejména při pořizování záznamu, jednání na základě záznamu, vyřizování více záznamů a v souvislosti s kvalitou údajů v SIS II nebo právy přístupu.

Prováděcí opatření upravují aspekty SIS II, které v důsledku jejich technické podstaty, úrovně podrobností a potřeby pravidelné aktualizace vyčerpávajícím způsobem neupravují právní nástroje SIS II.

Jako v případě jiných nástrojů souvisejících se SIS II i v případě příručky SIRENE a prováděcích opatření existují dva právní nástroje (rozhodnutí Komise): jeden pro první pilíř (příloha rozhodnutí 2008/333/SVV) a jeden pro třetí pilíř (příloha rozhodnutí 2008/334/SVV). Přílohy k těmto rozhodnutím jsou identické.

See also

 • Texty související s Schengenským informačním systémem (SIS II) (EN) na internetové stránce generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní věci
 • Položka glosáře „Prostor svobody, bezpečnosti a práva“ s informacemi o změnách, které přinesla Lisabonská smlouva po té, co v prosinci 2009 vstoupila v platnost

Poslední aktualizace: 13.07.2010

Top