Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vstup do EU – přístupový proces

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vstup do EU – přístupový proces

PŘEHLED DOKUMENTU:

Smlouva o Evropské unii – vstup do EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII (SEU)?

 • Článek 49 poskytuje právní základ pro vstup kteréhokoli evropského státu do EU.
 • Článek 2 uvádí hodnoty, na nichž je EU založena.

KLÍČOVÉ BODY

Způsobilost

Žadatelská země musí:

 • být státem zeměpisně přináležejícím do Evropy,
 • uznávat hodnoty uvedené v článku 2 SEU a zavázat se k jejich podpoře. K těmto hodnotám patří: úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát, dodržování lidských práv včetně práv příslušníků menšin, úcta k pluralitní společnosti, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost žen a mužů.

Žadatelská země také musí splnit kritéria pro přistoupení k EU. Ta jsou společně označována jako kodaňská kritéria, protože je definovala Evropská rada, která se konala v Kodani v červnu 1993. Jedná se o tato kritéria:

 • institucionální stabilita, která zaručuje demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin,
 • fungující tržní hospodářství a schopnost vypořádat se s konkurencí a tržními silami v EU,
 • schopnost vzít na sebe a účinně plnit závazky členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie.

Evropská rada, která se konala v Madridu v prosinci 1995, dodala, že kandidátská země musí být schopna provádět právo EU a zajistit, aby právo EU přenesené do vnitrostátního práva bylo účinně prováděno prostřednictvím příslušných správních a soudních struktur.

EU si vyhrazuje právo rozhodnout, kdy kandidátská země splnila přístupová kritéria. Také sama EU musí být schopna integrovat nové členy.

Postup

 • 1.

  Žádost

Formální žádost podává země, která splnila kritéria obsažená v článku 2 SEU, Radě EU. Rada o žádosti informuje Evropský parlament, Evropskou komisi a národní parlamenty.

 • 2.

  Status kandidátské země

Status kandidátské země udělí zemi usilující o přistoupení k Unii Evropská rada na základě souhlasného stanoviska Komise a s výhradou schválení Evropskou radou.

 • 3.

  Jednání

Jednání jsou zahájena po jednomyslném rozhodnutí Rady EU.

Jednání probíhají na mezivládních konferencích mezi vládami zemí EU a vládou kandidátské země. Acquis (soubor práva EU) je rozděleno do oblastí politik, které se projednávají odděleně. (V současné době je 35 oblastí politik neboli „kapitol“.)

V průběhu předvstupní fáze Komise sleduje úsilí kandidátské země, pokud jde o provádění acquis. Také pomáhá kandidátským zemím v procesu přistoupení prostřednictvím finančních nástrojů předvstupní pomoci, jako je např. TAIEX.

Přechodná opatření – strany také diskutují o tom, zda (a jak) mohou být některá pravidla zaváděna postupně, aby nový člen nebo stávající země EU měli čas se přizpůsobit. O těchto opatřeních se diskutuje hlavně v závěrečné fázi jednání.

 • 4.

  Screening

Souběžně s jednáními probíhá i fáze tzv. screeningu. Ten má posoudit, jestli jednotlivé položky acquis uvedené v dané kapitole byly provedeny do práva kandidátské země. Až když kandidátská země prokáže, že danou kapitolu acquis provedla nebo že ji provede k datu přistoupení, může být tato kapitola dočasně uzavřena. Výjimkou jsou případy, kdy kandidátská země souhlasí se zvláštními ustanoveními, která se týkají konkrétní části acquis.

Komise po celou dobu procesu informuje Radu a Evropský parlament, zejména prostřednictvím výročních zpráv o pokroku. Tyto zprávy projednává Evropský parlament, který své připomínky uvádí v usneseních přijímaných na plenárním zasedání. Kandidátská země také sestavuje roční národní programy, v nichž hodnotí vlastní pokrok v provádění různých kapitol acquis.

 • 5.

  Přistoupení

Konečným cílem jednání je příprava smlouvy o přistoupení. Přistoupení musí jednomyslně schválit Rada EU po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Smlouva o přistoupení musí být podepsána všemi zeměmi EU i přistupující zemí a následně ratifikována všemi zeměmi EU a přistupující zemí podle ústavních postupů té které země.

KONTEXT

AKT

Článek 49 Smlouvy o Evropské unii (SEU)

Článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU)

Poslední aktualizace 09.05.2016

Top